Search result for

โลก

(128 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โลก-, *โลก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ความลับไม่มีในโลก
ภาวะโลกร้อน (n ) Global Warming
มรดกโลก (n ) World Heritage
มหกรรมโลก (n ) expo, world's fair, world fair, universal exposition
องค์กรยุวสงฆ์โลก (n uniq ) World Buddhist Sangha Youth
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth
โลกส่วนตัวสูง[Lok Suan Tua Sung] (n adj ) private person, introvert
See also: S. คนเก็บตัว,คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน, R. คนมีโลกส่วนตัวสูง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
มรดกโลก世界遺産

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ] (n ) โลก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลก[N] world, See also: earth
โลก[N] earth, See also: world, globe, Example: ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกที่เราอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ, Count unit: ใบ, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
โลก[N] world, See also: earth, Syn. โลก, Example: สรรพสิ่งในโลกาล้วนสูญสลายเมื่อถึงกาลเวลา, Notes: (กวี)
โลกิยะ[ADJ] worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกีย์, ของโลก, ทางโลก, Example: คนที่มองไม่เห็นสัจธรรมยังมัวหลงระเริงในทางโลกิยะ, Thai definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)
โลกีย์[ADJ] worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกิยะ, ของโลก, ทางโลก, Thai definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)
โลกหน้า[N] next life, See also: next world, next existence, Syn. ชาติหน้า, ภพหน้า, Example: ศาสนาในยุคก่อนมักจะสอนคนให้นึกถึงความสุขในโลกหน้า
โลกทัศน์[N] vision, Syn. วิสัยทัศน์, ความคิดเห็น
โลกทัศน์[N] world outlook, See also: one's views of the world, perspective, Example: การใช้ภาษาที่สะท้อนโลกทัศน์ในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี้ได้แก่การใช้คำสรรพนามที่แตกต่างกันตามฐานะทางสังคม, Thai definition: ทัศนะที่มองโลก
โลกวิทยา[N] Earth sciences, Thai definition: วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
โลกันตร์[N] lowest hell, See also: abyss of hell, Example: คนขายชาติบ้านเมืองจะต้องตกนรกโลกันตร์ตลอดกาล, Thai definition: ชื่อนรกขุมหนึ่งเป็นที่ลงโทษที่หนักที่สุดไม่ได้ผุดไมได้เกิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โลก, โลก-(โลก, โลกะ-, โลกกะ-) น. แผ่นดิน, โดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์ เช่น ให้โลกนิยม
โลก, โลก-ส่วนหนึ่งแห่งสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก โลกพระอังคาร
โลก, โลก-ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๕ ในระบบสุริยะ เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ลักษณะอย่างรูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ศูนย์สูตรยาว ๑๒,๗๕๕ กิโลเมตร ศูนย์กลางที่ขั้วโลกยาว ๑๒,๗๑๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่บนผิวโลก ๕๑๐,๙๐๓,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร.
โลกธรรม(โลกกะ-) น. เรื่องของโลก, ธรรมดาของโลก ทางพระพุทธศาสนามี ๘ ประการ คือ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อมลาภ ๓. มียศ ๔. เสื่อมยศ ๕. สรรเสริญ ๖. นินทา ๗. สุข ๘. ทุกข์.
โลกธาดา(โลกกะ-) น. พระผู้สร้างโลก.
โลกธาตุ(โลกกะ-) น. แผ่นดิน.
โลกนาถ(โลกกะ-) น. ผู้เป็นที่พึ่งของโลก, ทางพระพุทธศาสนาหมายถึง พระพุทธเจ้า. (ป., ส.).
โลกบาล(โลกกะ-) น. หัวหน้าเทวดาในชั้นจาตุมหาราช มีหน้าที่รักษาโลกในทิศทั้ง ๔ เรียกเต็มว่า ท้าวจตุโลกบาลหรือท้าวจัตุโลกบาล คือ ๑. ท้าวธตรฐ จอมภูตหรือจอมคนธรรพ์ รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก ๒. ท้าววิรุฬหก จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้ ๓. ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ๔. ท้าวกุเวร จอมยักษ์ รักษาโลกด้านทิศอุดรหรือทิศเหนือ.
โลกย์, โลกยะ, โลกัยว. ของโลก.
โลกย์, โลกยะ, โลกัยดู โลก, โลก-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Weltanchauung; world viewโลกทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
world view; Weltanchauungโลกทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fourth Worldโลกที่ ๔ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Second Worldโลกที่สอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Third Worldโลกที่สาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
world, thirdโลกที่สาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
First Worldโลกที่หนึ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
underworldโลกมิจฉาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
globalisation; globalizationโลกาภิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
globalisation; globalizationโลกาภิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
โลกาภิวัตน์การแพร่กระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
คำที่มักเขียนผิด คือ โลกาภิวัฒน์ [คำที่มักเขียนผิด]
World in the Tripitaka โลกในพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
Earthโลก [TU Subject Heading]
Earth sciencesโลกวิทยา [TU Subject Heading]
Globalizationโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Immortallityโลกของวิญญาณ [TU Subject Heading]
