Search result for

โดยสาร

(54 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยสาร-, *โดยสาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสาร[V] take, See also: ride, get on, go/travel by, Syn. ขึ้นรถ, , Example: เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ, Thai definition: เดินทางโดยยานพาหนะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยสารก. อาศัยไปด้วย เช่น ผมขอโดยสารเพื่อนไป, เดินทางไปโดยยานพาหนะโดยเสียค่าเดินทาง เช่น โดยสารรถเมล์, เรียกคนที่ใช้รถหรือเรือรับจ้าง ว่า คนโดยสาร หรือ ผู้โดยสาร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...after passenger's getting off, take in order....... ให้ผู้โดยสารออกก่อน แล้วค่อยเดินเข้าให้เป็นระเบียบ... เกียนวู! My Sassy Girl (2008)
A transport carrying 1300 men had been split by a torpedo.เรือบรรทุกผู้โดยสาร 1300 คน ถูกยิงโดยตอรปิโด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
While Daisy was showering, taxi was waiting outside a Boutique for the woman to pick up a package which hadn't been wrapped yet because the girl who was supposed to wrap it had broken up with her boyfriend the night before, and forgot.ขณะที่เดซี่อาบน้ำ -แท็กซีจอดรออยู่ด้านนอกร้านขายเสี้อผ้า รอผู้โดยสารหญิงที่เขารับมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm recommending that the passengers meet with me in group sessions.ฉันขอแนะนำว่าให้ผู้โดยสาร พบกับฉันเป็นกลุ่ม Passengers (2008)
This passenger remembers fire on board, maybe, before impact.ผู้โดยสารคนนี้เห็นไฟไหม้บนเครื่อง อาจเกิดก่อนเครื่องตก Passengers (2008)
One of the other passengers says that he remembers bright light... or a loud noise, perhaps... but something during the mid-flight.ผู้โดยสารคนหนึ่งบอกว่า เขาเห็นแสงไฟ.. หรือเสียงดังมาก,บางที... มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการบิน Passengers (2008)
This one passenger, Dean Haschle, he seems to remember... an explosion on board.ผู้โดยสารคนหนึ่ง,ดีน แฮชเคิล, ดูเหมือนเขาจะจำ... Passengers (2008)
I'm interested in the health of the passengers.ผมรู้สึกสนใจใน สุขภาพของผู้โดยสาร Passengers (2008)
Passengers are missing, Mr. Arkin. What do you know about that?ผู้โดยสารที่หายไป,คุณอาร์กิน คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง? Passengers (2008)
Where are the other passengers?ผู้โดยสารคนอื่นๆอยู่ที่ไหน? Passengers (2008)
I think the airline is targetting the passengers.ฉันคิดว่าทางสายการบินกำลัง ตั้งเป้าไปที่พวกผู้โดยสาร Passengers (2008)
To keep tabs on the passengers?เพื่อหลอกผู้โดยสารเหรอ? Passengers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in   FR: participer (à)

English-Thai: Longdo Dictionary
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
SUV(abbrev) ย่อจาก sport utility vehicle รถอเนกประสงค์ ที่มีพื้นที่สำหรับบรรทุกของและบรรทุกผู้โดยสารได้ด้วย เช่น Facts and personal opinions to help you decide which sport utility vehicle is the best auto for your needs., R. minivan

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cab[VI] โดยสารในรถรับจ้าง
cab[VT] โดยสารในรถรับจ้าง
chariot[VI] โดยสารรถม้า, See also: นั่งรถม้า
ship[VI] โดยสารทางน้ำ, Syn. board, embark, Ant. disembark, leave
ship[VT] โดยสารทางน้ำ, Syn. board, embark, Ant. disembark, leave
take[VT] เดินทางโดย, See also: โดยสารด้วย
taxi[VT] โดยสารแท็กซี่
taxi[VI] โดยสารแท็กซี่
train[VI] โดยสารรถไฟ, See also: เดินทางโดยรถไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
carfare(คาร์'แฟร์) n. ค่าโดยสารรถ
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart

English-Thai: Nontri Dictionary
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
bus(n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง
busman(n) คนขับรถโดยสาร
cabin(n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
fare(n) ค่าโดยสาร,คนโดยสาร,อาหาร
liner(n) เรือยนต์โดยสาร,เครื่องบินโดยสาร,สายการบิน,ผ้าซับใน
omnibus(n) รถประจำทาง,รถโดยสาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
zur Arbeit gehen(phrase) ไปทำงาน ตัวอย่างการใช้ Wie gehst du zur Arbeit, mit dem Bus? = คุณไปทำงานโดยรถโดยสารประจำทางรึเปล่า (zur Arbeit = zu der Arbeit )
Tarif(n) |der, pl. Tarife| อัตรา เช่น อัตราค่ารถโดยสาร
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า
denn(Konj.) เพราะว่า เช่น Die Reisende mußten warten, denn der Zug hatte Verspätung. ผู้โดยสารต้องคอยเพราะว่ารถไฟมาช้ากว่ากำหนด, See also: S. weil, da,
Bahnfahrer(n) |der, pl. Bahrfahrer| ผู้โดยสารรถไฟ

French-Thai: Longdo Dictionary
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top