Search result for

ใจแคบ

(47 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจแคบ-, *ใจแคบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแคบ[V] be narrow-minded, Syn. ใจคอคับแคบ, Ant. ใจกว้าง, Example: ถ้าเราคิดแบบเก่าๆ หรือใจแคบ มองคนอื่นเป็นศัตรูหมด เราก็จะไม่มีความสุข, Thai definition: ไม่เปิดใจกว้าง
ใจแคบ[V] be selfish, Syn. เห็นแก่ตัว, Ant. ใจกว้าง, Example: เขาใจแคบแม้แต่กระทั่งพี่น้องของเขาเอง, Thai definition: ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆ
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจแคบว. ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Intolerance.ความใจแคบDoubt (2008)
- Intolerance.-ความใจแคบ Doubt (2008)
- ...narrow?- อะไร - ... ไม่ใจแคบเหรอครับ The Reader (2008)
Oh, yes. The law is narrow.อ้อ ใช่ กฎหมายน่ะใจแคบ The Reader (2008)
You know, I am so sick of your crap riddles and your smug, fat face.รู้มั้ย ฉันเบื่อกับสำนวนไร้สาระของนายเต็มทนแล้ว แล้วก็ความใจแคบของพวกนายด้วย ไอ้อ้วนเอ๊ย Lucifer Rising (2009)
I mean, you loved that painting until you found out that I did it, and then you acted totally petty.ฉันหมายถึง เธอชอบรูปวาดนั่น จนเมื่อเธอพบว่าฉันเป็นคนวาด และหลังจากนั้นเธอก็ทำเหมือนเป็นคนใจแคบ Crime Doesn't Pay (2009)
But this baby would be growin up in a crowded orphanage if it wasn't for us creampuffs and you know what, to all of you who judge, hear this, love knows no race, creed or gender and shame on you!... พวกคุณรู้ไหม พวกคุณทุกคนที่ชอบวิจารณ์ ฟังซะ ความรักไม่มีเชื้อชาติ, ศาสนาหรือเพศ ละอายใจกันซะมั่ง! พวกคุณใจแคบ, และไม่สนใจ ความรู้สึกของ... Pilot (2009)
So petty.ใจแคบจัง. Shining Inheritance (2009)
-You're a mean, prejudiced old control freak.แม่มันคนใจแคบ มีอคติ แล้วก็ผิดปกติ Evil Is Going On (2010)
Which I know sounds rather petty, but you have to understand.ฉันรู้ว่ามันฟังดูใจแคบ แต่คุณต้องเข้าใจนะ How About a Friendly Shrink? (2010)
And despite his narrow-mindedness,ถึงเค้าจะใจแคบไปหน่อย Unearthed (2010)
Gae In's man is sorry for being so petty and angry.ผู้ชายของ เกอิน กำลังเสียใจ ที่ทำตัวใจแคบและโกรธตอนนั้น Personal Taste (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hidebound[ADJ] ใจแคบ, See also: หัวโบราณ, Syn. narrow-minded
illiberal[ADJ] ใจแคบ, Syn. intolerent, narrow-minded, Ant. broad-minded
intolerance[N] การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป, See also: ใจแคบ, Syn. bigotry, narrow-mindedness, Ant. tolerance
intolerant[ADJ] ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant
little[ADJ] ใจแคบ, See also: คับแคบ, Syn. mean, narrow, illiberal
myopic[ADJ] ใจแคบ, See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ, Syn. close-minded, bigoted, prejudiced
narrow-minded[ADJ] ใจแคบ, Ant. broad-minded, open-minded
provincial[ADJ] ใจแคบ
small-minded[ADJ] ใจแคบ
ungenerous[ADJ] ใจแคบ, See also: ขี้เหนียว, โหดร้าย, ใจดำ, Syn. unkind, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ,ซึ่งอยู่บนเกาะ,กลายเป็นเกาะ,โดดเดี่ยว,ใจแคบ,เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism,insularity n., Syn. insulated
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meany(มีน'นี) n. บุคคลผู้มีใจแคบ,เลวหรือร้าย., Syn. meanie
pettily(เพท'ทิลี) adv. อย่างหยุมหยิม,อย่างต่ำช้า,อย่างใจแคบ
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top