Search result for

โดยรวม

(27 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยรวม-, *โดยรวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยรวม[ADV] generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wipes out most of her immune system, she gets a whole lot worse.แล้วก็ทำลายระบบภูมิต้านทานร่างกายไปด้วย, อาการโดยรวมเธอจะแย่ลง Dying Changes Everything (2008)
It can lift vast amounts.โดยรวมมันสามารถแสดงพลังได้ Superhero Movie (2008)
A small group to locate and neutralize dubaku.โดยรวมกลุ่มเล็กๆ และลบล้างดูบากู Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Overall, pal. Not in your company.โดยรวมแล้ว ไม่ใช่แค่บริษัทของคุณเท่านั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
But the larger picture still eludes you.แต่คุณยังไม่เห็นภาพโดยรวม Law Abiding Citizen (2009)
I'd say between 170,000 and 200,000, all in.000 ดอลลาร์ 000 ดอลลาร์ โดยรวม Mandala (2009)
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
It's only addressed to Leona. - Why not his dad?โดยรวมๆแล้วเราไม่ได้อะไรเลย Cold Comfort (2009)
Totally.โดยรวม แต่.. Definitions (2009)
But mostly, I am fine.แต่โดยรวมแล้วฉันสบายดี Bride Wars (2009)
"Personality overview. Mr Stark displays compulsive behaviour."บุคคลิกโดยรวม สตาร์คมีพฤติกรรมวู่วาม Iron Man 2 (2010)
11 civilians infected, and your colleague.มีผู้ติดเชื้อ 11 คน, โดยรวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณด้วย. What Lies Below (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all in all[IDM] โดยรวม, See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว
all told[IDM] รวมทั้งหมดแล้ว, See also: โดยรวมแล้ว
global[ADJ] โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
on the whole[IDM] โดยทั่วไป, See also: โดยรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大括り[おおぐくり, oogukuri] (adj ) โดยรวม สรุปรวม , See also: S. 総括,

German-Thai: Longdo Dictionary
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top