Search result for

โผงผาง

(31 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โผงผาง-, *โผงผาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โผงผาง[ADV] bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, Syn. ขวานผ่าซาก, โผง, Example: ้เขาเป็นคนพูดจาโผงผาง จนทำให้มีศัตรูมาก, Thai definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
โผงผาง[ADV] outspokenly, See also: straightforwardly, frankly, bluntly, Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย, Example: ท่านมีนิสัยพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาเพราะท่านเคยเป็นทหารมาก่อน, Thai definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โผงผางว. ลักษณะการพูดตรง ๆ ไม่เกรงใจ, ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม, โผง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The man who died--he was ranting about the visitors.ชายคนที่ตาย-- เขาพูดโผงผางเรื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
Guys, practice your bipolar rants, okay?เด็กๆ ฝึกพูดโผงผางแบบพวกไบ ไปก่อนนะ The Substitute (2010)
Unlike you who bluff, he is sincere.เขาไม่ได้โผงผางเหมือนเธอหนิ เขาจริงใจ Episode #1.8 (2010)
For men, bluffing is the same thing as sincerity.สำหรับผู้ชายแล้วนะ โผงผางก็คือจริงใจนั้นแหล่ะ Episode #1.8 (2010)
Are you going to go on, like, a big wet towel rant?และคุณกำลังไป ต่อไป /ชอบพูดโผงผางว่าผ้าขนหนูเปียก Jess & Julia (2012)
No. This is now a sex rant.ไม่ ตอนนี้พูดโผงผางเกี่ยวกับ sex Jess & Julia (2012)
He went on this crazy rant about an assassination plot against a U.S. Congressman.เขาโผงผางโวยวาย เกี่ยวกับโครงเรื่องการลอบสังหาร การต่อต้านสภาของสหรัฐ In Memoriam (2012)
He's brazen, confident, and organized.เขาเป็นคนโผงผาง มั่นใจในตัวเอง และมีการวางเเผนเป็นอย่างดี In the Blood (2013)
Don't rant. Sit down.อย่าพูดจาโผงผาง นั่งลง The Russia House (1990)
Arthur, have you always been this feisty?อาร์เธอร์ คุณโผงผางอย่างนี้เสมอเหรอ The Holiday (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declamatory[ADJ] ฉะฉาน, See also: โผงผาง, จัดจ้าน
rugged[ADJ] ห้าวหาญ, See also: โผงผาง, ดุดัน, Syn. rough-hewn, strong-featured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank

English-Thai: Nontri Dictionary
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ
rant(vi) พูดจาโผงผาง,พูดรุนแรง,คุยโว
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top