Search result for

โกย

(30 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกย-, *โกย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกย[V] run quickly, See also: flee, run away, scamper, Syn. เผ่น, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: พอเห็นเสือเขาก็โกยแนบ, Thai definition: วิ่งหนีไปโดยเร็ว
โกย[V] shovel, See also: scoop up, pitch, Syn. กอบ, ตัก, Example: ในการทำความสะอาดหินให้เอาหินใส่ในกระป๋องแล้วใส่น้ำลงไปใช้มือทั้งสองโกยหินในกระป๋องถูกันแบบซาวข้าว, Thai definition: อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่างๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมากๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
โกยท้อง[V] move the belly up and down by using hands, See also: massage the belly, Syn. ฝืนท้อง, Example: เขาใช้มือโกยท้องเพื่อให้หายแน่นท้อง, Thai definition: ใช้มือทั้ง 2 ช้อนท้องเพื่อให้หายแน่นท้องเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกยก. อาการที่ใช้มือหรือสิ่งอื่นคุ้ยหรือกวาดสิ่งต่าง ๆ เช่น ข้าว ถ่าน มาทีละมาก ๆ, ขนหรือรวบเอาไปเป็นจำนวนมาก
โกยวิ่งหนีไปโดยเร็ว.
โกยท้องก. ฝืนท้อง, ใช้มือทั้ง ๒ ช้อนท้องเพื่อให้หายแน่นท้องเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kummerowia Striataโกยหั่งเช่า(พืช) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've got those tinnies on the run.เราเล่นจนพวกมันโกยแน่บเลย Rookies (2008)
Even though we failed this time, we must gain something, don't we?แม้ว่าเราจะล้มเหลวในเวลานี้ เราจะต้องกอบโกยบางสิ่งไว้บ้างสินะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Jobs are not up for grabs you know.งานไม่เป็นของคนที่กอบโกย Heartbreak Library (2008)
Kyoto, Osaka and Nagoya.เกียวโต โอซาก้า นาโกยะ Heartbreak Library (2008)
People with greed will head for the most profitable country.และคนที่โลภส่วนใหญ่ มักจะมุ่งหน้าไปประเทศที่กอบโกยได้มากที่สุด Death Note: L Change the World (2008)
Gather some dirt.โกยดินขึ้นมาสิ Under & Out (2008)
And what if he's telling the truth?แล้วถ้า เขากำลังพูดความจริงล่ะ ไปๆ รีบโกยเร็ว Chapter Five 'Exposed' (2009)
Maybe I can slip out back.บางทีผมอาจจะย่องไปข้างหลัง แล้วโกยสุดชีวิต Chapter Five 'Exposed' (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
Buffet says, "when everybody else is fearful, it's time to be greedy."อย่างที่คุณบัฟเฟต์พูดว่า\ \"เวลาที่คนอื่นกลัว คือเวลาที่เราโกย\" You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Take what valuables you can and destroy everything else.กอบโกยผลประโยชน์เท่าที่ทำได้ แล้วทำลายทุกสิ่งซะ Liberty on Ryloth (2009)
- No. I will have every valuable on this rock before I leave.ข้าจะกอบโกยสิ่งมีค่าทุกอย่างบนดาวดวงนี้ให้หมด ก่อนที่ข้าจะจากไป Liberty on Ryloth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
โกยท้อง[v. exp.] (kōi thøng) EN: move the belly up and down by using hands ; massage the belly   
โกยสี่ตีนหมา[X] (kōi sī tīn mā) EN: ?   FR: ?
โกยอ้าว[v. exp.] (kōi āo) FR: fuir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rake in[PHRV] กวาด, See also: โกย
scat[VI] จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: โกยอ้าว, จ้ำอ้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
grab(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิ่งที่ถูก (ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ), See also: grabber n., Syn. seize

English-Thai: Nontri Dictionary
fork(vt) ใช้ส้อมตัก,โกย,ทำให้แยกออก,ทำให้เป็นง่าม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
拾う[ひろう, hirou] Thai: โกย English: to gather

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top