Search result for

โดยสิ้นเชิง

(40 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยสิ้นเชิง-, *โดยสิ้นเชิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสิ้นเชิง[ADV] completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยสิ้นเชิงว. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทุกประการ, เช่น เขาพ้นข้อหาโดยสิ้นเชิง, อย่างสิ้นเชิง ก็ว่า.
เลยโดยสิ้นเชิง, แม้แต่น้อย, (ใช้ในความปฏิเสธ), เช่น ไม่เชื่อเลย ไม่เห็นด้วยเลย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
Thisen is a different swamp altogether. Sorry.เจ้าพวกนี่มันต่างจากพวกหนองน้ำอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเลย โทษที Bombad Jedi (2008)
Absolutely irresponsible!ไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงThe Secret of Moonacre (2008)
When they finally stopped screaming, brain scans showed a complete inactivity of the self-preservation region of the cortex.หลังจากพวกเค้าหยุดส่งเสียงกรีดร้อง ผลการสแกนสมอง แสดงภาวะหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิง ของสมองบริเวญที่ควบคุมสัญชาตญาณการเอาตัวรอด ของสมองส่วน Cortex G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Obama's saying that, bottoms up, we're a consumer's economy, 7% of the economy.เป็นแนวคิดต่างกันโดยสิ้นเชิง กับเศรษฐกิจตอนเนี้ย แบบว่าโอบาม่ากำลังพูดว่า... The Girlfriend Experience (2009)
He's just decent.คุณพูดได้เลยว่าเขาคือฮีโร่ใช่ไหมคะ โอ้ ใช่ครับ ใช่ครับคุณนาย โดยสิ้นเชิง ABQ (2009)
I kick you out.ยุติธรรมโดยสิ้นเชิง Down (2009)
What if we just take some stuff off of the RV and build it into something completely different?และสร้างบางอย่างที่แตกต่าโดยสิ้นเชิง เหมือนกับรถม้า 4 Days Out (2009)
Obviously, Strahm used a different knife than John Kramer.เห็นได้ัชัดว่า สตรัมใช้มีด ที่ต่างกับของจอห์น เครเมอร์ โดยสิ้นเชิง Saw VI (2009)
WE LOOK AT THAT CHAIN AND WE SEE A LITTLE MORE.ตอนนี้เราเห็นนักวางเพลิงที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง House on Fire (2009)
WHEN'S IT GONNA STOP?เราได้ลักษณะคนร้ายที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง House on Fire (2009)
Recurrent physical abuse, Knowledge he shouldn't have. We've seen this before.เขาสงบลง แล้วภาษากายของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง Conflicted (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altogether[ADV] ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
cold[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: ทั้งสิ้น, Syn. absolutely, completely
downright[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้, Syn. outright, positively
entirely[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly
heartily[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยสิ้นเชิง, อย่างยิ่ง
teetotal[ADJ] อย่างสมบูรณ์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โดยสิ้นเชิง
totally[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
downrightadj. อย่างแท้ ๆ ทีเดียว,โดยสิ้นเชิง,ชัดเจนที่สุด,ลงสู่ -adv. อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่., See also: downrightedness n. ดูdownright, Syn. thorough,absolute,sheer
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
fast(adv) โดยเร็ว,โดยสิ้นเชิง,รวดเร็ว,แน่น
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
up(adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top