Search result for

โซ่ตรวน

(31 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โซ่ตรวน-, *โซ่ตรวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โซ่ตรวน[N] fetters, See also: irons, Syn. ตรวน, โซ่, เครื่องผูกมัด, เครื่องจองจำ, เครื่องพันธนาการ, Example: นักโทษถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน, Count unit: หุน, ข้าง, คู่, เส้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โซ่ตรวนน. เครื่องจองจำที่มีโซ่และตรวน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# I can still hear you saying # # you would never break the chain # # and if you don't love me now # # you will never love me again ## ฉันยังได้ยินเสี่ยงคุณกำลังพูด # # คุณไม่มีทางที่จะตัดโซ่ตรวนได้เลย # และถ้าคุณไม่ได้รักฉันตอนนี้ Chapter Five 'Exposed' (2009)
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา Public Enemies (2009)
I request the court to direct that those shackles be removed forthwith.ผมขอความกรุณาให้ศาลปลดโซ่ตรวนที่จองจำ จำเลยออกครับ Public Enemies (2009)
If you ever put me in that position again, I'll clap you in irons myself.ถ้าเจ้าทำให้ข้าต้องเจอกับสิ่งนี้อีกครั้ง \ ข้าจะจับเจ้าใส่โซ่ตรวนด้วยตัวข้าเองและเมอร์ลิน The Witch's Quickening (2009)
"No man could bind him, no, not with chains...""ไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่..." Frankie & Alice (2010)
Take it up the damn chain of commandถือมันไว้ ไอ้โซ่ตรวนปฏิบัติการเฮงซวยนั่นน่ะ Tell It to the Frogs (2010)
He is coming to me in chains.มันมาหาข้าพร้อมโซ่ตรวน กุญแจมือ Kung Fu Panda 2 (2011)
Iron shackles Iron bars, iron nail.โซ่ตรวนเหล็ก แท่งเหล็ก ตะปูเหล็ก Frontierland (2011)
Arlo, stop yanking my chain. Where's Brick?อาร์โล หยุดดึงโซ่ตรวนฉัน บริคอยู่ไหน Mother's Day II (2011)
You came alone, in chains, without friends nor honor.เจ้ามาอย่างโดดเดี่ยว มีโซ่ตรวน ไร้ซึ่งญาติมิตร ฤๅเกียรติยศ You Win or You Die (2011)
The strength of such a tether not easily severed.เหมือนเป็นโซ่ตรวนแกร่งไม่อาจถูกตัดโดยง่าย A Place in This World (2012)
Otherwise they'll put me in chains again.ไม่งั้น พวกเขาจะจับข้า ใส่โซ่ตรวนอีก The Ghost of Harrenhal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซ่ตรวน[n. exp.] (sō trūan) EN: leg chains ; shackels   FR: chaînes [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain[N] โซ่, See also: โซ่ตรวน, Syn. string, ring series
fetter[N] โซ่ตรวน, See also: สิ่งผูกมัด, ตรวน, เครื่องพันธนาการ
iron[N] ตรวน, See also: โซ่ตรวน
shackle[N] กุญแจมือ, See also: โซ่ตรวน, ตรวน, ห่วงกุญแจ, เครื่องพันธนาการ, สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด, สายโซ่, สายยู, Syn. fetter, handcuff, restraint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
fetter(เฟท'เทอะ) n. โซ่ตรวน,ตรวน,พันธนาการ,บังคับ., See also: fetterer n., Syn. confine
gyve(ไจฟฺ) n. ตรวน,โซ่ตรวน vt. ใส่ตรวน
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
unfetter(อันเฟท'เทอ) adj. ปลดโซ่ตรวน,ปลด,ปล่อย,ทำให้อิสระ, Syn. liberate
unshackle(อันแ?ค'เคิล) vt. ปลดโซ่ตรวน,ถอดโซ่ตรวน,ทำให้อิสระ,คลาย., Syn. free

English-Thai: Nontri Dictionary
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
trammel(n) เครื่องกีดกั้น,วงเวียน,ตาข่าย,อุปสรรค,โซ่ตรวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くさり, kusari] (n) โซ่ตรวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top