Search result for

แหล่งน้ำ

(44 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหล่งน้ำ-, *แหล่งน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งน้ำ[N] water resource
แหล่งน้ำ[N] water source, See also: source of water, Example: อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจัดเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่สร้างมลภาวะต่อแหล่งน้ำได้รุนแรงที่สุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial water supplyแหล่งน้ำทางการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Water-supplyแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Water-supply, Agriculturalแหล่งน้ำทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Water-supply, Ruralแหล่งน้ำชนบท [TU Subject Heading]
Flowing Water แหล่งน้ำไหล
ลักษณะของระบบนิเวศน้ำจืดที่มีพื้นผิวค่อนข้าง แคบ มีทิศทาง การเคลื่อนไหวของน้ำอย่างเด่นชัด และเป็นระบบนิเวศที่มีการ แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างน้ำกับอากาศได้เป็นอย่างดี บริเวณแหล่งน้ำไหล จึงมักไม่ขาดแคลนออกซิเจน และการรักษาสภาพสมดุลจะดำเนินไปได้ ดีกว่าแหล่งน้ำนิ่ง มักจะมีการติดต่อกับแหล่งน้ำอื่น เช่น ทะเล (Sea) สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำไหลมีความแตกต่างกัน 2 แบบ คือ Rapid Zone และ Pool Zone [สิ่งแวดล้อม]
Standing Water แหล่งน้ำนิ่ง
สระน้ำ หนอง (คือ แหล่งน้ำอยู่ตามป่า และทุ่ง) บึง (คือ แอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำขังตลอดปี) และทะเลสาบ (คือ ห้วงน้ำใหญ่คล้ายบึง แต่โตกว่า) เป็นลักษณะของระบบนิเวศน้ำจืดที่มีพื้นผิวหน้ากว้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น แหล่งน้ำที่แยกออกจากแหล่งน้ำอื่น แต่หลายแห่งอาจรับน้ำจากแม่น้ำ ลำคลองเป็นครั้งคราว เป้นระบบนิเวศที่มีโอกาสเสียสมดุลได้ง่ายหากได้รับของเสียลงไปในระบบ แต่อย่างไรก็ตาม พืชน้ำ (Aquatic Plants) ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งจะเป็นกลไกการปรับสมดุลโดยการนำแร่ธาตุของเสีย นั้นไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต ขณะเดียวกันก็ให้ออกซิเจนที่ได้รับจากกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะช่วยทำให้แหล่งน้ำนิ่งมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น สามารถแบ่งขอบเขตของแหล่งน้ำนิ่งตามหลักนิเวศวิทยาได้ 3 เขต คือ Littoral Zone, Limnetic Zone และ Profundal Zone [สิ่งแวดล้อม]
Surface Water Source แหล่งน้ำผิวดิน
แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ภายในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ำบาดาล และในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นอยู่ติดกับทะเล ให้หมายความถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในปากแม่น้ำหรือปากทะเลสาบ [สิ่งแวดล้อม]
Receiving Water แหล่งน้ำรองรับ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทะเลสาบหรือมหาสมุทร ที่ใช้รองรับน้ำเสีย ทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและยังไม่ได้รับการบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Public Water Resourse แหล่งน้ำสาธารณะ
รวมถึงท่อระบายน้ำสาธารณะด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think the disease is spread through water?ลุงคิดว่าโรคระบาดนี้แพร่มาจากแหล่งน้ำ The Mark of Nimueh (2008)
My men closed down the water pumps.เราน่าจะปิดไม่ให้ใช้แหล่งน้ำ The Mark of Nimueh (2008)
But the emergency supply won't last much longer.แหล่งน้ำสำรองยามฉุกเฉินใช้งานได้ไม่นาน The Mark of Nimueh (2008)
We have to find a way of cleansing the water of the disease.เราต้องหาทางฆ่าเชื้อโรคให้หมดไปจากแหล่งน้ำ The Mark of Nimueh (2008)
This water from here supplies the whole town.แหล่งน้ำนี่ครอบคลุมทั้งเมืองเลยนะ The Mark of Nimueh (2008)
There's a monster, an afanc in the water supply, that's causing the plague.มีสัตว์ประหลาดที่ชื่อ เอแฟง อยู่ในแหล่งน้ำ -นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาด The Mark of Nimueh (2008)
I found this at the water source.หม่อมฉันพบสิ่งนี้ในแหล่งน้ำ The Mark of Nimueh (2008)
This fish didn't come from the water, did it?ปลานี่คงไม่ได้มาจากแหล่งน้ำ ใช่ไหมเนี่ย? แล้วปลาจะมาจากที่ไหนได้ล่ะ The Mark of Nimueh (2008)
Water's fine now. That's not your worry.แหล่งน้ำปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไป ที่น่าห่วงน่ะ The Mark of Nimueh (2008)
Please, Makunga, this is the only water on the reserve.ได้โปรดเถอะ มาคุงกา นี่เป็นแหล่งน้ำเดียวในเขตอนุรักษ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The underground aquifers are drying out.แหล่งน้ำใต้ดินกำลังเหือดแห้งลง Home (2009)
Vast reservoirs will catch the monsoon rains to replenish the aquifers.อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะกักเก็บน้ำฝน ในฤดูมรสุมไว้ ใช้เป็นแหล่งน้ำ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งน้ำ[n. exp.] (laeng nām) EN: water source ; source of water   FR: source (d'eau) [f]
แหล่งน้ำ[n. exp.] (laeng nām) EN: water resource   FR: ressource en eau [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oil field[N] แหล่งน้ำมัน
riverhead[N] ต้นน้ำ, See also: แหล่งน้ำ
springhead[N] ต้นน้ำ, See also: แหล่งน้ำ, Syn. fountainhead
water[N] แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล
wellhouse[N] แหล่งน้ำ, See also: ตาน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
fountainheadn. น้ำพุ,แหล่งน้ำ,แหล่งสำคัญ
headspringn. ต้นน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead,source
water(วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ, See also: waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer
water witchn. ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำได้,ชื่อนกเป็ดน้ำชนิดหนึ่ง
water witchingn. การหาแหล่งน้ำใต้ดินด้วยด้ามไม้, See also: water withcer n.
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ,สายน้ำ,ลำธาร,แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู
wellhead(เวล'เฮดฺ) n. แหล่ง,แหล่งน้ำบ่อ,แหล่งแร่, Syn. fountainhead,wellhouse
wellhouse(เวล'เฮาซฺ) n. แหล่ง,แหล่งน้ำบ่อ,ตาน้ำ
wellspring(เวล'สพริง) n. ต้มน้ำ,ตาน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์, Syn. fount,well

English-Thai: Nontri Dictionary
oasis(n) โอเอซิส,แหล่งน้ำกลางทะเลทราย
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top