Search result for

โบราณวัตถุ

(31 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โบราณวัตถุ-, *โบราณวัตถุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณวัตถุ[N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบราณวัตถุ(โบรานนะวัดถุ, โบรานวัดถุ) น. สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้ เช่น เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป
โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antiqueโบราณวัตถุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiquesโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Antiquitiesโบราณวัตถุสถาน [TU Subject Heading]
Antiquities, Prehistoricโบราณวัตถุสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's... into antiquities.เป็นพวกโบราณวัตถุ Warrior (2010)
- An expert in antiquities.ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโบราณวัตถุ The Blind Banker (2010)
As an important historical artifact it belongs... to Harry.เพราะมันเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มันจึงเป็นของ... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Yeah, well, guy it belonged to was beat up and old, too.ใช่ เอ่อ เจ้าของขวดก็โบราณวัตถุพอๆ กัน The Slice Girls (2012)
Ugly old thing.โบราณวัตถุอัปลักษณ์ The Climb (2013)
None of the artifacts you bought from Sutton made it in your museum.ไม่มีโบราณวัตถุชิ้นไหน ที่คุณซื้อจากซัตตัน ไปวางในพิพิธภัณฑ์ของคุณ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Must be millions in looted art and antiquities.ต้องมูลค่าหลายล้านสำหรับศิลปะและโบราณวัตถุที่ถูกขโมย Out of the Frying Pan (2013)
On the surface, Little Star is a thriving importer of antiques and old world curio.สำหรับทั่วไป ลิตเทิ้ลสตาร์คือ กลุ่มผู้นำเข้าโบราณวัตถุและของโบราณจากโลกเก่า Out of the Frying Pan (2013)
That pre-dates this temple by a millennium.ซึ่งทำให้โบราณวัตถุนี่ อาจจะมีอายุเป็นพันๆปี 0-8-4 (2013)
I'll stick with the antique dealer, see where he leads.ฉันจะติดตามไปกับนักค้าโบราณวัตถุ ดูว่าเขาจะพาไปที่ไหน The Perfect Mark (2013)
So Hayden's patient is an antiques dealer, and he spent a million dollars on a baseball card?คนไข้ของเฮย์เด็น เป็นผู้ค้าโบราณวัตถุ แล้วเขาก็จ่ายเงินหนึ่งล้านเหรียญ ไปในการ์ดเบสบอล The Perfect Mark (2013)
And what business does an antique dealer have laundering HR's money in the first place?และธุรกิจอะไรกันแน่ที่ผู้ค้าโบราณวัตถุ ทำการฟอกเงินของ HR ในช่วงแรก The Perfect Mark (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antique[N] โบราณวัตถุ, See also: ของโบราณ, Syn. relic, artifact
relic[N] อนุสรณ์สถาน, See also: โบราณวัตถุ, ของที่ระลึก, Syn. keepsake, memento, souvenir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
curio(คิว'ริโอ) n. ของแปลก,ของที่น่าสนใจ,โบราณวัตถุ,ของเก่า, Syn. curiosity
hadhramautn. บริเวณชายฝั่งทางใต้ของเยเมน,โบราณวัตถุที่ยังไม่ได้ขุด

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antique(n) โบราณวัตถุ
curio(n) ของประหลาด,ของหายาก,โบราณวัตถุ,ของเก่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top