Search result for

โครโมโซม

(45 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โครโมโซม-, *โครโมโซม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครโมโซม[N] chromosome, Example: ความผิดปกติของโครโมโซมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท, Count unit: โครโมโซม, Thai definition: ส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อนหรือเป็นเส้น ประกอบขึ้นด้วยสารดีเอ็นเอ (DNA = deoxyribonucleic acid) เชื่อมกับโปรตีน ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โครโมโซมน. ส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อนหรือเป็นเส้น ประกอบขึ้นด้วยสารดีเอ็นเอ (DNA = deoxyribonucleic acid) เชื่อมกับโปรตีน ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chromosomeโครโมโซม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chromosomeโครโมโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sex chromosome; allosome; heterochromosomeโครโมโซมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
allosome; heterochromosome; sex chromosomeโครโมโซมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterochromosome; allosome; sex chromosomeโครโมโซมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chromosomeโครโมโซม

ดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Plant chromosomeโครโมโซมพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chromosome abnormalitiesโครโมโซมผิดปกติ [TU Subject Heading]
Chromosomesโครโมโซม [TU Subject Heading]
Chromosomes, Humanโครโมโซมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Sex chromosome disordersโครโมโซมเพศผิดปกติ [TU Subject Heading]
Chromosome Abnormalitiesโครโมโซมผิดปกติ,ความผิดปกติของโครโมโซม,การผิดปกติของโครโมโซม [การแพทย์]
Chromosome Instability Syndromeโครโมโซมด้อยเสถียรภาพ [การแพทย์]
Chromosome Translocationsโครโมโซมเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Chromosomesโครโมโซม,สารติดสีที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์,โฆรโมโซม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's like I... come home, house is all lit up, and my job, you see, apparently... because... because my chromosomes happen to be different cause I then gotta walk through that house,มันเหมือนฉันกลับบ้าน แล้วพยว่าบ้านทั้งหลังไฟทุกดวงเปิดอยู่ และหน้าที่ฉัน อย่างที่เห็นก็เพราะ... เพราะโครโมโซมของฉัน มันแตกต่าง Days Gone Bye (2010)
So was the "y" chromosome, but you don't see us throwing stuff at it.งั้นโครโมโซม Y ก็เหมือนกัน Aerodynamics of Gender (2010)
It's the number of chromosomes in human DNA.มันคือจำนวนโครโมโซมในDNAมนุษย์ Aftermath (2010)
If the mother has psychopathic tendencies, she could have passed it down through the X chromosome.ถ้าคนเป็นแม่มีแนวโน้มจะมีอาการทางจิต เธออาจะส่งต่อมันผ่านโครโมโซมเอ็กซ์ A Family Affair (2012)
That's a long list. Chromosomal, fetal alcohol syndrome.รายชื่อยาวเลย โครโมโซมผิดปกติ แม่กินเหล้าตอนท้อง God Complex (2012)
Good luck to you, sir. Got a chromosome extra, towing goat?ฝันไปเถอะท่าน มีโครโมโซมเกินหรือไง เจ้าแพะลากจูง? De Marathon (2012)
Beware of his bone grinders, brain blinders, flesh peelers, chromosomal inverters, catatonic sludge, black hole trapdoors, and, of course, radiation.ระวังเครื่องบดกระดูกของเขากีด สมองปอกเปลือกเนื้อ อินเวอร์เตอร์โครโมโซม กากตะกอนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว, ลับหลุมดำและแน่นอนรังสี Transformers: Age of Extinction (2014)
Then he infected it with his evil, nasty chromosomes.จากนั้นเขาก็ติดเชื้อด้วยความชั่วร้าย ของเขาโครโมโซมที่น่ารังเกียจ Transformers: Age of Extinction (2014)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)
When you were a baby... we thought you had something wrong with your chromosomes.ตอนหนูยังเล็ก เราคิดว่า หนูมีบางอย่างผิดปรกติที่โครโมโซม โรคอาไรซักอย่าง Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Perhaps there are people with certain genetic predispositionsบางทีมีผู้คนที่มียีนต์ของโครโมโซมที่แปลกแยก No Such Thing as Vampires (2007)
Her blood, her genetic structure, is the key....โครงสร้างโครโมโซมของเธอ คือกุญแจสู่ความสำเร็จ Resident Evil: Extinction (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครโมโซม[n.] (khrōmōsōm) EN: chromosome   FR: chromosome [m]
โครโมโซมเอกซ์[n. exp.] (khrōmōsōm Ēks) EN: X chromosome   FR: chromosome X [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chromosome[N] โครโมโซม
sex chromosome[N] โครโมโซมเพศ, See also: โครโมโซมที่กำหนดเพศ
x chromosome[N] โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
Y chromosome[N] โครโมโซมเพศ, Syn. sex chromosome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
amphidiploid(แอมไฟดิพ' ลอยดฺ) n. พืชที่มีจำนวนโครโมโซมรวมสองพันธุ์พ่อและแม่
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
autosome(ออ'โทโซม) n. โครโมโซมที่ไม่ใช้โครโมโซมเพศ., Syn. euchromosome
chiasma(ไคแอซ'มะ) n.การแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม,การตัดสลับกัน., See also: chiasmal,chiasmic,chiasmatic adj.
chromosome(โคร'มะโซม) n. โครโมโซม ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกรรมพันธุ์
gene(จีน) n. พันธุ์,ยีน,หน่วยทางพันธุกรรมในโครโมโซม
genetic(จะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับพันธศาสตร์,ยีน (gene) ในโครโมโซม,เกี่ยวกับการสร้าง, See also: genetical adj. genetically adv., Syn. evolutionary,basic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top