Search result for

แอมโมเนีย

(39 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอมโมเนีย-, *แอมโมเนีย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอมโมเนียน. สารประกอบอนินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตร NH3 ลักษณะเป็นแก๊สไม่มีสี กลิ่นฉุน ละลายนํ้าได้ดี ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ในอุตสาหกรรมทำปุ๋ย กรดไนตริก ใยสังเคราะห์ เป็นตัวทำความเย็น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ammoniaแอมโมเนีย [TU Subject Heading]
Liquid ammoniaแอมโมเนียเหลว [TU Subject Heading]
Ammonia แอมโมเนีย
เป็นแก๊สไม่มีสี กลิ่นฉุน เมื่อละลายน้ำเป็นเบสอ่อน แอมโมเนียใช้ทำปุ๋ย แอมโมเนียไนเตรท ยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟต [สิ่งแวดล้อม]
Ammoniaแอมโมเนีย [การแพทย์]
Ammonium Bicarbonateแอมโมเนียมไบคาร์บอเนท [การแพทย์]
Ammonium Chlorideแอมโมเนีย คลอไรด์, แอมโมเนียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Ammonium Hydroxideแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์, แอมโมเนียมไฮดร๊อกไซด์ [การแพทย์]
Ammonium Lauryl Ether Sulfateแอมโมเนียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต [การแพทย์]
Ammonium Molybdateแอมโมเนียมโมลิฟเดท [การแพทย์]
Ammonium Nitrateแอมโมเนียมไนเตรท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bleach and ammonia?สารฟอกขาวและแอมโมเนีย The Itch (2008)
Ammonia and bleach makes chlorine gas.แอมโมเนียกับสารฟอกขาว สร้างแก๊สคลอรีน The Itch (2008)
Blue liquid is a quaternary ammonium compound.ของเหลวสีฟ้านี่ประกอบไปด้วยแอมโมเนียมสี่ส่วน And How Does That Make You Kill? (2008)
Where's the fire?ท่านคือ แอมโมเนียส รึเปล่า? Agora (2009)
I read concentrations of ammonia and several other toxic chemicals.ฉันอ่านพบความเข้มข้นของแอมโมเนีย และสารพิษอีกนิดหน่อย Water (2009)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30,000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30,000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's still enough ammonium nitrate left in that warhead... to blow up the White House and Congress, combined.แต่มันก็ยังมีแอมโมเนียไนเตรท ในหัวรบนั้น ปลายทางคือ ทำเนียบขาว และสภาครองเกรส MacGruber (2010)
And my sister and I took it upon ourselves to bleach my hair... with whatever chemicals we could find around the house- ammonia, napalm.น้องกับฉัน ย้อมผมกันเอง ด้วยของที่ หาได้แถวๆบ้าน แอมโมเนีย, นาปาล์ม The Power of Madonna (2010)
Now, a spike in ammonia and nitrate levels found within the coral skeleton tells us that something died in that tank on Friday night between midnight and 6:00 a.m.ตอนนี้ ระดับที่สูงของแอมโมเนียและไนเตรต ที่พบข้างในโครงสร้างของปะการัง บอกเราว่ามีบางอย่างตายในแท้งค์คืนวันศุกร์ The Predator in the Pool (2010)
I found trace amounts of bleach, acetone, sodium chloride and ammonia on all three bodies.ฉันพบร่องรอย ของสารฟอกขาวกับอะซีโทน โซเดียมคลอไรด์และก้ แอมโมเนียบนทั้ง 3 ศพ A Deadly Affair (2010)
The ammonia will act as a smelling salt.แอมโมเนีย เอามาใช้ดม As You Were (2010)
Start him on IV sodium benzoate to reduce the ammonia levels in his blood.เริ่มให้ IV sodium benzoate แก่เขา เพื่อลดระดับแอมโมเนียในเลือด Bombshells (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīem) EN: ammonium ; NH4   FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ammonia[N] แอมโมเนีย, See also: ก๊าซแอมโมเนีย
ammonium[N] แอมโมเนีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
ammonia(อะมอน' เนีย) n. แอมโมเนีย NH3
ammoniate(อะโม' นิเอท') adj. เกี่ยวกับแอมโมเนีย. -ammoniation n.
ammonic(อะมอน' นิค, อะโม' นิค) adj. เกี่ยวกับแอมโมเนีย., Syn. ammonical
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
aqua ammoniaน้ำแอมโมเนีย, Syn. ammonia)
aqua ammoniaeน้ำแอมโมเนีย, Syn. ammonia)
aqueous ammoniaน้ำแอมโมเนีย
hartshornn. เขากวางตัวผู้,แอมโมเนียมคาร์บอเนต

English-Thai: Nontri Dictionary
ammonia(n) สารแอมโมเนีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top