Search result for

แล

(145 entries)
(0.1385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แล-, *แล*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาFaculty of Sociology and Anthropology
ฉันได้เงินจากคุณแล้ (n vt ) ฉันได้เงินจากคุณแล้ว
ตบหัวแล้วลูบหลัง (phrase proverb ) offend and then mollify
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ (phrase ) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้าวแล (n ) อาหารเย็น

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลองแล (vt ) ลองดู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล[V] see, See also: look, glance, take a look, watch, Syn. ดู, แลดู, มอง, Example: สองตาฉันยังไม่อยากจะแลลูกชายคนนี้เลยว่าสุขทุกข์อย่างไร, Thai definition: ทอดตาดูเพื่อให้รู้ให้เห็น
แล[CONJ] and, Syn. และ, กับ, Example: หลักสูตรที่กระผมเรียนมานั้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแลมนุษยธรรมตะวันตก
แล[ADV] verily, See also: really, truly, Syn. จริง, ทีเดียว, Example: การแสวงหาทรัพย์สมบัตินี้แลที่เป็นเหตุให้ฝรั่งขาย อุดมการณ์ ให้คนในเอเชีย, Thai definition: มักใช้ในที่สุดประโยค หรือในที่สุดสร้อยโคลง
แล[V] exchange, See also: change, swap, switch, interchange, barter, trade, Syn. เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน, Example: คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเงินบาทมีเสถียรภาพจึงนำดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาท, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งให้ไปเพื่อได้สิ่งหนึ่งที่ต้องการมา
แล[N] Local Area Network, See also: LAN, Syn. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
แล[CONJ] and, Syn. กับ, ด้วยกัน, Example: เครื่องจักรทุกชนิดจะต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมและสั่งการใช้งาน
แล[V] slice, See also: cut, carve, Syn. เฉือน, ปาด, ฝาน, เจียน, Example: ่ชาวบ้านช่วยกันแล่เนื้อกวางสดๆ ที่เพิ่งล่ามาได้, Thai definition: นอนมีดเฉือนให้เป็นแผ่นบางๆ
แลดู[V] look at, See also: see, Syn. ดู, มองดู, Example: แม่บ้านที่นี่ชอบจัดบ้านให้แลดูสะอาดมีระเบียบและน่าอยู่, Thai definition: ทอดตาดูเพื่อให้รู้ให้เห็น
แลดู[V] look at, See also: see, Syn. ดู, มองดู, Example: แม่บ้านที่นี่ชอบจัดบ้านให้แลดูสะอาดมีระเบียบและน่าอยู่, Thai definition: ทอดตาดูเพื่อให้รู้ให้เห็น
แล่ง[N] ancient Thai measure of capacity, Thai definition: ชื่อมาตราตวง 2 แล่งเป็น 1 ทะนาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แลก. นอนใบมีดแล้วเฉือนเอาออก เช่น แล่เอาแต่เนื้อ ๆ.
แลว. สุดกำลังความสามารถ (ใช้แก่แขนหรือไหล่ที่กำลังหามหรือคอนเป็นต้น), มักใช้เข้าคู่กับคำ เต็ม เป็น เต็มแล
แลแท้, จริง, ทีเดียว, ฉะนี้, เช่น วรรคหนึ่งพึงเติมแล้ เล่ห์นี้จงยล เยี่ยงนา.
แลก. ดู, มอง, เช่น สองตาก็ไม่อยากแล เหลียวซ้ายแลขวา, ทอดตาดูเพื่อให้รู้ให้เห็น, มักใช้เข้าคู่กับคำ ดู หรือ เห็น เป็น แลดู แลเห็น.
แลว. อาการที่ทิ้งไว้นานโดยไม่ใส่ใจ เช่น กับข้าวทิ้งแลไว้บนโต๊ะไม่มีคนกิน ของวางแลไม่มีคนซื้อ, แร ก็ว่า
แลทีเดียว, ฉะนี้, (มักใช้ในที่สุดประโยคหรือข้อความ หรือคำลงท้ายคำประพันธ์) เช่น ยมพะบาลจับผู้หญิงผู้ชายจำให้ขึ้นจำให้ลงหากันดั่งนั้น หลายคาบหลายคราลำบากนักหนาแล (ไตรภูมิ), ห่อนข้าคืนสม แม่แล (ตะเลงพ่าย).
แลสัน. และ, กับ, เช่น ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายหน้าฝ่ายในและราษฎรในกรุงแลหัวเมืองให้ทราบทั่วกัน (ประกาศ ร. ๔), ฝูงเทพยดาถือค้อนแลตระบองเทียรย่อมแก้วมณีรัตนะเป็นบริวาร (ไตรภูมิ).
แลก. เอาสิ่งหนึ่งให้ไปเพื่อได้สิ่งหนึ่งที่ต้องการมา เช่น แลกเชลย แลกกล้วยไม้ นักกีฬาแลกธงกัน, ซื้อของด้วยของ เช่น เอาน้ำมันแลกข้าว.
แลกหมัดก. ชกโต้ตอบกันไปมา.
แล็กเกอร์น. น้ำมันชักเงาประเภทหนึ่งที่ใช้ทาหรือพ่นเคลือบผิววัตถุให้เป็นเงามันและสวยงาม ประกอบด้วยตัวทำละลายที่ระเหยแห้งได้ง่าย เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) บิวทิลแอซีเทต (butyl acetate) และตัวถูกละลาย เช่น ไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ไวนิลเรซิน (vinyl resin) เมื่อนำไปทาหรือพ่นผิววัตถุ ตัวทำละลายจะระเหยแห้งไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งตัวถูกละลายให้เป็นของแข็งเคลือบผิววัตถุเป็นเงามัน มีหลายชนิด เช่น ชนิดใช้กับพื้นไม้ ชนิดใช้กับพื้นโลหะ ชนิดใช้พ่นเคลือบเส้นผมให้ทรงรูป ชนิดใช้ทาเคลือบเล็บ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacquerแลกเกอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latchแลตช์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
latchแลตซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latticeแลตทิซ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Bravais latticeแลตทิซบราเว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal latticeแลตทิซผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulated LAN (ELAN)แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ (อีแลน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxygen lanceแลนซ์ออกซิเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Et alliiและคนอื่น ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
LabVIEWแลบวิว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laptop computerแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystal latticesแลตทิซผลึก [TU Subject Heading]
LabVIEWแลบวิว [TU Subject Heading]
Lactatesแลกเตต [TU Subject Heading]
Lactobacillusแลกโตบาซิลลัส [TU Subject Heading]
Lactobacillus pantarumแลกโตบาซิลลัส แพนทารัม [TU Subject Heading]
Lanthanumแลนทานัม [TU Subject Heading]
Laplinkแลปลิงก์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.(ตัวละครและองค์กรในเรื่อง ล้วนเป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
Yes.มีแล้วครับ Emotions (2017)
-I told it would be.- ฉันบอกแล้วว่าต้องสนุก Emotions (2017)
Really? Again?อีกแล้วเหรอครับ Emotions (2017)
Finding something that I love and then losing it,กับการที่ได้พบสิ่งที่ฉันรัก แล้วก็ต้องสูญเสียมันไป Emotions (2017)
I'm sick of it all.ฉันเบื่อเต็มทีแล้ว Emotions (2017)
I don't want anyone else to get hurt.ฉันไม่อยากเห็นใครต้องเจ็บตัวแล้ว Emotions (2017)
But... then I fell in love with you.แต่แล้ว... ฉันก็ตกหลุมรักนาย Emotions (2017)
Then, why did you come?แล้วทำไมเธอถึงยังมาอีกล่ะ Emotions (2017)
You read all my books and encouraged me.แต่เธออ่านนิยายของฉันทุกเล่ม และคอยให้กำลังใจฉัน Emotions (2017)
-Yes.- อ่านแล้ว Emotions (2017)
Please take care of Shin, will you?ฝากคุณช่วยดูแลชินด้วยนะคะ Emotions (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล[v.] (laē) EN: see ; look ; glance ; take a look ; watch ; keep an eye on   FR: voir ; regarder
แล[conj.] (laē) EN: and   FR: et
แล[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกหมัด[v. exp.] (laēk mat) EN: cross fists with   
แลกเงิน[v. exp.] (laēk ngoen) EN: change   FR: changer (de l'argent)
แลกเงิน...เป็นเงิน...[v. exp.] (laēk ngoen … pen ngoen …) EN: change … in to …   
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[v. exp.] (laēk ngoen dønlā pen ngoen bāt) EN: change dollars for Thai baht   FR: changer des dollars en bahts
แลกเตต[n.] (laēktēt) EN: lactate   FR: lactate [m]
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap   FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[v. exp.] (laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter   

