Search result for

แหล่งพลังงาน

(27 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหล่งพลังงาน-, *แหล่งพลังงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งพลังงาน[N] power resource
แหล่งพลังงาน[N] source of energy, See also: source of power, power source, Example: ฝ่ายไทยต้องการแหล่งพลังงานด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากอินโดนีเซีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geothermal resourcesแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ [TU Subject Heading]
Ocean energy resourcesแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Power resources ; Power supplyแหล่งพลังงาน [TU Subject Heading]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Cells, Power Houses of theแหล่งพลังงานของเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
The Generator's our only source of power.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรา เป็นแหล่งพลังงานแหล่งเดียวที่มีอยู่ City of Ember (2008)
But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way to tap into the energy buried deep in the Earth.แต่หลังจากพึ่งพาแรงกายมายาวนาน มนุษย์ก็ค้นพบหนทาง ในการเจาะเข้าสู่แหล่งพลังงานที่ฝังลึกอยู่ใต้ผิวโลก Home (2009)
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
Everything on Earth is linked, and the Earth is linked to the sun, its original energy source.ทุกสิ่งบนโลกเชื่อมโยงกัน และโลกเชื่อมโยงดวงอาทิตย์ ก่อให้เกิดแหล่งพลังงาน Home (2009)
There is another source of Energon hidden on this planet.มีแหล่งพลังงานอื่น ถูกซ่อนไว้ในโลกนี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Ga I have an infinite source energy from them.มันจะเป็นแหล่งพลังงาน ที่ไม่มีวันหมดสิ้น Dragonball: Evolution (2009)
She's a force of nature. - Mm, you should see her close a deal.เธอเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติเลยนะ อืม คุณควรเห็นเธอปิดคดี The Story of Lucy and Jessie (2009)
The Core of the planet is the power source.แกนกลางของดาวเคราะห์ มันคือแหล่งพลังงาน Air: Part 1 (2009)
Then it's not a power supply issue,มันไม่ใช่ปัญหา ที่แหล่งพลังงาน Air: Part 1 (2009)
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล Watchmen (2009)
But if we make resources infinite ah we make war obsolete.แต่ถ้ามีแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน... อ่า... ...สงครามก็จะไม่เกิด Watchmen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งพลังงาน[n. exp.] (laeng phalang-ngān) EN: source of energy ; source of power ; power resource   FR: source d'énergie [f] ; ressource énergétique [f]
แหล่งพลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (laeng phalang-ngān munwīen) FR: source d'énergie renouvelable [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motive power[N] แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่, See also: แรงที่ทำให้เคลื่อนที่
pulsar[N] แหล่งพลังงานแม่เหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulsar(พัล'แซร์) n. ชื่อแหล่งพลังงานวิทยุในกาแล็กซีของจักรวาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top