Search result for

ใจอ่อน

(36 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจอ่อน-, *ใจอ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจอ่อน[V] give in, See also: yield, comply, Syn. ขี้สงสาร, ยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาอยากทำโทษลูกแต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อน
ใจอ่อน[ADJ] meek, See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive, Syn. ยอมง่าย, ขี้สงสาร, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจอ่อนเกินไปที่จะอยู่กับคนเหล่านี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจอ่อนว. ยอมง่าย, สงสารง่าย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Breathing is labored.การหายใจอ่อนล้า Not Cancer (2008)
Made him soft.ทำให้เขาใจอ่อน Pilot (2008)
Cooperate, Grievous, and perhaps the senate will be merciful.ทำตามที่สั่งซะ นายพล บางที สภาสูงอาจจะใจอ่อนเมตตาให้ Lair of Grievous (2008)
'Course, they can't learn if their parents are weak-willed.แน่นอน มันเรียนรู้ไม่ได้หรอก\ ถ้าพ่อแม่มันใจอ่อน Marley & Me (2008)
I knew you were going soft.ฉันรู้ว่านายจะต้องใจอ่อน Pineapple Express (2008)
Two impressionable teenagers... vulnerable, open to suggestion...สองวัยรุ่นที่ใจอ่อน... เสี่ยงที่จะให้คำแนะนำ Under the Mountain (2009)
Bad heart. Floor's all yours.หัวใจอ่อนแอ กลับไปต่อที่คุณได้ Everybody Says Don't (2009)
I thought if I became soft-hearted first, Hwan would break down.ฉันคิดว่าถ้าฉันใจอ่อน, ฮวานคงต้องล้มเหลว. Shining Inheritance (2009)
Too soft on criminals.ยังใจอ่อนกับพวกคนร้าย Watchmen (2009)
Anyway, Dad stepped in, told her she was being barmy and it took a few days, but she came around.ก็ยังดี พ่อช่วยรับหน้าไว้ บอกว่าแม่คิดมากไปเอง กล่อมอยู่สองสามวันกว่าแม่จะใจอ่อน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Any sign of progress on your end? Is Liv softening at all?ัฝ่งคุณมีความคืบหน้าอะไรมั้ย ลิฟใจอ่อนลงบ้างรึยัง Bride Wars (2009)
Stupid and careless.ฉันมันโง่และใจอ่อนเกินไป Batman: Under the Red Hood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melt[VI] ใจอ่อนลง
softhearted[ADJ] ใจอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorable(เอค'เซอระเบิล) adj. ซึ่งถูกชักชวนได้ง่าย,ซึ่งทำให้ใจอ่อนได้ง่าย., See also: exorability n.
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
melt(เมลทฺ) {melted,melted/molten,melting,melts} vi.,vt. (ทำให้) ละลาย,หลอม,สูญไป,ผ่านไป,เปลี่ยนเป็น,ใจอ่อน. n. การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมเหลว, Syn. fuse
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
soft-hearted(ซอฟทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ใจอ่อน,เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่าย., See also: soft-hearted ly adv. soft-heartedness n.
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
tender-hearted(เทน'เดอะฮาร์ท'ทิด) adj. เห็นอกเห็นใจ,ใจอ่อน., See also: tender-heartedness n.
thaw(ธอ) vi.,vt. (ทำให้) (การ) (น้ำแข็ง,หิมะ) ละลาย, (อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย,มุ่งร้ายน้อยลง,บรรเทา,ใจอ่อนลง,หายโกรธ

English-Thai: Nontri Dictionary
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
placable(adj) ยกโทษให้,ใจอ่อน,ปลอบโยนได้
thaw(vi) ลดถอยลง,หายโกรธ,ใจอ่อน
thaw(vt) ทำให้ละลาย,ทำให้ใจอ่อน,ทำให้หายโกรธ,ทำให้บรรเทา
vulnerable(adj) ทำให้บาดเจ็บได้,อ่อนแอ,ใจอ่อน,เปราะ

German-Thai: Longdo Dictionary
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), See also: S. empfindsam

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top