Search result for

โวหาร

(42 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โวหาร-, *โวหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวหาร[N] diction
โวหาร[N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โวหารน. ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด เช่น มีโวหารดี, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน เช่น อย่ามาตีโวหาร เขาชอบเล่นโวหาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autoclesisโวหารย้อนกระทบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiasmusโวหารย้อนคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
zeugmaโวหารเล่นคำหลากความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Marivaudageโวหารแบบมารีโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a rhetorical question, culo.เป็นคำถามเชิงโวหาร เข้าใจมั๊ย Wanted (2008)
Friday mañana, we'll have conversations with the rest of the class using some of the phrases we learned in unit one.ศุกร์นี้เราจะมาเรียนรู้การพูดกับคุณที่เหลือในห้องกัน โดยใช้โวหารที่พวกเราได้เรียนกันไปในบทที่ 1 นี้ Spanish 101 (2009)
The assignment is to write a Spanish conversation using those five phrases.ถ้างั้น งานที่เราได้รับมอบหมายก็คือ การเขียนบทสนทนาภาษาสเปนโดยใช้ทั้ง 5 โวหารนี้ Spanish 101 (2009)
Which reminds me, the only thing not included in this are the five phrases required to get me a passing grade.ซึ่งสะกิดผมว่า ในเรื่องราวทั้งหมดนี่ มันไม่มีโวหารครบ 5 ที่ผมต้องใช้เพื่อผ่านได้เกรดวิชานี้เลย Spanish 101 (2009)
Then we're gonna take this, and memorize five phrases from it tomorrow morning before class.จากนั้น เราก็จะเอานี่ไป แล้วจำทั้งโวหาร 5 ในนี้เพื่อใช้ในคาบวันพรุ่งนี้ Spanish 101 (2009)
Not a joke. Not rhetorical.ไม่ตลก และอย่ามาใช้โวหาร The Blind Side (2009)
Oh, that's not a rhetorical question.โอ้ นั่นไม่ใช่คำถามแบบโวหาร Chuck Versus the Three Words (2010)
It is a rhetorical question.มันเป็นคำถามเชิงโวหาร Competitive Wine Tasting (2011)
That was a rhetorical question, wasn't it?นั้นเป็นคำถามเชิงสำนวนโวหาร ไม่ใช่หรอ Sense Memory (2011)
Temple. "Action is eloquence."เทมเพิล การปฏิบัติคือโวหารอันไพเราะ Dentist of Detroit (2011)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
More B.S. political rhetoric.โวหารการเมืองไร้สาระอีกแล้ว Taking Account (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)
โวหารการทูต[n. exp.] (wōhān kānthūt) EN: diplomatic language   FR: langage diplomatique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phrase[N] โวหาร, See also: สำนวน, คำพังเพย, คำคม, Syn. expression, idiom, saying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
locution(โลคิว'เชิน) n. สำนวน,สำนวนโวหาร,วิธีการพูด, Syn. manner,accent,discourse
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
oration(โอเร'เชิน) n. คำโวหาร,คำปราศรัย,คำสุนทรพจน์,การแสดงสุนทรพจน์,ศิลปะแห่งการพูด, Syn. address

English-Thai: Nontri Dictionary
casuist(n) คนเจ้าคารม,คนเจ้าโวหาร
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร
idiom(n) โวหาร,สำนวน,ภาษาเฉพาะถิ่น,ลักษณะเฉพาะ
idiomatic(adj) เป็นสำนวน,เป็นโวหาร,เป็นลักษณะเฉพาะ
oration(n) การกล่าวปราศรัย,การแสดงสุนทรพจน์,โวหาร
oratorical(adj) ในเชิงโวหาร,เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phrase(vt) ใช้ถ้อยคำ,ใช้โวหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top