Search result for

โดยทาง

(37 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยทาง-, *โดยทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยทางอ้อม[ADV] indirectly, Example: พ่อแม่ใช้นิทานเพื่อสอนลูกๆ โดยทางอ้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see, yes, technically those are categories of conversation.จะว่าแบบนั้นก็ใช่ โดยทางเทคนิคแล้วมันเป็นการสนทนาแบบหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
Technically, no.โดยทางการแล้ว, ไม่ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You've economically emasculated your husband to such a point that he's afraid to want you.คุณได้ทำให้ประสิทธิภาพ ของน้องชายแฟนคุณเสื่อม ..โดยทางอ้อมเลยนะ นั่นทำให้เขาไม่กล้านอนกับคุณ The Ugly Truth (2009)
Technically, I don't think it's open to the public.โดยทางเทคนิค มันไม่ได้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป Up in the Air (2009)
I've just tested the ice by the Stargate.เราเพิ่งจะทดสอบ น้ำแข็งโดยทางสตาร์เกต Water (2009)
Well, in a sense, yes, but not physically.อืมม ในความรู้สึกน่ะใช่ แต่โดยทางกายภาพแล้วไม่ A New Day in the Old Town (2009)
Well, her, technically, but say us.อืมม เธอ โดยทางเทคนิคแล้ว พูดว่าเรา A New Day in the Old Town (2009)
Technically, we have something here that might help with that.โดยทางเทคนิคแล้ว เรามีบางอย่าง ที่อาจจะช่วยเราในเรื่องนั้นได้ Reckoner (2009)
- Technically, no.- โดยทางเทคนิคแล้ว ไม่ Comparative Religion (2009)
The department of Homeland Security raised the national threat level from elevated to high, after intelligence report suggested that an attack on the major East Coast city may be imminent.โดยทางการได้วางแผนป้องกันระดับสูง หลังจากรายงาน ว่าอาจเกิดเหตุร้ายขึ้น แถวๆ ย่าน East Coast Knowing (2009)
Officially the guerilla war between the Chinese and the Japanese was none of our business.โดยทางการแล้วการรบแบบกองโจร ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ไม่ใช่กงการอะไรของเรา Shanghai (2010)
What's this all about?ที่ถูกเรียกตัวเข้ามาพบ โดยทาง FBI แล้วมีเื่รื่องอะไรกันล่ะ? The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยทางอ้อม[adv.] (dōi thāng øm) EN: indirectly   
โดยทางเท้า[X] (dōi thāng thāo) EN: on foot   
โดยทางเรือ[X] (dōi thāng reūa) EN: by boat   FR: en bateau ; par bateau

English-Thai: Longdo Dictionary
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overland[ADV] โดยทางบก, Syn. by land
overland[ADJ] โดยทางบก
via[PREP] โดยทาง, See also: โดยเส้นทาง, ทาง, Syn. by way of, through
whereby[ADV] ด้วยวิธีที่, See also: โดยทาง, Syn. by which, by mean of which
whereby[CONJ] ด้วยวิธีที่, See also: โดยทาง
wire service[N] สำนักข่าวที่ส่งข่าวสารไปยังสื่อต่างๆ, See also: โดยทางโทรเลขหรือดาวเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)
httpคำย่อ hypertext transfer protocol โปรโตคอลหลังฉากที่ส่งข้อมูลโดยทาง WWW (World Wide Web) โปรโตคอลนี้ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรแกรมลูกค้าเข้าสู่ URL หรือเข้าหาไฮเพอเทกซ์
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
overland(โอ'เวอะแลนดฺ) adv. โดยทางบก,ตัดผ่าน vt. เดินทางบก. vi. เดินทางบก
par avion(พะ'ระไวออน) fr. โดยทางเครื่องบิน
per(เพอ) prep. แต่ละ,ต่อ,ทุก,ตาม,โดย,โดยทาง,อาศัย,ผ่าน
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
intermarry(vi) เกี่ยวพันกันโดยทางแต่งงาน
overland(adj,adv) ทางพื้นดิน,โดยทางบก
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น
via(pre) โดยตรง,โดยทาง,ผ่านทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top