Search result for

โสต

(67 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โสต-, *โสต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โสตประสาท[N] auditory nerve, See also: hearing, Example: เสียงระเบิดดังปังขึ้นในโสตประสาท โมมองเห็นขาควายฉีกกระเด็นพร้อมเสียงกระสุนปืนรัวเป็นตับ, Thai definition: ประสาทที่ใช้ฟังเสียง
โสตทัศนศึกษา[N] audiovisual education, Example: เขาพยายามเข้าไปมีบทบาท ในแผนกโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัย
โสตทัศนอุปกรณ์[N] audiovisual aids, Syn. โสตทัศนูปกรณ์, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมโสตทัศนอุปกรณ์สำหรับประกอบการบรรยายในช่วงบ่าย, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อุปกรณ์การสอนสำหรับฟังและดู
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[N] otolaryngology, See also: otorhinolaryngology, ear, nose, and throat medical specialty

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โสต- ๒(โสตะ-) น. กระแส, สายนํ้า.
โสต, โสต- ๑(โสด, โสตะ-) น. หู, ช่องหู.
โสตถิ(โสดถิ) น. ความสวัสดี, ความเจริญรุ่งเรือง, เช่น เป็นประโยชน์โสตถิผล.
โสตทัศนวัสดุ(โสตะทัดสะนะวัดสะดุ, โสดทัดสะนะวัดสะดุ) น. งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพ โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดอันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี.
โสตทัศนอุปกรณ์(โสตะทัดสะนะอุปะกอน, โสดทัดสะนะอุบปะกอน) น. อุปกรณ์การสอนสำหรับฟังและดู เช่นวิทยุ โทรทัศน์, ใช้ว่า โสตทัศนูปกรณ์ ก็มี.
โสตินทรีย์น. หูซึ่งเป็นใหญ่ในการฟังเสียง.
โสตินทรีย์ดู โสต, โสต- ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audiovisualโสตทัศน- [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio visual aidsโสตทัศนูปกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
otographyโสตวรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otologyโสตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otolaryngologyโสตศอนาสิกวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory phoneticsโสตสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
audiologyโสตสัมผัสวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiotexโสตสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
otologist; auristโสตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual educationโสตทัศนศึกษา [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio-visual materials ; Audio-visual aidsโสตทัศนวัสดุ [TU Subject Heading]
Audiotexโสตสาร [TU Subject Heading]
Otolaryngologyโสตศอนาสิกวิทยา [TU Subject Heading]
Audio-Visual Aidsโสตทัศนวัสดุ, อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This time, listen with whole heart and convey the music onto the paperคราวนี้จงใช้โสตประสาทของเจ้า เปลี่ยนเสียงดนตรีให้เป็นภาพศิลป Portrait of a Beauty (2008)
I want to hear her piano again... while my ears still register beautiful sounds.ฉันอยากจะได้ยินเสียงเปียโนของเธออีกสักหน โสตประสาทฉันยังรับรู้ถึงเสียงอันไพเราะนั้น Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
There was this one kid from Minnesota.มีเด็กคนหนึ่ง จากมินเนโสต้า Holidaze (2009)
Come test-drive the most advanced neural sensory replicator,ขอเชิญทดสอบเครื่องสร้าง โสตประสาทรับความรู้สึกที่ล้ำสมัยที่สุด Repo Men (2010)
They just kept coming in and the guns just pounding.พวกมันไม่เคยหยุดรุกราน.. เสียงปืนแล่นกระทบโสตประสาท.. อยู่ตลอดเวลา Basilone (2010)
But you do not have a degree in sound engineering, is that correct?แต่คุณไม่ได้มีปริญญา ทางด้านโสตทัศน์วิศวกรรมใช่ไหม? The Boy with the Answer (2010)
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.มีประสบการณ์เรียนรู้ ด้านเสียงอย่างมากมาย จากงานที่เธอทำในการ ก่อสร้างรูปแบบเสียงทางนิติโสตทัศน์ The Boy with the Answer (2010)
That with this type of auditory phenomenon,เข้าใจมั้ย ประเด็นก็คือว่า ปรากฎการณ์ที่เกิดกับโสตประสาทแบบนี้ The Box (2010)
The elders want you where they can watch you.พวกผู้อาวุโสต้องการให้คุณอยู่ ในที่ที่เขาจะเฝ้าดูคุณได้ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Well, come to anchor tryouts this Thursday in the AV room.มาคัดตัวผู้ประกาศข่าว พฤหัสนี้ ที่ห้องโสต Royal Wedding (2011)
So -- it's your mom's fault The Ash is on life support, the elders are dead and all their pets are running free and feral--ก็เป็นความผิดของแม่เธอ ดิแอชต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้นำอาวุโสตาย และพวกลูกสมุนมันก็เป็นอิสระ Something Wicked This Fae Comes (2011)
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear.นกไนติลเกลนี่ มิใช่ลาร์กที่เริงร้อง เสียงดังกระทบโสตอันหวาดหวั่นของเธอก้อง I Am Unicorn (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสต[n.] (sōt) EN: ear ; auditory orifice   FR: ouïe [f]
โสต[adj.] (sōt) EN: auricular ; aural   FR: auriculaire
โสต-[pref.] (sōt-) EN: audio- (pref.)   FR: audio- (préf.)
โสตทัศน-[pref. (adj.)] (sōtthatsana-) EN: audio-visual   FR: audiovisuel
โสตทัศนศึกษา[n.] (sōtthatsanaseuksā) EN: audio-visual education   
โสตทัศนอุปกรณ์[n.] (sōtthatsana-upakøn) EN: audio-visual aids   
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[n.] (sōtnāsiklāringwitthayā) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty   FR: oto-rhino-laryngologie [f] ; ORL (abrév.)
โสตประสาท[n.] (sōtprasāt) EN: auditory nerve ; hearing   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
otology[N] โสตวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่หรือโรคเกี่ยวกับหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
aural 2(ออ'เริล) adj. เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท (of the ear or hearing)
auricular(ออริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหูหรือโสตประสาท,คล้ายใบหู,เกี่ยวกับหูหัวใจ
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง,การพิจารณา,การได้ยิน,โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
otology(โอทอล'ละจี) n. โสตวิทยา., See also: otological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auricular(adj) เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท
ear(n) หู,ใบหู,โสตประสาท
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
audio experienceโสตสัมผัส
audio visual experienceโสตสัมผัส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top