Search result for

โรคภัย

(24 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรคภัย-, *โรคภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคภัยไข้เจ็บ[N] illness, See also: sickness, disease
โรคภัยไข้เจ็บ[N] sickness, See also: illness, unhealthiness, Example: ถ้าไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ, Thai definition: ความเจ็บป่วยเจ็บไข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occupational diseaseโรคภัยเนื่องจากอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Out damnable affliction!โรคภัยชั่วร้ายจงออกไป! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's gonna be an accident or illness or old age,มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือโรคภัย... หรืออายุขัย The Twilight Saga: New Moon (2009)
She had buried one husband, given birth to five children, survived illness, bankruptcy, even the loss of her teeth... as a result, rose kemper was no longer afraid of anything.เธอจัดงานฝังศพให้สามี คลอดลูกห้าคน รอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การล้มละลาย Rose's Turn (2009)
The dictionary defines grief askeenmentalsuffering or distress overafflictionor loss.ดิกชันนารี ให้ความหมาย ความเศร้าโศก ว่า "ความทรมานทางจิตใจ หรือ ความเสียใจจากโรคภัย หรือความสูญเสีย" Good Mourning (2009)
No,no signs of illness or contamination of any kind.ไม่ ไม่มีสิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับโรคภัย หรือการปนเปื้อนจากสิ่งอื่นใด Bolt Action (2009)
The ability to leave your home without risk of disease or injuryความสามารถที่จะออกจากบ้าน โดยไม่เสี่ยงต่อโรคภัยและการอุบัติเหตุ Surrogates (2009)
No trace of disease or malnutrition.ไม่มีร่องรอยของโรคภัย หรือขาดสารอาหาร Visitation (2010)
Don't worry! Illness is a part of life!ไม่ต้องห่วง โรคภัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต Dong Yi (2010)
Disease.โรคภัย Perfect Sense (2011)
Used to mean better crops, and less disease.เคยมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย Something Wicked This Fae Comes (2011)
But the pelt of a dead one wards off disease.เเต่ถ้าตายแล้วไล่โรคภัย Scream a Little Dream (2011)
But this place has always accepted me, sickness and all.แต่สถานที่นี้ยอมรับฉันเสมอมา โรคภัยไข้เจ็บและทั้งมวล For a Few Paintballs More (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคภัย[n. exp.] (rōk phai) EN: disease   
โรคภัยไข้เจ็บ[n.] (rōk phai khai jep) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness   FR: maladie [f] ; affection [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affliction[N] โรคภัยไข้เจ็บ
disease[N] โรคภัยไข้เจ็บ, See also: โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย, ความเจ็บป่วย, Syn. malady, ailment, indisposition, Ant. health, strength

English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
malady(n) ความเจ็บป่วย,โรคภัย
sickness(n) โรคภัยไข้เจ็บ,ความเจ็บไข้,ความไม่สบาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top