Search result for

แออัด

(42 entries)
(0.2468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แออัด-, *แออัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แออัด[ADV] tightly, See also: closely, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: สภาพตัวบ้านเป็นแหล่งที่อยู่อย่างแออัดและขาดสุขลักษณะ
แออัด[V] crowd, See also: be congested, be crammed, be packed, be jammed, be thronged, be crowded, squeeze, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: บรรยากาศบนถนนเล็กๆ สายนี้คึกคักมาก และแออัดไปด้วยจักรยานและสามล้อ
แออัดยัดเยียด[V] be crowded, See also: be congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ช่วงนี้ห้องสัมมนาแออัดยัดเยียด นักศึกษาและผู้ฟังอื่นๆ ทยอยเข้ามาจนห้องแน่น
แออัดยัดเยียด[ADJ] crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แออัดว. ยัดเยียด, แน่น, อัดแอ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A hundred people crammed into a car.คนนับร้อยแออัดอยู่ในตู้เดียว Night and Fog (1956)
This room is so crowded. Can I have a moment to myself to prepare?ห้องพักนี้เป็นแออัดเพื่อ ฉันจะมีเวลาสักครู่เพื่อตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร The Birdcage (1996)
I'm standing in the middle of a crowded room... screaming at the top of my lungs, and no one even looks up.ยืนอยู่ในห้องแออัด กรีดร้องสุดเสียง โดยไม่มีใครหันมาดูแม้แต่คนเดียว Titanic (1997)
Only in the poorest districts, which hold no interest for the gangs can people live in peace.จะมีก็เพียงแหล่งชุมชนแออัดเท่านั้น ที่ซึ่งไม่เคยอยู่ในสายตาของมัน... ...และเป็นที่ซึ่งผู้คนพอจะอยู่ได้อย่างสงบสุข Kung Fu Hustle (2004)
Not a very lively bunch though.ถึงแม้ไม่มีความสุขที่ต้องอยู่กันแออัด Madagascar (2005)
11 million and, it feels less crowded than Miami.มันรู้สึกแออัดน้อยกว่าไมอามี่ Rio (2006)
I'm here to protest against removing this slum!ดิฉันมานี่เพื่อคัดค้าน การโยกย้ายชุมชนแออัดคะ! Om Shanti Om (2007)
Is it always this crowded?ก็มักจะแออัดนี้หรือไม่ Balls of Fury (2007)
Based on my observations, guys like Harvard Hottie only slum it when they're in college.โดยสายตาเจ้านายฉัน ผู้ชายอย่างหนุ่มฮอตฮาเวิร์ด คงแออัดกันอยู่ที่เดียว ในวิทยาลัย The Nanny Diaries (2007)
But we're really still the band that's crowded into the small little rooms, trying to play with each other and find those clues that will take us somewhere new.แต่เราก็ยังเป็นวงดนตรี ที่แออัดกันอยู่ในห้องแคบๆ พยายามเล่นด้วยกัน และค้นหาประกายความคิด ที่จะนำเราไปสู่สิ่งใหม่ๆ It Might Get Loud (2008)
Needs a focused headquarters free from the congestion of auxiliary personnel.ผมต้องการให้ศูนย์บัญชาการทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ให้มันดูแออัดเกินไป Catching Out (2008)
There's overcrowding, there's crime, there's racial tensions.ทั้งเรื่องความแออัดยัดเยียด, เรื่องอาชญากรรม เรื่องเหยีดเชื้อชาติ Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé

English-Thai: Longdo Dictionary
gridlock(vi, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., S. pack,traffic jam,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowded[ADJ] แออัด, See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น, Syn. packed, congested
jam[VI] แออัด, See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Syn. cram, pack, Ant. disperse, scatter
jam[VT] แออัด, See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Syn. cram, pack, crowd, Ant. scatter, separate
overcrowd[VT] แน่นมากไป, See also: แออัดเกินไป
packed[ADJ] แน่น, See also: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, Syn. jamed, congested, overcrowded
pile[VT] ชุมนุม, See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
pack out[PHRV] แน่นขนัด, See also: แออัดด้วยผู้คน
people with[PHRV] เต็มไปด้วยผู้คน, See also: แออัดด้วย, แน่นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
ghetto(เกท'โท) n. เขตบริเวณสลัมที่มีคนอยู่กันแออัด
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
warren(วอร์'เริน) n. ทุ่งกระต่าย,สถานที่มีกระต่ายมาก,ที่แออัดไปด้วยคน

English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
jam(vt) บีบ,อัด,แออัด,ออ,ติดขัด,เบียดเสียด,รบกวน
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top