Search result for

ใช้คืน

(28 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้คืน-, *ใช้คืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้คืน[V] pay back, See also: make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose, Syn. ใช้, ชดใช้, Example: ผมวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับใช้คืนเจ้าหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repayใช้คืน, ชำระคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll win the prize bull and pay for what I owe you!หากข้าชนะเลิศเมื่อไหร่ จะเอาเงินมาใช้คืนท่านทันที Portrait of a Beauty (2008)
What price did you pay to redeem his life?เจ้าแลกมันมาด้วยสิ่งใด, เพื่อใช้คืนชีวิตให้อาเธอร์ Le Morte d'Arthur (2008)
What would you have done?ผมว่าซักวันจะมาใช้คืน Jumper (2008)
Watched him steal some guy's Frisbee. Bought a new Frisbee for the guy.ดูมันขโมยฟริสบี้ของใครไม่รู้ ซื้อฟริสบี้มาใช้คืนชายคนนั้น Marley & Me (2008)
Then we had sex for about an hour.ยืมเงินไปแต่ไม่เคยใช้คืน The Girlfriend Experience (2009)
We've been friends Since I was just a kid.มันไม่ใช่การให้เปล่า ๆ นะ ผมหมายถึง... ผมทำงานที่โรงแรม แล้วผมก็ใช้คืนให้เธอ Conflicted (2009)
I'm a person that must repay for whatever I have received.ใครให้อะไรฉัน ฉันต้องชดใช้คืน The Accidental Couple (That Fool) (2009)
You'll be first to receive what is due, I assure you.ข้าจะรีบใช้คืน The Thing in the Pit (2010)
Uh, can I rent one of those for the night?เอ่อ ฉันขอเช่ามาใช้คืนนี้ได้ไหม Beautifully Broken (2010)
- You're playing music! - I know.ผมจะให้เงินเดิมพันกับท่าน ไว้ค่อยมาใช้คืนทีหลัง The King's Speech (2010)
You don't need to reimburse me because I'm not paying.เธอไม่ต้องใช้คืนหรอก เพราะฉันจะไม่จ่าย The Excelsior Acquisition (2010)
I've heard of him.ผมเคยได้ยินเขา เขาใช้คืนวันศุกร์ The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refund to[PHRV] ใช้คืน, Syn. reimburse to
reimburse for[PHRV] ใช้คืน, See also: ชำระคืน, ชดใช้, Syn. repay for
reimburse to[PHRV] ใช้คืน, See also: ชดใช้, Syn. refund to
repay for[PHRV] ใช้คืน, See also: ชำระคืน, Syn. compensate for, make up for
restitute to[PHRV] ชดใช้, See also: ใช้คืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
replace(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้าที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน, See also: replaceability n. replaceable adj. replacer n.
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,พักฟื้น,ชดใช้,ใช้คืน,ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense,amends,restoration
satisfiable(แซททิสไฟ'อะเบิล) adj. พอใจได้,สนองให้พอใจได้,ชดเชยได้,ใช้คืนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top