Search result for

โดยสมบูรณ์

(25 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยสมบูรณ์-, *โดยสมบูรณ์*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want me to lie before God and admit my first marriage was consummated?เจ้าต้องการให้ข้ายืนยันต่อพระผู้เป็นเจ้า และยอมรับว่าการสมรสครั้งแรกของข้า เป็นไปโดยสมบูรณ์อย่างนั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
We are dumping in the environment all kinds of chemicals like mercury, cadmium, lead.พวกเราสนับสนุนข้อเสนออย่างเต็มที่ แอนติกา และบาร์บูดา สนับสนุนแถลงการณ์นี้โดยสมบูรณ์ The Cove (2009)
I've certainly perfected the art of demolishing ships and almost getting my master killed.ข้าได้สำเร็จศาสตร์แห่งการทำลายยานโดยสมบูรณ์ และก็เกือบจะฆ่าอาจารย์ของตัวเองด้วย Jedi Crash (2009)
She may retain the memories, but I believe that her becoming fully conscious of it, and giving testimony, would be impossible.ความจำของเธออาจจะกลับมา แต่ว่า.. ผมคิดว่าการที่เธอจะกลับมามีสติโดยสมบูรณ์ และสามารถให้การได้ /Nนั่นนคงเป็นไปไม่ได้ Episode #1.3 (2009)
Each time that happens her movements become completely illogical.ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้น... ...การกระทำของเธอจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลโดยสมบูรณ์ Episode #1.6 (2009)
You suggest that I should be completely Vulcan?พ่อสอนให้ผมเป็นชาววัลแคนโดยสมบูรณ์ Star Trek (2009)
Total annihilation in T minus 30 secondsการทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ในอีก 30 วินาที Monsters vs. Aliens (2009)
If we don't, there's no chance ever for us to become whole.หากเราไม่ทำ มันคงไม่มีโอกาสที่เรา จะเป็นตัวเราโดยสมบูรณ์ได้ Frankie & Alice (2010)
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์ Frankie & Alice (2010)
Okay, completely, because I am in love with mark.โอเค โดยสมบูรณ์ เพราะฉันรักอยู่กับมาร์ค I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
You're a complete nuisance.คุณคือตัวรบกวนโดยสมบูรณ์ Blood Brothers (2010)
- You are the proud new owner of your old house.. คุณเป็นเจ้าของบ้านเก่าของคุณ โดยสมบูรณ์แล้ว Pleasant Little Kingdom (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely   FR: absolument

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartily[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยสิ้นเชิง, อย่างยิ่ง
outright[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolutely, completely, Ant. incompletely, imperfectly
outright[ADJ] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolute, complete, total, Ant. incomplete, imperfect
soundly[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: อย่างสมบูรณ์, เต็มที่, Syn. firmly
total[ADJ] โดยสมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute

English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์,ความสามารถทุกอย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top