Search result for

โทรม

(53 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โทรม-, *โทรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรม[V] look shabby, See also: be frumpy, be dowdy, be poor, Syn. เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, Example: เสื้อย้อมครามเก่าขาดยิ่งทำให้แม่ดูโทรม, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม[V] rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, Syn. ข่มขืน, Example: เธอถูกโทรมโดยทหารที่บุกรุกเข้ามา
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรมหญิง[V] gang-rape, See also: violate, assault, seize, outrage, compromise
โทรมศัสตราวุธ[V] attack with weapons, See also: unite together, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
โทรมศัสตราวุธ[V] attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โทรม(โซม) ก. เสื่อมสภาพเดิม เช่น เรือนหลังนี้โทรมมาก ปีนี้เธอดูโทรมลงไปมาก ไฟโทรมแล้ว ผักโทรม
โทรมทำให้ยอบลง เช่น โทรมหญ้า.
โทรมศัสตราวุธก. ระดมฟันแทงพุ่งศัสตราวุธเข้าไป.
โทรมหญิงก. ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปข่มขืนกระทำชำเราหญิง โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหรือกระทำพร้อมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
telemeterโทรมาตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
telemeterโทรมาตร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm on my way out to a house call.ชั้นรอเด้กโทรมาอยู่ Chuck in Real Life (2008)
Which isabelle settled by calling warren buffett.ไหน อิสซาเบลล่า ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยการโทรมา Pret-a-Poor-J (2008)
-Hey, could you, uh, get that for me? -it's, uh, blair.เฮ้ เธอช่วย เอ่อ หบิบมันมาให้ฉันหน่อยได้ไหม เอ่อ แบลร์โทรมา Pret-a-Poor-J (2008)
Thank you. you look like hell.ขอบคุณ เธอดูโทรมมากเลย Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, oh. Hold on a second.- รอแป๊บนึงนะ จอร์แดนโทรมา There Might be Blood (2008)
And why text before calling if you don't need- และทำไมจะต้องส่งข้อความมาหาก่อนโทรมาถ้านายไม่ต้องการมัน There Might be Blood (2008)
Hey, is just texted me-- she said the bartender at 1oakเธอโทรมาหาฉัน บาร์เทนเดอร์ที่ 1oak There Might be Blood (2008)
Um, I was just calling to thank you for the ring,อืม ฉันแค่โทรมาขอบคุณเธอเรื่องแหวน There Might be Blood (2008)
And those people aren't calling to tell me how mad they areและคนพวกนั้นก็ไม่ได้โทรมาบอกหนูนี่ ว่าพวกเขาโกรธหนูแค่ไหน There Might be Blood (2008)
House.หมอเฮาส์โทรมา Adverse Events (2008)
Your mother called, twice.แม่คุณโทรมาสองครั้ง Birthmarks (2008)
Thanks for calling.ขอบคุณที่โทรมา Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate   FR: dépérir ; se délabrer
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle   FR: délabré
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse   FR: violer ; abuser
โทรม[v. exp.] (thō mā) FR: appeler (au téléphone)
โทรมาหา ...[v. exp.] (thō mā hā ...) EN: call ...   FR: téléphoner à ...

English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling

English-Thai: Nontri Dictionary
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด

German-Thai: Longdo Dictionary
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top