Search result for

ใจดี

(52 entries)
(0.0861 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจดี-, *ใจดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจดี[V] be kind, See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: เขาใจดีมากที่ยอมให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขา, Thai definition: มีใจเมตตากรุณา
ใจดี[ADJ] kind-hearted, See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: คนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย และเป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai definition: มีเมตตา, เป็นมิตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจดีว. มีใจเมตตากรุณา, ไม่โกรธง่าย
ใจดีคุมใจไว้ให้มั่น เช่น ใจดีสู้เสือ.
พสุใจดี, กรุณา.
วทัญญูใจดี, ใจบุญ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, she's very kind, really, and I have to earn my living.จริงเเล้วหล่อนใจดีนะคะ ส่วนฉันเองก็ต้องหารายได้ Rebecca (1940)
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
She'll understand it more easily. Danny, who was Rebecca's doctor?แต่ให้ผมคุยกับแดนนี่ หล่อนจะเข้าใจดีกว่า แดนนี่ ใครคือหมอของรีเบคคา Rebecca (1940)
She is kind and very beautiful, but she can be so cruel. "เธอเป็นคนใจดีและมีความ สวยงามมาก แต่เธออาจจะโหดร้าย The Old Man and the Sea (1958)
I understood.ผมเข้าใจดี Oh, God! (1977)
- That's generous.- นั่น ใจดีเหลือเกิน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
-We're too damned liberal.เราใจดีเกินไปนะ Gandhi (1982)
Kind-hearted people, take care of the baby.คนใจดีดูแลทารก Idemo dalje (1982)
The kind-hearted people thought that somebody else would be even more kind-hearted.คนใจดีคิดว่า คนอื่นจะยิ่งใจดีมากขึ้น Idemo dalje (1982)
You and your playmates, you're running out of friends fast around here.-ผมเข้าใจดี ว่าคุณกับเพื่อน กำลังขาดแคลนเพื่อนเล่นลงทุกวัน Day of the Dead (1985)
- I understand it better than you do.- ผมเข้าใจดีกว่าคุณอีก Return to Oz (1985)
I'm sorry, since you were kind enough to let me go free last time.โทษทีนะ นายอยากใจดี ปล่อยฉันไปเองนี่หว่า Vampire Hunter D (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big[ADJ] ใจกว้าง, See also: ใจดี, Syn. generous
big-hearted[ADJ] ใจดีมาก
bounteous[ADJ] ใจดี, Syn. generous
genial[ADJ] ใจดี, See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น, Syn. cordial, good-natured
gentle[ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
good[ADJ] มีน้ำใจ, See also: ใจดี, Syn. considerate, generous
good-natured[ADJ] ซึ่งมีใจเมตตา, See also: ใจดี, Syn. charitable, generous, kind-hearted
kill someone with kindness[IDM] ใจดีกับ
kind[ADJ] ใจดี, See also: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา, Syn. compassionate, generous, Ant. cruel
kindhearted[ADJ] ใจบุญ, See also: ใจดี, กรุณาคุณ, Syn. sympathetic, compassionate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
benign(บิไนน์') adj. เมตตา,กรุณา,ใจดี,ปรานี,ลักษณะดี, Syn. kindly
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
good(adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน

German-Thai: Longdo Dictionary
gütig(adj) ใจบุญ, ใจดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top