Search result for

โน้มน้าว

(46 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โน้มน้าว-, *โน้มน้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน้มน้าว[V] persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
โน้มน้าวใจ[V] persuade, See also: convince, induce, prevail, Syn. ชักชวน, โน้มน้าว, Example: เขาโน้มน้าวใจให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบได้อย่างไม่ยากเย็น, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โน้มน้าวก. ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I'm trying to convince my that it's OK"ฉันพยายามที่จะโน้มน้าวตัวเองว่ามันไม่เป็นอะไร" Dying Changes Everything (2008)
I will convince them of our good fellowship.ข้าจะไปโน้มน้าวพวกเขาให้มาเป็นพันธมิตรของเรา Bombad Jedi (2008)
Oh, I don't know. You can be pretty persuasive. Huh?เอ่อ ไม่รู้สิ นายพูดโน้มน้าวใจเขาก็ได้นี่ Inkheart (2008)
Look, the whole goal here was to... convince Hannah that I've grown up, and that she doesn't know anything about Colin...ดูสิ เป้าหมายทั้งหมดคือโน้มน้าว ฮานา ว่าฉันโตแล้ว และเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคอลินเลย Made of Honor (2008)
Well, it's just... He was always convinced... that you were gonna marry Tom.เอ่อ มันแค่ เขามันจะโน้มน้าวให้ลูก แต่งงานกับทอม Made of Honor (2008)
I have looked at the photographs, and yes, you are right, there is only one possible conclusion you can draw from them.ฉันดูที่รูป และใช่คุณพูดถูก มีอย่างหนึ่ง ข้อสรุปที่เป็นไปได้ ที่คุณโน้มน้าวได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
If the music were more somber, people would realize the images are disturbing and the song heretical.ถ้าใช้เพลงที่มีบรรยากาศเศร้า ผู้คนจะถูกโน้มน้าวและคล้อยตามอารมณ์ของเพลง Doubt (2008)
He convinced you?เขาโน้มน้าวคุณเหรอ? Doubt (2008)
You'll never convince a jury otherwise.คุณจะไม่โน้มน้าวคณะลูกขุนไปในทางอื่น Nights in Rodanthe (2008)
Any attempt to intercede with them would be futile.ถ้าจะโน้มน้าวพวกเขาก็เสียเวลาเปล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
I think you mean "persuade," not "convince."ผมคิดว่าคุณคงหมายถึง "โน้มน้าว" ไม่ใช่"มั่นใจ I Love You, Beth Cooper (2009)
Yes.เขาเข้าหาเธอยังไง เท่าที่ผมเข้าใจ เธอต้องการการโน้มน้าวแค่นิดหน่อยเอง Trust Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring around[PHRV] โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring round
bring home to[PHRV] โน้มน้าวให้เชื่อ, Syn. come home to, drive home to, get home to
bring over[PHRV] โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring round
bring round[PHRV] โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring around, bring over, come around, come over, fetch over
cajole[VT] โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole[VI] โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
convince[VT] โน้มน้าว, See also: ชักจูง, Syn. persuade
carry someone with one[IDM] ชักจูง, See also: โน้มน้าว, ชักชวน, ชักนำความคิด, สนับสนุน
coax into[PHRV] โน้มน้าวให้ยอม, Syn. argue into
coax out of[PHRV] โน้มน้าวให้ห่างจาก, Syn. argue out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
cogencyn. ความน่าเชื่อ,การโน้มน้าวจิตใจ, See also: cogent adj. ดูcogency
cogent(โค'เจินทฺ) adj. ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ,น่าเชื่อ,ถูกจุด,ตรงประเด็น
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
cogency(n) การโน้มน้าวจิตใจ,ความน่าเชื่อ
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
impel(vt) ผลัก,ดัน,กระตุ้น,ไล่,โน้มน้าว
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
influence(n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว
motion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,ญัตติ,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top