Search result for

โอบ

(65 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอบ-, *โอบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บารัค โอบามา (uniq ) Barack Obama

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบ[V] embrace, See also: enfold, clasp, hug, Example: หญิงชราโอบร่างหลานชายเข้ามาไว้ในอ้อมอก, Thai definition: เอาแขนอ้อมไว้, เอาแขนทั้ง 2 อ้อมไว้
โอบ[V] encircle, See also: surround, Syn. ล้อมรอบ, Example: ถนนในอินเดียใต้ส่วนใหญ่เก่าและแคบ สองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่โอบรอบ
โอบ[V] outflank, Thai definition: ตีวงล้อมเข้าไป
โอบกอด[V] embrace, See also: enfold, encircle, Syn. สวมกอด, กอดรัด, Example: รุ่นพี่ยิ้มให้ฉันแล้วโอบกอดด้วยความรักใคร่เอ็นดู, Thai definition: กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง
โอบรัด[V] hug, See also: embrace tightly, Syn. โอบ, รัด, Example: แขนของเขาโอบรัดฉันแน่นราวกับจะไม่ปล่อยเลยทีเดียว, Thai definition: เอาแขนรัดไว้
โอบล้อม[V] surround, See also: encircle, enfold, Syn. ปิดล้อม, Example: พม่ายกทัพเข้าโจมตี และโอบล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้ว
โอบอุ้ม[V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
โอบอุ้ม[V] hold, See also: carry, embrace, Example: เธอช้อนร่างลูกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาโอบอุ้มเอาไว้แนบอก, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
โอบอุ้ม[V] hold, See also: carry, embrace, Example: เธอช้อนร่างลูกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาโอบอุ้มเอาไว้แนบอก, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
โอบอ้อม[V] generous, See also: helpful, kindhearted, Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้ที่มาจากต่างถิ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอบก. เอาแขนอ้อมไว้ เช่น โอบไหล่, เอาแขนทั้ง ๒ อ้อมไว้ เช่น โอบต้นไม้ โอบกอด, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น รากไทรโอบรอบเจดีย์เก่า
โอบตีวงล้อม เช่น เคลื่อนพลเข้าไปโอบกองทัพข้าศึก.
โอบอ้อมอารีก. แสดงนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น.
โอบอุ้มก. อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง.
โอบเอื้อก. เอื้อเฟื้อ, เกื้อหนุน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engulfโอบล้อม,จับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obi-Wan?โอบีวัน? Destroy Malevolence (2008)
We'll flank them from the South. Right, let's move.เราจะตีโอบมันจากทางใต้ ได้ ไปกันเลย Ambush (2008)
- It was my idea Master Obi-Wan.- มันเป็นความคิดข้าเอง อาจารย์โอบีวัน Rising Malevolence (2008)
- Obi-Wan and I are on board too.- โอบีวันกับข้าอยู่บนยานนี่แล้ว Destroy Malevolence (2008)
Come in, Obi-Wan.ตอบด้วย, โอบีวัน Destroy Malevolence (2008)
Obi-Wan?โอบีวัน? Destroy Malevolence (2008)
Come in. Obi-Wan!ตอบด้วย, โอบีวัน Destroy Malevolence (2008)
General, we've been outflanked.ท่านนายพล ดูเหมือนเราจะถูกโอบล้อม Downfall of a Droid (2008)
Master Obi-Wan, sometimes R2 having that extra information has come in handy.อาจารย์โอบีวัน บางครั้งอาร์ทูก็มีข้อมูลพิเศษที่มีประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
- I'll be there, Obi-Wan.- ข้าจะอยู่ที่นั่น โอบีวัน Shadow of Malevolence (2008)
- I'll be waiting, Obi-Wan.- ข้าจะรอ โอบีวัน Shadow of Malevolence (2008)
We'll only have a short time before Obi-Wan calls us for support.เรามีเวลาไม่มาก ก่อนที่โอบีวันจะขอกำลังเสริม Shadow of Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug   FR: embrasser ; enlacer
โอบ[v.] (ōp) EN: surround ; encircle ; besiege   FR: entourer ; encercler
โอบอ้อม[adj.] (ōp-øm) EN: generous ; helpful ; kindhearted   
โอบอ้อมอารี[v.] (ōp-øm-ārī) EN: be generous ; be bounteous ; be bountiful ; be kind   FR: être généreux ; être bon
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besiege[VT] โอบล้อมด้วยศัตรู, See also: ล้อม, โจมตี, Syn. beleaguer
box in[PHRV] ห้อมล้อมแน่นหนา, See also: โอบล้อม, Syn. hedge in, hem in
charitable[ADJ] โอบอ้อมอารี, Syn. kindly, sympathetic
drape round[PHRV] โอบแขนรอบ
entwine about[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine round, entwine with
entwine around[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine round, entwine with
entwine round[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine about, entwine with
entwine with[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine around, entwine with
envelop in[PHRV] ห้อมล้อมด้วย, See also: โอบล้อมด้วย, Syn. swathe in, wrap in
embrace[VT] โอบกอด, See also: โอบ, สวมกอด, กอด, Syn. enfold, hold, hug

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aubade(โอบาด') n., fr. เพลงรุ่งอรุณ
begird(บิเกิร์ด') {begirded,begirding,begirds} vt. มัด,ผูก,ล้อม,โอบ
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
cincture(ซิง'เซอะ) n. สายเข็มขัด,สายรัด,สายรัดเอว,การโอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
抱き合う[だきあう, dakiau] (vi ) โอบกอดซึ่งกันและกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top