Search result for

ใบปลิว

(43 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบปลิว-, *ใบปลิว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบปลิว[N] handbill, See also: leaflet, handout, flyer, flier, Example: มือลึกลับนำใบปลิวโจมตี มท.1 ไปวางไว้ที่ห้องสื่อมวลชนประจำรัฐสภา, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศ หรือโฆษณา เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วๆ ไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, แผ่นปลิว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fly Papersใบปลิว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey ladies. I have to go pass out fliers.ขอโทษครับคุณผู้หญิง ผมต้องออกไปแจกใบปลิว Baby and I (2008)
Even with The mention of rape, An alpha personality Fueled by intoxicationเราต้องแจกใบปลิวให้ทั่วชายหาด และคุยกับโรงแรมและบาร์อื่น ๆ Conflicted (2009)
He left a flier in our mailbox.เขาเป็นคนส่งใบปลิวให้บ้านเรานะ Connect! Connect! (2009)
But I read in your brochure that faculty members get a 50% discount, so for your Art Department, how would you like to hire an award-winning children's book illustrator who is great with kids and has a face you can't say no to?แต่ฉันอ่านในใบปลิวว่า ถ้าเป็นบุคคลากรของสถาบันจะได้ส่วนลด50% งั้นที่ภาควิชาศิลปะของคุณ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I'd like to get the flyers up before lunch tomorrow.- หนูแจกใบปลิว พรุ่งนี้เที่ยง - ฉันไม่อยากได้ยิน Showmance (2009)
We're doing the assembly, and you're not putting up those flyers.เราจะแสดงในงานประชุม และห้ามแจกใบปลิว Showmance (2009)
You people aren't worth the paperwork. Now go.ผู้คนจะได้ไม่ต้องเสียใบปลิวอีก Episode #3.2 (2009)
- We haven't set up phone banks yet, but, uh, we have some flyers.เรายังไม่ได้เตรียมการอะไรเท่าไรนัก แต่ว่า เอ่อ เราทำพวกใบปลิว Lost Boys (2009)
My address is right on the flyer.ที่อยู่ของผมอยู่บนใบปลิวแล้ว If I Had a Hammer (2009)
We found a flyer for the Tokyo Science Museum in Kitazato's apartment.เราพบใบปลิวของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตเกียว ในบ้านของคิตะซาโต้ครับ Episode #1.8 (2009)
- We have cash.เราไม่ต้องการใบปลิวพวกนี้ Boom Crunch (2009)
Do we have to post fliers today?วันนี้เราต้องไปติดใบปลิวหรือเปล่าครับ? Shining Inheritance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bill[N] ใบปลิว, See also: ใบโฆษณา, Syn. leaflet, poster
flier[N] ใบปลิว, Syn. handbill, circular
flyer[N] ใบปลิว, Syn. handbill, circular
flysheet[N] ใบปลิว, Syn. handbill
handbill[N] ใบปลิว, Syn. flier, throwaway
leaflet[N] ใบปลิว, See also: แผ่นพับ, Syn. pamphlet, handbill, flyer
idiot card[SL] ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)
throw-away[SL] ใบปลิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
handbilln. ใบปลิว
leaflet(ลีฟ'ลิท) n. ใบปลิว,ใบแทรก,ใบอ่อน,ส่วนที่คล้ายใบ
placard(แพลค'คาร์ด) n.,v. (ติด) ป้ายประกาศ,แผ่นประกาศ,ใบปลิวติดประกาศ., See also: placarder n.
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน,คนซื้อของปลีก,ลูกค้า,ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
throwaway(โธร'อะเวย์) n. ใบปลิว

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
circular(n) ใบปลิว,จดหมายเวียน
handbill(n) ใบปลิว
leaflet(n) ใบอ่อน,ใบปลิว,ใบแทรก
paper(n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์
placard(n) ใบปลิว,ใบประกาศ,ป้ายประกาศ
placard(vt) ปิดประกาศ,ปิดใบปลิว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
handout (n slang ) ใบปลิว ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

German-Thai: Longdo Dictionary
Flugblatt(n) |das, pl.Flugblätter| ใบปลิว เช่น Hier finden Sie verschiedene Flugblatt- und Faxentwürfe, die Sie für streikunterstützende Aktionen verwenden können., See also: S. der Flyer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top