Search result for

โกน

(58 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกน-, *โกน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกน[V] shave (off), Syn. ตัด, กล้อน, Example: ตอนเช้าก่อนออกนอกบ้านควรโกนหนวดโกนเคราให้ดูสะอาดสะอ้าน, Thai definition: ตัดผมหรือขนในร่างกายโดยใช้คมมีดกวาดที่โคนใกล้ผิวหนัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกนน. ลูก.
โกนก. ขูดผมหรือขนด้วยคมมีด.
โกนน. ชื่อวันที่พระสงฆ์ในเมืองไทยปลงผม ตรงกับวันขึ้น ๑๔ คํ่า หรือแรม ๑๔ คํ่า ถ้าเป็นเดือนขาดก็เป็นแรม ๑๓ คํ่า เรียกว่า วันโกน, คู่กับ วันพระ
โกนชื่อวันก่อนวันพระวันหนึ่งได้แก่วันขึ้น ๗ คํ่า ขึ้น ๑๔ คํ่า แรม ๗ คํ่า และแรม ๑๔ คํ่า ถ้าเป็นเดือนขาดก็แรม ๑๓ คํ่า เรียกว่า วันโกน.
แถกโกนผมโดยใช้มีดกดลงอย่างแรงและลากไปเป็นทางยาวอย่างไม่ประณีต ในคำว่า แถกผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gonidiumโกนิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gonimoblastโกนิโมบลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonadotropinsโกนาโดโทรปิน [TU Subject Heading]
gonadotrophin / gonadotrophic hormoneโกนาโดโทรฟินฮอร์โมน, ฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (FSH) ลูทิไนซิงฮอร์โมน (LH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gonadal Dysgenesisโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส [การแพทย์]
Gonadal Dysgenesis, Mixedโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส, มิกซ์ [การแพทย์]
Gonadotrophic Releasing Hormoneโกนาโดโทรฟิครีลิสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropic Hormoneโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropic Hormonesโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropin Excessโกนาโดโทรปินมากเกิน [การแพทย์]
Gonadotropin Releasing Hormonesโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropinsโกนาโดโทรฟินส์; [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't that foolish of me?แล้วผมโกนเคราให้คุณทำไม The Great Dictator (1940)
-Jiminy Cricket?ตะโกน จิมืนี คริกเก็ต? Pinocchio (1940)
What the devil are you shouting about?คุณตะโกนหาอะไรกัน Rebecca (1940)
Shaved.ถูกโกนหัว Night and Fog (1956)
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน 12 Angry Men (1957)
- He said he yelled at the top of his voice.- เขาบอกว่าเขาตะโกนที่ด้านบนของเสียงของเขา 12 Angry Men (1957)
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา 12 Angry Men (1957)
He called me an idiot, so I yelled at him.ที่เขาเรียกว่าฉันโง่ดังนั้นฉันตะโกนใส่เขา 12 Angry Men (1957)
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง? 12 Angry Men (1957)
- Keep the yelling down.- เก็บตะโกนลง 12 Angry Men (1957)
Maybe we need a little yelling. These guys keep going off every which way.บางทีเราต้องตะโกนเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเหล่านี้ให้ออกไปทุกทางที่ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกน[v.] (kōn) EN: shave   FR: raser ; couper
โกนหนวด[v.] (kōn nūat) EN: shave   FR: se raser ; raser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
razor[VT] โกนด้วยมีดโกน, Syn. shave
shave[VI] โกน, See also: โกนด้วยมีดโกน, Syn. mow, shorten
shave[VT] โกน, See also: โกนด้วยมีดโกน, Syn. mow, shorten
shave off[PHRV] โกนออก, Syn. shave away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
shave(n) การไสไม้,การโกน,เครื่องขูด
shave(vt) เฉียด,โกน,แฉลบ,ทำให้โกร๋น,ขูด,ลอก
shaving(n) มีดโกน,การโกน,เครื่องโกน,กบไสไม้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
剃る[そる, soru] Thai: โกน English: to shave

German-Thai: Longdo Dictionary
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top