Search result for

โสด

(44 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โสด-, *โสด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โสด[ADJ] single, Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
โสด[N] position, See also: division, part, Syn. ส่วน, แผนก, Example: นอกจากเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรแล้ว เขายังเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อีกโสดหนึ่งด้วย, Thai definition: กระทงความส่วนหนึ่ง
โสด[ADJ] unmarried, See also: single, Example: คนบางคนชอบอยู่เป็นโสด เพราะรู้สึกมีอิสระเสรีภาพ ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร, Thai definition: เดี่ยว, โดด, ไม่มีคู่, ยังไม่มีสามีหรือภรรยา
โสดาบัน[N] the first one who is enlightened, Syn. พระโสดาบัน, Example: อริยบุคคลซึ่งยังมีกิเลส คือ โสดาบัน สกิทาคามี และอนาคามี, Thai definition: ผู้แรกถึงกระแสธรรม เป็น ชื่อพระอริยบุคคลชั้นต้น, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โสดน. กระทงความส่วนหนึ่ง, ส่วน, แผนก, เช่น อีกโสดหนึ่ง.
โสดว. ทีเดียว
โสดเดี่ยว, โดด, ไม่มีคู่, ยังไม่มีสามีหรือภรรยา, เช่น ชายโสด หญิงโสด.
โสด(สะโดก) ว. เล็กน้อย, น้อยหนึ่ง.
โสด(สะโดม) ก. สรรเสริญ, ชมเชย.
โสดา ๑น. ผู้ฟัง.
โสดา ๒, โสดาบันน. “ผู้แรกถึงกระแสธรรม (พระนิพพาน)” เป็นชื่อพระอริยบุคคลชั้นต้นใน ๔ ชั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์, บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า พระโสดา.
โสดาปัตติผล(-ปัดติผน) น. ธรรมที่พระโสดาบันได้บรรลุ, บางทีก็กร่อนเป็น โสดา เช่น บรรลุโสดา.
โสดาปัตติมรรค(-ปัดติมัก) น. ทางปฏิบัติที่ให้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Single?โสดI Had a Dream (2008)
Uh, was probably the single greatest moment of my life.เอ่อ เมื่อก่อนบางที่ การเป็นโสด มันก็เป็นความจำที่ดีที่สุดชีวิตฉันนะ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm sure he's doing his best. Which is why single people shouldn't have kids.ทำไมคนโสดอยากมีลูก\ คนทั่วไปก็ไม่ได้\ มีลูกกันทุกคน Joy (2008)
You think single mothers can't--คุณคิดว่าคนโสดเป็นแม่ไม่ได้ Joy (2008)
But now you're single, and that makes you miserable because you think it's too soon for another relationship.แต่ตอนนี้นายโสดแล้ว และนั่นทำให้นายเศร้าสร้อย เพราะนายคิดถึงความสัมพันธุ์อื่นๆด้วย The Itch (2008)
And a former famous college band drummer... Single bachelor, Chang-hoon Lee!และมือกลองจากวงสุดยอดอย่าง "แด ฮวัก กวอน ชูล ชิน" ชายโสด อี ชาง ฮุน ค่ะ Scandal Makers (2008)
At his stag do? (bachelor party)ที่ปาร์ตี้สละโสดของเขาน่ะ The Bank Job (2008)
Tonight? Tonight is Eddie's stag do.คืนนี้เหรอ คืนนี้ก็ปาร์ตี้สละโสดของเอ็ดดี้ไง The Bank Job (2008)
You better get off to your stag party.คุณควรจะไปปาร์ตี้สละโสดได้แล้ว The Bank Job (2008)
He's single.เขาเป็นคนโสด Heartbreak Library (2008)
Probably. But the upside is that I'm single now.ก็อาจจะใช่ แต่ข่าวดีก็คือ ผมโสดอยู่ New York, I Love You (2008)
You enjoyed being a free woman, didn't you?คุณสนุกกับการเป็นสาวโสดสินะครับ Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสด[adj.] (sōt) EN: single ; unmarried   FR: célibataire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
single[ADJ] โสด, See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน, Syn. companionless, bachelor, unwed, Ant. married, united, wed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
celibacy(เซล'ละบะซี) n. ภาวะที่ยังไม่ได้แต่งงาน,ความเป็นโสด,ชีวิตโสด
celibatarian(เซลลิบะแท'เรียน) n. ผู้ที่เป็นโสด
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
spinster(สพิน'สเทอะ) n. หญิงโสด,หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน,หญิงทึนทึก,สาวแก่,หญิงปั่นด้าย, See also: spinsterhood n. spinsteish adj.
unmarried(อันแม'ริด) adj. โสด,ไม่ได้แต่งงาน, Syn. single

English-Thai: Nontri Dictionary
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
celibacy(n) ความเป็นโสด,ชีวิตโสด
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด
single(adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด

German-Thai: Longdo Dictionary
ledig[เล ดิก] (adj) โสด , See also: A. verheiratet

French-Thai: Longdo Dictionary
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top