Search result for

แล้ง

(49 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แล้ง-, *แล้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล้ง [N] drought, Syn. หน้าแล้ง, Ant. หน้าหนาว
แล้งน้ำใจ [V] be without kindness, See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate, Example: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังไม่แล้งน้ำใจ, Thai definition: ไม่มีน้ำใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แล้งน. หน้านํ้าแห้ง, ฤดูไม่มีฝน, ในคำว่า หน้าแล้ง ฤดูแล้ง.
แล้งก. ไม่มี เช่น แล้งน้ำใจ, มีน้อย เช่น แล้งน้ำ แล้งกวี.
แล้งว. ไม่มี, มีน้อย, เช่น ฝนแล้ง, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ แห้ง เป็น แห้งแล้ง เช่น แผ่นดินนี้นับวันจะแห้งแล้งเป็นทะเลทราย.
แล่ง ๑น. มาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ ๒ จังออน = ๑ แล่ง และ ๒ แล่ง = ๑ ทะนาน.
แล่ง ๒น. รังกระสุน, ที่เก็บลูกกระสุนดินดำหรือลูกศร.
แล่ง ๓ก. ผ่า, ทำให้แตก, เช่น แล่งมะพร้าว
แล่ง ๓รีดเป็นเส้นบาง ๆ เช่น แล่งเงิน แล่งทอง.
แล่ง ๓ว. เรียกเงินหรือทองที่รีดเป็นเส้นบาง ๆ ว่า เงินแล่ง ทองแล่ง.
แล่งพระรามดู เขนงนายพราน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์ Blazing Saddles (1974)
Grab him, he's getting away!จับเขาไว้, เขากำลังหนีไปแล้งIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา? The Nightmare Before Christmas (1993)
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด Jumanji (1995)
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง The Truman Show (1998)
And one fine day did his field go dry too?แล้วอยู่ๆที่ดินเกิดแห้งแล้งเหมือนฉันมั้ย The Legend of 1900 (1998)
Why, are you falling hopelessly in love with me?ทำไมเธอมารักชั้นแบบลมๆแล้งๆยังงี้หละ Ken Park (2002)
There was a drought once, and it didn't rain for monthsมีครั้งหนึ่งแล้งมาก/N ฝนไม่ตกลงมาเป็นเดือน Uninvited (2003)
Fiona, we're supposed to be conserving water. We're in the middle of a drought.ฟิโอน่า เราจะต้องประหยัดน้ำนะ เวลานี้เป็นช่วงกลางฤดูแล้งนะ A Cinderella Story (2004)
Droughts are for poor people.ฤดูแล้ง มันสำหรับคนจน A Cinderella Story (2004)
- Gozaimasu, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:โกไซมาซุ ไฟท์ติ้ง ฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้เป็นฤดูแล้ง A Cinderella Story (2004)
Bonjour, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:บอนจัวร์ และ ไฟท์ติ้งฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้คือหน้าแล้ง A Cinderella Story (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล่ง[n.] (laeng) EN: [ancient Thai measure of capacity = 1/2 thanan]   FR: [ancienne mesure thaïe de capacité = 1/2 thanan]
แล่ง[v.] (laeng) EN: split ; chop ; cleave ; break   
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
แล้ง[v.] (laēng) EN: dry   FR: sec ; aride
แล้ง[adj.] (laēng) EN: become scarce   FR: se tarir
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry

English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top