Search result for

ใคร่ครวญ

(49 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใคร่ครวญ-, *ใคร่ครวญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใคร่ครวญ(ไคฺร่คฺรวน) ก. ตรึกตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน.
คิดใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, เช่น เรื่องนี้ยากยังคิดไม่ออก
ไตรตราใคร่ครวญ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I even think that anything that happened, this job I will have to give Stu.อันที่จริงหลังจากสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนี่ ผมใคร่ครวญดูแล้ว น่าจะยกตำแหน่งให้สตูดีกว่า สตู... Drag Me to Hell (2009)
Yeah, we're gonna have a great time, Melissa and I.และใช้เวลาใคร่ครวญถึงความล้มเหลวในชีวิตฉัน งั้น เมื่อไหร่ที่เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกครั้ง The Goodbye Gossip Girl (2009)
Contemplating a life of solitude and celibacy.กำลังใคร่ครวญถึงชีวิตเป็นโสดและโดดเดี่ยว Roadkill (2009)
Well,i'm not gonna just sit around and speculate.ผมไม่ต้องการนั่งรอ และใคร่ครวญ Haunted (2009)
After weeks of heated debate and speculationหลังจากผ่านมาหลายสัปดาห์ ในการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน และการใคร่ครวญ A Bright New Day (2009)
I haven't overanalyzed it, like you're about to.ฉันไม่ได้ใคร่ครวญถึงมัน อย่างที่เธอทำ Easy A (2010)
I took a look at it and even taking into account that she was only four it can't deliver enough of a shock to stop someone's heart.ครูพลิกดูไปมา และใคร่ครวญดูว่าลูกอายุแค่ 4 ขวบก็จริง แต่ไฟช็อตนี้มันไม่แรงพอจะหยุดการเต้นของหัวใจใครได้ Confessions (2010)
The more he thought about it, he just couldn't let me do this.พอเขาคิดใคร่ครวญเรื่องนี้มากเท่าไหร่ เขายิ่งไม่ให้ฉันทำเรื่องนี้ We All Deserve to Die (2010)
So I invite you to contemplate how insignificant I find you.ฉันขอให้นายใคร่ครวญดู ว่าฉันเห็นนายเล็กจ้อยแค่ไหน Two Minutes to Midnight (2010)
So... after some thought...หลังจากที่ใคร่ครวญดีแล้ว ... Episode #1.2 (2010)
It is a terrible thing we must consider, a vile thing.เราต้องใคร่ครวญ เรื่องสิ่งหยาบช้านี่ The Wolf and the Lion (2011)
Now Laura and Sasha are both contemplating just how this exotic landscape outside our Universe might behave.ตอนนี้ลอร่าและ แซชะ มีทั้ง ใคร่ครวญ เพียงวิธีนี้ภูมิทัศน์ที่แปลกใหม่นอก จักรวาลของเรา อาจประพฤติ Is There an Edge to the Universe? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cogitate[VT] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate[VI] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
commune with[PHRV] ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
dwell[VI] คำนึงถึง, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
introspect[VI] พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง, See also: ใคร่ครวญ
mull over[PHRV] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think about
meditate[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Syn. think, consider
muse[VI] ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
revolve[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think over
speculate[VI] พิจารณา, See also: ใคร่ครวญ, Syn. contemplate, meditate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
contemplable(คันเทม'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถใคร่ครวญได้
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
muse(มิวซ) v. รำพึง,ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,จ้องอย่างใคร่ครวญ, See also: muser n., Syn. ponder
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ,คิดคะนึง
musing(มิว'ซิง) adj.,n. (การ) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,รำพึง, Syn. thoughtful

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว,ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top