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
already[ADV] แล้ว, See also: ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before
and[CONJ] จากนั้น, See also: แล้วก็, Syn. then, following this
and[CONJ] และ, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น, Syn. also, moreover
bargain[VT] แลกเปลี่ยน
barter[N] การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
behold[VT] เห็น, See also: แลดู, สังเกตเห็น, Syn. notice, see
browse[VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
by now[ADV] แล้ว, Syn. already
barter for[PHRV] แลกเปลี่ยน
be bound for somewhere[IDM] แล่น, See also: บ่ายหน้า, ไปทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(vt) pt และ pp ของ abide
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
and(con) และ,รวมทั้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
See you[ซี ยู] (colloq) แล้วเจอกัน
to name a fewและอื่น ๆ อีก เช่น The company set up an affiliate to offer premium imported cars such as Alphard, Harrier, Mini, MX5 and Beetle, to name a few.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
および[および, oyobi] (conj) แล
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
並びに[ならびに, narabini] แล
交流[こうりゅう, kouryuu] (n) แลกเปลี่ยน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
然して[そして, soshite] แล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.
取り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: แลกเปลี่ยนกัน English: to exchange
[と, to] Thai: แล
替える[かえる, kaeru] Thai: แลกเปลี่ยน English: to change
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

German-Thai: Longdo Dictionary
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
alsoเอาล่ะ, แล้ว
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
dannแล้ว
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lack (m) (n ) แล็กเกอร์, สารเคลือบมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top