Search result for

โฆษก

(36 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฆษก-, *โฆษก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษก[N] announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แถลงข่าวแทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฆษก(โคสก) น. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, เช่น โฆษกสถานีวิทยุ
โฆษกผู้แถลงข่าวแทน เช่น โฆษกพรรคการเมือง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ministry of Foreign Affairs's Spokesman (MFA's Spokesman)โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอธิบดีกรมสารนิเทศทำหน้าที่โดยตำแหน่ง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
(speaking russian)โฆษก เปิดงานด้วยภาษารัสเซีย Fighting (2009)
ANNOUNCER:โฆษกDay 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- You heard it first from Charlie. - Yeah, just when he said that?เชื่อเขาเลยนะ โฆษกเพิ่งจะพูดไปเอง 2012 (2009)
Where mary falkner, the voice of the anti-v movement,สถานที่ซึ่งแมรี่ ฟอล์คเลอร์ โฆษกของกลุ่มนักเคลื่อนไหว ต่อต้าน V A Bright New Day (2009)
Is approaching the podium.กำลังก้าวขึ้นไป บนแท่นโฆษก A Bright New Day (2009)
The current company spokesperson is a table tennis player but people don't recognize him.โฆษกของบริษัทเราตอนนี้ คือนักปิงปอง แต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลย The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Many experts believe that the company will no longer be able to handle the national blood demand.และผู้เชียวชาญหลายคน เชื่อวานอีกไม่นานบริษัท จะรับมือกับวิกฤต ความต้องการเลือดได้ โฆษกองกรค์อาหารและยา ได้ยืนยันเรื่องนี้แล้วเมื่อวาน... Daybreakers (2009)
I was thinking some kind of, uh, announcement to the media, perhaps by your press secretary, or maybe even by you yourself, Madam President.ผมกำลังคิด อาจจะเป็นการประกาศ ทางสื่อ หรือจากโฆษกของท่าน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
I will talk to my press secretary.ฉันจะบอกกับโฆษกของฉัน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
You... 20 minutes from now, the president's press secretary is going to make an announcement.คุณ ... 20 นาทีจากนี้ไป โฆษกประธานาธิบดี Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
The White House Press Secretary just announced my role in the peace process.โฆษกทำเนียบขาวเพิ่งประกาศ บทบาทของผมในข้อตกลงสันติภาพ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
announcer[N] ผู้ประกาศ, See also: โฆษก, Syn. program announcer, broadcaster
emcee[N] ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โฆษก, พิธีกร, Syn. announcer, master of ceremonies
master of ceremonies[N] พิธีกร (คำย่อคือ MC), See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ, Syn. emcee
mouthpiece[N] ผู้เป็นกระบอกเสียงแทน, See also: โฆษก, นักหนังสือพิมพ์, คนที่เป็นปากเสียงแทน, Syn. spokesperson
press secretary[N] โฆษกรัฐบาล
spokesman[N] โฆษก, See also: ผู้แถลง, Syn. mouthpiece, delegate
spokesperson[N] โฆษก, See also: ผู้แถลง, Syn. mouthpiece, delegate
spokeswoman[N] โฆษกหญิง, See also: ผู้แถลงหญิง, Syn. mouthpiece, delegate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
emcee(เอม'ซี) n. โฆษก,ผู้ดำเนินรายการ v. เป็นโฆษก,ดำเนินรายการ
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen
spokeswoman(สโพค'ซฺวูมเมิน) n. โฆษกหญิง,ผู้แถลงที่เป็นผู้หญิง pl. spokeswomen
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top