Search result for

แลกเปลี่ยน

(59 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แลกเปลี่ยน-, *แลกเปลี่ยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แลกเปลี่ยน[V] exchange, See also: interchange, change, Syn. แลก, เปลี่ยน
แลกเปลี่ยน[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, exchange, Syn. ค้าขาย, ซื้อขาย, Example: คนจีนในสมัยก่อนเป็นพวกพ่อค้าที่นำสินค้าจากเมืองไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าทางเกษตรกับสินค้าป่าจากชาวบ้านในถิ่นต่างๆ, Thai definition: เอาของต่อของแลกกัน
แลกเปลี่ยน[V] exchange, See also: barter, swap, switch, interchange, Syn. แลก, เปลี่ยน, Example: ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แลกเปลี่ยนก. เอาของต่อของเป็นต้นแลกกัน เช่น แลกเปลี่ยนตำแหน่ง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม.
แลกเปลี่ยนน. ชื่อสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้กันและกัน.
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก. ผลัดกันแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While you try and negotiate a hostage tradeขณะที่คุณพยายามเจรจา แลกเปลี่ยนตัวประกัน Last Resort (2008)
And no deliveries without something in return.และก็จะไม่ทำอะไรให้อีก ถ้าไม่แลกเปลี่ยนอะไรมาบ้าง Last Resort (2008)
The guy's demanding that you do all the transfers.ชายคนนี้ต้องการแบบนั้น คุณเป็นคนทำการแลกเปลี่ยน Last Resort (2008)
in exchange for protection, correct?โดยถวายการคุ้มครองเป็นการแลกเปลี่ยน ใช่มั๊ยพะย่ะค่ะ? Ambush (2008)
Nimueh told me there would be a price.นิมูเอเตือนข้าว่ามันต้องสิ่งแลกเปลี่ยน Excalibur (2008)
But there will be a price to pay.แต่มันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน Le Morte d'Arthur (2008)
I know a price will be asked. To save a life, there must be a death.ข้ารู้ว่าต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน เพื่อคืนชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
She demanded a price. But I bargained my life, not my mother's!นางร้องขอสิ่งแลกเปลี่ยน แต่ข้าขอแลกด้วยชีวิตข้า ไม่ใช่ชีวิตของแม่ข้า Le Morte d'Arthur (2008)
That this time, you take a just price.ในครั้งนี้ ข้อแลกเปลี่ยนของท่าน Le Morte d'Arthur (2008)
So, I'll talk to the claws, but in exchange next week, all your food comes to me.ฉันจะคุยกับกงเล็บนี่ให้ละกัน แต่ในข้อแลกเปลี่ยน อาทิตย์หน้า อาหารที่นายหาได้ทั้งหมด ต้องเอามาให้ฉัน\ แต่ว่า .. Bolt (2008)
Gentlemen, I think it's time we made some personnel changes.ท่านทั้งหลาย.. ถึงเวลา ที่เราจะแลกเปลี่ยนส่วยตัวกันแล้ว Superhero Movie (2008)
Such a bargain for such a catch as you.แค่การแลกเปลี่ยนที่จับแกมา Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap   FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[v. exp.] (laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter   

English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargain[VT] แลกเปลี่ยน
barter[N] การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
barter for[PHRV] แลกเปลี่ยน
change[VT] แลกเปลี่ยน, See also: แลก, Syn. exchange, interchange
change[VI] แลกเปลี่ยนเงินตรา
commute[VT] แลกเปลี่ยน, Syn. exchange, change, interchange
commute[VI] แลกเปลี่ยน
change with[PHRV] แลกเปลี่ยนตำแหน่งกับ, See also: เปลี่ยนที่กับ, Syn. exchange with
commute for[PHRV] แลกเปลี่ยนเพื่อ, See also: สับเปลี่ยน
deliberate[VI] แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. argue, consult, debate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
barter(บาร์'เทอะ) {bartered,bartering,barters} vi.,vt.,n. (การ) แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน,ขาย, See also: barterer n., Syn. exchange
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
chiasma(ไคแอซ'มะ) n.การแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม,การตัดสลับกัน., See also: chiasmal,chiasmic,chiasmatic adj.
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
exchange(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่แลกเปลี่ยน,ตั๋วเงิน
exchange(vt) แลกเปลี่ยน,ปริวรรต,สับเปลี่ยน,โต้ตอบ
exchangeable(adj) ซึ่งแลกได้,ซึ่งเปลี่ยนได้,ซึ่งแลกเปลี่ยนได้,ซึ่งใช้แลกได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
交流[こうりゅう, kouryuu] (n) แลกเปลี่ยน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: แลกเปลี่ยนกัน English: to exchange
替える[かえる, kaeru] Thai: แลกเปลี่ยน English: to change

German-Thai: Longdo Dictionary
gegenแลกเปลี่ยนกับ เช่น Man kann das Pfand gegen leere Flaschen und ein Kassenzettel bekommen. เราสามารถได้เงินค่ามัดจำคืนถ้านำขวดกับใบเสร็จไปแลก, See also: S. im Austausch von,
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top