Search result for

โครงสร้าง

(78 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โครงสร้าง-, *โครงสร้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงสร้าง[N] structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count unit: โครงสร้าง, Thai definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
โครงสร้างสังคม[N] social structure, See also: social organization, Syn. รูปแบบทางสังคม, Example: ในโครงสร้างสังคมปัจจุบันบุคคลมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคประสาทได้ง่าย, Count unit: โครงสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน[N] infrastructure, See also: basic structure, substructure, foundation, basis, Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ, Count unit: โครงสร้าง
โครงสร้างไวยากรณ์[N] grammatical structure, Syn. รูปแบบไวยากรณ์, Example: โครงสร้างไวยาการณ์ของแต่ละภาษาย่อมไม่เหมือนกัน, Count unit: โครงสร้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงสร้างน. ส่วนประกอบสำคัญ ๆ ซึ่งนำมาคุมเข้าด้วยกันให้เป็นรูปร่างเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
structureโครงสร้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
structureโครงสร้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosorusโครงสร้างกำเนิดกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
data structureโครงสร้างข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic data structureโครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control structureโครงสร้างควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nested structureโครงสร้างซ้อนใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ultrastructureโครงสร้างดูจากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agrarian structureโครงสร้างกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural structureโครงสร้างการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Economic infrastructureโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic structureโครงสร้างทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Data structure (Computer science)โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Computer organizationโครงสร้างคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Microstructureโครงสร้างจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I should have insisted on more structure years ago.แม่ควรจะวางแผนโครงสร้างชีวิตของลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะ Chuck in Real Life (2008)
I know. No structural heart damage.ฉันรู้ ไม่มีโครงสร้างของหัวใจเสียหาย Emancipation (2008)
Not all heart damage has to be structural.หัวใจทั้งหมดไม่ได้เสียหาย โครงสร้างยังดีอยู่ Emancipation (2008)
In order for everyone to get a sort of base of organizationเพื่อที่ทุกๆคนจะได้เข้าใจ ถึงพื้นฐานของโครงสร้างการจัดฉาก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's going to be reinforced concrete under the vault.ตรงนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีต แบบเสริมเหล็กอยู่ใต้ห้องนิรภัย The Bank Job (2008)
The remodeling work will start soon.การปรับโครงสร้างานใหม่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ Heartbreak Library (2008)
Line of your body.เส้นร่างโครงสร้างของร่างกายคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You have that build, that appearance...คุณมีโครงสร้างแบบนั้น, รูปลักษณ์อย่างนั้น... Episode #1.7 (2008)
Well, it has great bones.ครับ.. ผมว่าโครงสร้างชั้นหนึ่งเลย Loyal and True (2008)
And that step involves breaking into a secured structure.และขั้นตอนนั้นเกี่ยวกับการเจาะโครงสร้างความปลอดภัย และตอนนี้นายต้องการความช่วยเหลือจากฉัน Scylla (2008)
I've tracked down rapists, killers, even former military, but a structural engineer from Illinois was able to get to me.ฉันตามล่าพวกข่มขืน ฆาตรกร หรือแม้แต่พวกทหารเก่า แต่วิศวกรโครงสร้างจากอิลลินอยส์เข้าถึงตัวฉันได้ Five the Hard Way (2008)
But mine's different.แต่โครงสร้างของฉันไม่เหมือนใคร Nมันถูกสร้างมาให้ปล่อยสัญญาณ Gamer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
โครงสร้างของดิน[n. exp.] (khrōngsāng khøng din) EN: soil structure   FR: structure du sol [f]
โครงสร้างของโลหะ[n. exp.] (khrōngsāng khøng lōha) EN: metal structure   
โครงสร้างคำ[n. exp.] (khrōngsāng kham) EN: word structure   FR: structure des mots [f]
โครงสร้างคำในภาษาไทย [n. exp.] (khrōngsāng kham nai phāsā Thai) EN: Thai word structure   
โครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (khrōngsāng chinsuan samretrūp) EN: prefabricated structure   FR: structure préfabriquée [f]
โครงสร้างต้นทุน[n. exp.] (khrōngsāng tonthun) EN: cost structure   
โครงสร้างตามลำดับชั้น [n. exp.] (khrōngsāng tām lamdap chan) EN: hierarchical structure   
โครงสร้างทำจากวัสดุเหล็ก[n. exp.] (khrōngsāng tham jāk watsadu lek) FR: structure en acier [f] ; structure métallique [f]
โครงสร้างทำจากวัสดุไม้[n. exp.] (khrōngsāng tham jāk watsadu māi) FR: structure en bois [f] ; ossature en bois [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arch[N] โครงสร้างที่มีรูปโค้ง, Syn. arc, curve, vault
buttress[N] โครงสร้างที่เป็นส่วนค้ำจุน, Syn. strut
conformation[N] โครงสร้าง, Syn. structure, form, formation
construction[N] โครงสร้าง, Syn. structure
fabric[N] โครงสร้างของตึกหรืออาคาร
fabric[N] โครงสร้าง, See also: โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
fiber[N] ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fibre[N] ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน, Syn. fiber
frame[N] โครงสร้างพื้นฐาน, See also: โครงสร้าง, Syn. scaffold, structure
frame[N] ร่างกาย, See also: โครงสร้างร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
carcase(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
structural(adj) เกี่ยวกับโครงสร้าง,เกี่ยวกับโครงร่าง
structure(n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Organogram (n ) โครงสร้างองค์กร
schemata (uniq) โครงสร้างทางความรู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
建造物[けんぞうぶつ, kenzoubutsu] โครงสร้าง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,สิ่งก่อสร้าง
給与体系[きゅうよたいけい, kyuuyotaikei] (n ) โครงสร้างเงินเดือน รูปแบบเงินเดือน

German-Thai: Longdo Dictionary
Baukonstruktion(n) |die, pl. Baukonstruktionen| วิชาโครงสร้างโยธาฯ, งานโครงสร้างโยธาฯ
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, See also: S. Bauelement,
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top