Search result for

โดยทันที

(31 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยทันที-, *โดยทันที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยทันที[ADV] immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด[ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Undress her immediatelyถอดเสื้อผ้าโดยทันทีของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediatelyเขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We need 5,000 bucks fast.พวกเราต้องการ$5000โดยทันที The Blues Brothers (1980)
I'll have it taken down immediately and make sure that lunatic never works in this town again.ผมจำต้องรีบยุติเรื่องนี้โดยทันที... ...และจะทำให้แน่ใจด้วยว่า เจ้าคนบ้าระห่ำอย่างนี้ จะไม่มีวันได้เหยียบเข้ามาที่ห้างของเราอีกเด็ดขาด Mannequin (1987)
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด Casualties of War (1989)
Because of recent events, these new rules will be put into effect immediately:เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กฎต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้โดยทันที Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Maintenance of the body to a better hospitalอาการของคุณต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลโดยทันที Sex Is Zero (2002)
All members of the police and fire department on leave or off duty shall report immediately to their precincts or company command.เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานดับเพลิงทุกคน ที่ไม่ได้ประจำการอยู่ในตอนนี้ ให้กลับเข้าไปรายงานตัว ยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
In the event that one is late, to tell the other immediately about it.ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งจะกลับดึก กรุณาบอกอีกฝ่ายโดยทันที Full House (2004)
I never thought that he would refuse me immediately.ฉันไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธฉันโดยทันทีนะ Sweet Spy (2005)
I'm going to have to operate immediately.ผมจะทำการผ่าตัดโดยทันที Babel (2006)
I think we go out with this news immediately.ผมคิดว่าเราต้องบอกข่าวนี้ โดยทันที See-Through (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthīthandai) EN: immediately   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forthwith[ADV] โดยทันทีทันใด (คำทางการ), See also: ทันที, ไม่รีรอ, Syn. immediately, instantaneously, instantly
hereon[ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ), Syn. hereupon
hereupon[ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้, Syn. hereon
immediately[ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later
instantly[ADV] โดยทันที, See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
quickly[ADV] โดยทันที, Syn. immediately, soon, at once, instantly
suddenly[ADV] อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
spontaneous(สพอนเท'เนียส) adj. เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง,เกิดขึ้นเอง,เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ,โดยสัญชาตญาณ,จากภายใน,โดยทันที., See also: spontaneousness n., Syn. instinctive,involuntary,natural

English-Thai: Nontri Dictionary
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน

German-Thai: Longdo Dictionary
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top