Search result for

โรงพยาบาล

(75 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรงพยาบาล-, *โรงพยาบาล*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (n org ) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงพยาบาล[N] hospital, Syn. โรงหมอ, Count unit: โรง, แห่ง
โรงพยาบาลโรคจิต[N] mental hospital, Example: คนไทยตกงานเป็นล้านส่งผลให้คนไปใช้บริการโรงพยาบาลโรคจิตกันปีละเกือบล้านเช่นกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงพยาบาลน. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policlinicโรงพยาบาลรัฐ, สถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum, lunaticโรงพยาบาลโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต, สถานสงเคราะห์คนวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
County hospitalsโรงพยาบาลชุมชน [TU Subject Heading]
Day hospitalsโรงพยาบาลกลางวัน [TU Subject Heading]
Hospitalsโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospitals, Proprietaryโรงพยาบาลเอกชน [TU Subject Heading]
Prison hospitalsโรงพยาบาลในเรือนจำ [TU Subject Heading]
Psychiatric hospitalsโรงพยาบาลจิตเวช [TU Subject Heading]
Public hospitalsโรงพยาบาลของรัฐ [TU Subject Heading]
Rural hospitalsโรงพยาบาลภูมิภาค [TU Subject Heading]
Veterinary hospitalsโรงพยาบาลสัตว์ [TU Subject Heading]
Central Supply, Hospitalโรงพยาบาล,หน่วยจ่ายของส่วนกลาง,หน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And hospitals in equatorial guinea,และโรงพยาบาลในอิเควทอเรียลกินี There Might be Blood (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
There's only two good reasons not to be terrified in a hospital.มีเหตุผลดีๆแค่ 2 ข้อ \ ที่จะไม่ตรวจรักษาในโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
You've been symptom-Free since your admission,คุณปกติตั้งแต่คุณเข้าโรงพยาบาลมา Adverse Events (2008)
This hospital can't afford--โรงพยาบาลนี้ไม่จ่าย Adverse Events (2008)
That's a symptom of trying to cram hospital foodนั่นเป็นอาการเบื่อาหารโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
Thanks. But they don't let you smoke inside.ขอบคุณแต่\ เค้าไม่ได้อนุญาตให้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนี่ Birthmarks (2008)
How long are you going to be here?แล้วคุณอยู่โรงพยาบาลมานานเท่าไร Lucky Thirteen (2008)
When I read your bio, a doctor, a head of a hospital,เมื่อฉันอ่านประวัติคุณ หมอ.. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Joy (2008)
We're taking you to the hospital.เรากำลังนำคุณส่งโรงพยาบาล The Itch (2008)
You want her to admit that all he has to do is ignore us for a few minutes and we'll take off?คุณอยากให้เธอนอนที่โรงพยาบาล เขาทำได้แค่นั้น ไม่สนใจเราสักครู่นึง และเราจะเริ่ม เขาโดนยิง The Itch (2008)
We've got a whole hospital full of patients.เรามีโรงพยาบาล ที่มีคนไข้เต็มไปหมด The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงพยาบาล[adj.] (rōngphayābān) EN: hospital   FR: hôpital [m] ; clinique [f]
โรงพยาบาลกลาง[n. exp.] (rōngphayābān klāng) EN: central hospital   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = โรงพยาบาลจุฬาฯ[org] (Rōngphayābān Julālongkøn = Rōngphayābān Julā (inf.)) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital   
โรงพยาบาลตำรวจ[org] (Rōngphayābān Tamrūat) EN: Police General Hospital   
โรงพยาบาลทหาร[n. exp.] (rōngphayābānthahān) EN: military hospital   FR: hôpital militaire [m]
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์[TM] (Rōngphayābān Bamrung Rāt) EN: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad   FR: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad
โรงพยาบาลปิยะเวท[TM] (Rōngphayābān Piyawēt) EN: Piyavate Hospital   FR: hôpital Piyavate [m]
โรงพยาบาลพญาไท[TM] (Rōngphayābān Phayāthai) EN: Phyathai Hospital   FR: hôpital Phyathai [m]
โรงพยาบาลหญิง[n. exp.] (rōngphayābān ying) EN: women's hospital   
โรงพยาบาลเฉพาะทาง[n. exp.] (rōngphayābān chaphǿ thāng) EN: clinic ; university hospital   FR: clinique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hospital[N] โรงพยาบาล, See also: โรงหมอ, ร.พ., Syn. clinic, infirmary
infirmary[N] โรงพยาบาล, Syn. hospital, medical center
madhouse[N] โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิต
polyclinic[N] คลินิกรักษาหลายโรค, See also: โรงพยาบาล, โพลีคลีนิค, Syn. clinic, policlinic
booby hatch[SL] โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า
funny-farm[SL] โรงพยาบาลโรคจิต, See also: โรงพยาบาลประสาท
loony bin[SL] โรงพยาบาลประสาท, See also: โรงพยาบาลบ้า
funny farm[SL] โรงพยาบาลโรคจิต, See also: โรงพยาบาลบ้า
sanatarium[N] โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่น วัณโรคหรือโรคจิต), See also: สถานพักฟื้นของผู้ป่วย
sanatorium[N] โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง, See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย, Syn. health resort, sanatorium, hospital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bughousen. โรงพยาบาลโรคจิต adj. บ้า
chapel(แชพ'เพิล) n. โบสถ์เล็ก,พิธีทางศาสนา,โรงพิมพ์,ห้องในโรงพิมพ์,โรงสวด,ห้องสวดมนต์ในโรงเรียน,โรงพยาบาล
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
dock job'sn. โรงพยาบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bughouse(n) โรงพยาบาลบ้า
hospital(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
madhouse(n) โรงพยาบาลโรคจิต,โรงพยาบาลบ้า
pesthouse(n) โรงพยาบาลโรคติดต่อ
sanitarium(n) สถานีอนามัย,สถานพักฟื้นผู้ป่วย,สุขศาลา,โรงพยาบาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n ) โรงพยาบาล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital

German-Thai: Longdo Dictionary
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top