Search result for

แสวง

(56 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสวง-, *แสวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสวง[V] strive for, See also: seek, pursue, go after, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา, สืบเสาะ, สืบหา, เสาะแสวง, Example: อังกฤษมีนักเดินเรือที่ชอบแสวงโชคจำนวนมาก
แสวงหา[V] seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
แสวงบุญ[V] pilgrimage, See also: pilgrim, Example: ชาวฮินดูจะจารึกแสวงบุญ ไปบูชาพระศิวะ พระนารายณ์ตรงสุดแผ่นดินของอินเดียที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: จาริกไปบำเพ็ญกิจศาสนา
แสวงหาผลประโยชน์[V] find the benefit, Syn. หาผลประโยชน์
แสวงหาผลประโยชน์[V] seek to benefit (from something), See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests, Example: นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ, Thai definition: มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่
แสวงหาผลประโยชน์[V] seek to benefit (from something), See also: try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests, Example: นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ, Thai definition: มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสวง(สะแหฺวง) ก. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา.
ติดตามแสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ, เช่น ติดตามข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seekแสวงหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ja, ja, ja If you would wooจาจ้าจ้าถ้าคุณแสวงหา Pinocchio (1940)
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื The Old Man and the Sea (1958)
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้ The Little Prince (1974)
This is a routine pursuit.นี่คือการแสวงหาประจำ Mad Max (1979)
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44 Mad Max (1979)
This is a routine pursuit.นี่คือการแสวงหาประจำ Mad Max (1979)
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
A Pursuit Special has been stolen.การแสวงหาพิเศษได้ถูกขโมย ไป Mad Max (1979)
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special.บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ Mad Max (1979)
Pursuit Special on methane. Very toey!การแสวงหาพิเศษเกี่ยวกับก๊าซ มีเทน รวดเร็ว มาก! Mad Max (1979)
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน Mad Max (1979)
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after   FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
แสวงบุญ[n.] (sawaēngbun) EN: pilgrimage ; pilgrim   FR: pélérinage [m]
แสวงประโยชน์[v. exp.] (sawaēng prayōt) FR: exploiter
แสวงหา[v.] (sawaēnghā) EN: seek for ; search for ; look for   FR: rechercher ; viser
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā phonprayōt) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests   
แสวงอำนาจ[v. exp.] (sawaēng amnāt) FR: briguer le pouvoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in pursuit of[IDM] ติดตาม, See also: แสวงหา, ตามหา
rise to the occasion[IDM] ใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: แสวงหาสิ่งที่ท้าทาย
seek[VI] มองหา, See also: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ, Syn. look for
seek after[PHRV] แสวงหา (คำเก่า), See also: ค้นหา, Syn. look for, search after, search for, seek for
seek for[PHRV] แสวงหา (คำเก่า), See also: ค้นหา, Syn. look for, quest for, search after, search for, seek after
woo[VI] พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo[VT] พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ), See also: แสวงหา, เสาะหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
pilgrimage(พิล'กระมิจฺ) n. การเดินทางแสวงบุญ,การจาริกแสวงบุญ,การเดินทางไกล,วิถีทางชีวิต
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.
quest(เควสทฺ) n.,vi. (การ) สืบหา,แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้สอดแนม,ลูกเสือ,เนตรนารี,เสือป่า,เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์,ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ,สอดแนม,สังเกตการณ์,สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy,explorer,patrol

English-Thai: Nontri Dictionary
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
chase(vt) แสวงหา,ล่าสัตว์,ตามล่า,ค้นหา
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร
palmer(n) ผู้แสวงบุญ
pilgrim(n) นักธุดงค์,นักแสวงบุญ,ผู้จาริก,ผู้เดินทาง
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก
pursuit(n) การติดตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชีพ,การดำเนินตาม
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top