Search result for

โหยหวน

(28 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหยหวน-, *โหยหวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหยหวน[ADV] with a groan, Example: ท่านกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
โหยหวน[ADJ] disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
โหยหวน[V] moan, See also: groan, lament, bemoan, bewail, deplore, Syn. คร่ำครวญ, โหยไห้, Example: แมวดำโหยหวนอย่างน่ารำคาญ, Thai definition: ร้องคร่ำครวญไม่รู้จักหยุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหยหวนว. ลักษณะของเสียงที่คร่ำครวญด้วยความเสียใจหรือเจ็บปวดเป็นต้น ทำให้รู้สึกวังเวงใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is a river of crap that would send most people howling to the nut house!มันเรื่องไร้สาระ ที่จะส่งคนส่วนมาก โหยหวนไปหลังคาแดง! The Real Ghostbusters (2009)
And every night he looks up in the sky and sees the moon and howls her name.และในทุกค่ำคืน เขาจะเฝ้าแหงนมองดูท้องฟ้า - มองดูพระจันทร์และร้องโหยหวนเป็นชื่อเธอ X-Men Origins: Wolverine (2009)
Moan, you know? Like, sex noises.คำรามโหยหวน เหมือนหนังโป้หน่ะ Easy A (2010)
Let the wild rumpus begin. Hey, kdo.ปล่อยให้เขาร้องโหยหวน ทรมานไปก็แล้วกัน ไงหนูน้อย Revelation Zero: Part 1 (2010)
That would send most people howling to the nuthouse!ที่จะส่งคนส่วนมาก โหยหวนไปหลังคาแดง! My Bloody Valentine (2010)
Rather reminiscent of Murawari death wailing in its capacity to annoy.มันทำให้ฉันนึกถึงเพลงโหยหวนในงานศพของชนเผ่า Murawari มากกว่า น่ารำคาญพอๆกันเลย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
♪ And a quiver or a... ♪ Moan ♪# กลายเป็นเสียงกระเส่าหรือ... # # เสียงโหยหวนDuets (2010)
Can't have anyone hearing your girly cries, right?จะได้ไม่มีใครได้ยินตอนแกร้องโหยหวนไง The Sorcerer's Apprentice (2010)
You remember his strangling screams when you turned your back on him and walked away?จำเสียงกรีดร้องโหยหวนของเขาได้ไหม ตอนที่เจ้าหันหลังให้เขา \ และจากไป The Rite (2011)
Why do you want to be named after a wailing spirit?ทำไมนายถึงอยากมีชื่อเหมือน ผีเสียงโหยหวนล่ะ X-Men: First Class (2011)
I wanna see you scream.ผมอยากเห็นคุณร้องโหยหวน You're the One That I Haunt (2011)
She just started screaming all of a sudden, out of nowhere.เอาแต่ร้องโหยหวนไม่ยอมหยุด The Tall Man (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrill[ADJ] มีเสียงแหลม, See also: โหยหวน, Syn. high-pitched, penetrating, sharp, strident, Ant. soft, low

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clarionn. แตรโบราณรูปโค้งadj. เสียงดังชัดเจน,ดังโหยหวน
doloroso(โดละโร'โซ) adj. โหยหวน (เพลง)
howl(เฮาลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
ululate(ยูล'อะเลท) vi. คำราม,เห่า,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ., See also: ululation n.
wail(เวล) vi. vt.,n. (การ,เสียง) คร่ำครวญ,ร้องคร่ำครวญ,ร่ำไห้,ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน,ร้องสะอึกสะอื้น, See also: wailer n. wailingly adv., Syn. mourn,grieve,cry

English-Thai: Nontri Dictionary
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
shrill(adj) สูง,แหลม(เสียง),โหยหวน,รุนแรง
shrill(vi) ร้องโหยหวน,ร้องเสียงแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top