Globalization โลกาภิวัฒน์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความหลากหลายทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในส่วนต่างๆ ของโลกมีความเหมือนกัน และสัมพันธ์ใกล้ชิดเปรียบเสมือนประเทศเดียวกัน เช่น นักลงทุนในลอนดอนสามารถซื้อหุ้นของญี่ปุ่นโดยตรงจากนายหน้าค้าหุ้นในกรุง โตเกียว โดยไม่ต้องผ่านบริษัทตัวแทนที่อยู่ในกรุงลอนดอนอีกทีหนึ่ง สาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดกระบวนการโลกาภิวัฒน์ เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ด้านการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการลดระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆ ในด้านต่างๆ ลง (ดู Deregulation) [สิ่งแวดล้อม]
globalisation (globalization)โลกาภิวัตน์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Earth.โลก The Space Between Us (2017)
Harvard, yale and brown-- are among the best in the world.Harvard, yale and brown ต่างก็เป็นที่ดีที่สุดในโลก New Haven Can Wait (2008)
But in the real world, knowledge is power.แต่ในโลกแห่งความจริงหนะ ความรู้ต่างหากที่จะควบคุมทุกอย่าง New Haven Can Wait (2008)
Uh, with--with its world-class english department,อืม มันคงเป็นระดับโลกในแผนกอังกฤษ New Haven Can Wait (2008)
School is? Of course I do. It's world-renownedแน่นอนฉันรู้ ที่นี่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่ New Haven Can Wait (2008)
Maybe it's okay to use people like that in your world,มันอาจจะโอเค ที่นายจะใช้คนอื่นอย่างนั้น ในโลกของนาย New Haven Can Wait (2008)
In the real world, we are your only hope.ในโลกที่แท้จริง เราคือความหวังเดียวของคุณ Chuck in Real Life (2008)
Sorry, j., but in the real world,ขอโทษนะ เจ แต่ในโลกเป็นจริง Pret-a-Poor-J (2008)
Can you try to avoid the serges of the world?คุณสามารถจะหลีกเลี่ยงขนสัตว์ได้ทั้งโลกหรอไง? There Might be Blood (2008)
I sent you to Earth for a purpose, Kal-El.พ่อมีเหตุผลที่ส่งลูำกมาโลก คาลเอล Odyssey (2008)
But the world needs you more.แต่โลกต้องการคุณมากกว่าฉัน Odyssey (2008)
You hold the future of the entire planet in your hands.นายกุมอนาคตของโลกนี่ไว้กับมือ Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe   FR: monde [m] ; Terre [f]
โลกของสิ่งมีชีวิต[n. exp.] (lōk khøng sing mī chīwit) EN: biosphere   FR: biosphère [f]
โลกที่สาม [n. prop.] (Lōk Thī Sām) EN: Third World Countries ; Third World   FR: Tiers Monde [m] ; tiers monde [m]
โลกพระศุกร์[X] (lōk phra suk) EN: Venus (planet)   FR: Vénus (planète) [f]
โลกมนุษย์[n. exp.] (lōk manut) FR: monde des Hommes [m] ; monde des humains [m]
โลกมุสลิม[n. exp.] (lōk Mutsalim) FR: monde musulman [m]
โลกยุคใหม่[n. exp.] (lōk yuk mai) FR: monde moderne [m]
โลกวิทยาศาสตร์[TM] (Lōk witthayāsāt) EN: Science World   FR: Science World [m]
โลกาภิวัตน์[n.] (lōkāphiwat) EN: globalization   FR: globalisation [f]
โลกียะ[n.] (lōkīya) EN: worldly pleasure   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
WFP(abbrev) โครงการอาหารโลก ย่อมาจาก World Food Programme
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
plate(n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earth[N] โลก, See also: โลกมนุษย์, Syn. globe
gangland[N] โลกอาชญากรรม, See also: แวดวงอาชญากร
globalisation[N] โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
globalization[N] โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
globe[N] โลก, Syn. earth, blue planet
kingdom come[N] โลกหน้า, See also: สวรรค์, ชีวิตหลังความตาย
microcosm[N] โลกขนาดเล็กมาก
Old World[N] โลกเก่า (หมายถึงยุโรป เอเชียและแอฟริกา)
cosmo[PRF] โลก, See also: จักรวาล
planet[N] โลก, See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. sphere, globe, earth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
antarctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
Arctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือ
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสากล
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
earth-shatteringโลกาวินาศ, โลกสะท้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世界[せかい, sekai] (n) โลก
地球[ちきゅう, chikyuu] (n) โลก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世界[せかい, sekai] Thai: โลก English: world

German-Thai: Longdo Dictionary
Welt(n) |die, pl. Welten| โลก
weltweitทั่วโลก
zur Welt kommenเกิด, ลงมาสู่โลก, See also: geboren werden
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
Südpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol,
Nordpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกเหนือ, See also: A. der Südpol,
KZ(n abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)
Erde(n uniq) |die, nur Sg.| โลก , See also: Related: Welt
Erde(n) |die, nur Sg.| พื้นดิน, ปฐพี, พื้นพสุธา, พื้นโลก
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม

French-Thai: Longdo Dictionary
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
kilo(n) |m, pl. Kilos| กิโลกรัม
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top