Search result for

โวหาร

(42 entries)
(0.2146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โวหาร-, *โวหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวหาร[N] diction
โวหาร[N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โวหารน. ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด เช่น มีโวหารดี, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน เช่น อย่ามาตีโวหาร เขาชอบเล่นโวหาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autoclesisโวหารย้อนกระทบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiasmusโวหารย้อนคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
zeugmaโวหารเล่นคำหลากความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Marivaudageโวหารแบบมารีโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that a rhetorical question?นั่นเป็นคำถามเชิงโวหารเหรอ Charlie Bartlett (2007)
I don't care. You know why? Because that was a rhetorical question.ฉันไม่สน แกรู้มั้ยทำไม เพราะว่ามันเป็นคำถามเชิงโวหารไง Charlie Bartlett (2007)
But it occurs to me many of you don't have the necessary reference points... to fully appreciate these iconic texts of English literature.แต่ครูประจักษ์แจ้งแล้วว่า หลายคนยังหาที่มาที่ไปของมันไม่ได้ จึงอยากเติมเต็มถ้อยคำในต้นฉบับ ในเชิงพรรณาโวหาร The Haunting of Molly Hartley (2008)
It was a rhetorical question, culo.เป็นคำถามเชิงโวหาร เข้าใจมั๊ย Wanted (2008)
Friday mañana, we'll have conversations with the rest of the class using some of the phrases we learned in unit one.ศุกร์นี้เราจะมาเรียนรู้การพูดกับคุณที่เหลือในห้องกัน โดยใช้โวหารที่พวกเราได้เรียนกันไปในบทที่ 1 นี้ Spanish 101 (2009)
The assignment is to write a Spanish conversation using those five phrases.ถ้างั้น งานที่เราได้รับมอบหมายก็คือ การเขียนบทสนทนาภาษาสเปนโดยใช้ทั้ง 5 โวหารนี้ Spanish 101 (2009)
Which reminds me, the only thing not included in this are the five phrases required to get me a passing grade.ซึ่งสะกิดผมว่า ในเรื่องราวทั้งหมดนี่ มันไม่มีโวหารครบ 5 ที่ผมต้องใช้เพื่อผ่านได้เกรดวิชานี้เลย Spanish 101 (2009)
Then we're gonna take this, and memorize five phrases from it tomorrow morning before class.จากนั้น เราก็จะเอานี่ไป แล้วจำทั้งโวหาร 5 ในนี้เพื่อใช้ในคาบวันพรุ่งนี้ Spanish 101 (2009)
Not a joke. Not rhetorical.ไม่ตลก และอย่ามาใช้โวหาร The Blind Side (2009)
Oh, that's not a rhetorical question.โอ้ นั่นไม่ใช่คำถามแบบโวหาร Chuck Versus the Three Words (2010)
It is a rhetorical question.มันเป็นคำถามเชิงโวหาร Competitive Wine Tasting (2011)
That was a rhetorical question, wasn't it?นั้นเป็นคำถามเชิงสำนวนโวหาร ไม่ใช่หรอ Sense Memory (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)
โวหารการทูต[n. exp.] (wōhān kānthūt) EN: diplomatic language   FR: langage diplomatique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phrase[N] โวหาร, See also: สำนวน, คำพังเพย, คำคม, Syn. expression, idiom, saying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
locution(โลคิว'เชิน) n. สำนวน,สำนวนโวหาร,วิธีการพูด, Syn. manner,accent,discourse
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
oration(โอเร'เชิน) n. คำโวหาร,คำปราศรัย,คำสุนทรพจน์,การแสดงสุนทรพจน์,ศิลปะแห่งการพูด, Syn. address

English-Thai: Nontri Dictionary
casuist(n) คนเจ้าคารม,คนเจ้าโวหาร
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร
idiom(n) โวหาร,สำนวน,ภาษาเฉพาะถิ่น,ลักษณะเฉพาะ
idiomatic(adj) เป็นสำนวน,เป็นโวหาร,เป็นลักษณะเฉพาะ
oration(n) การกล่าวปราศรัย,การแสดงสุนทรพจน์,โวหาร
oratorical(adj) ในเชิงโวหาร,เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phrase(vt) ใช้ถ้อยคำ,ใช้โวหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top