Search result for

แรงผลักดัน

(41 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรงผลักดัน-, *แรงผลักดัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงผลักดัน[N] impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน[N] push, See also: force, pressure, Example: การก่อตัวของขบวนการเสรีไทยเห็นได้ว่ามีแรงผลักดันมาจากการต่อต้านญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thrustแรงผลักดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
force of mortalityแรงผลักดันภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shock waveคลื่นกระแทก, แรงผลักดันฉับพลัน ในอากาศ น้ำ หรือดิน ที่แผ่ขยายออกไปเป็นคลื่นเนื่องจากการระเบิด การเกิดคลื่นกระแทกมี 2 ระยะ ระยะที่หนึ่ง แรงผลักดันของตัวกลางเพิ่มขึ้นฉับพลันถึงระดับสูงสุดแล้วลดลงสู่ระดับปกติ ระยะที่สอง แรงผลักดันของตัวกลางจะลดลงแล้วกลับสู่ระดับปกติ คลื่นกระแทกที่เกิดในอากาศมักเรียกว่า คลื่นแรงผลักดันฉับพลัน (ดู blast wave ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Drive, Internalแรงผลักดันภายใน [การแพทย์]
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
Impulseแรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, พลังประสาท, รับคำสั่ง, ส่งกระแส, อิมพัลส์, คลื่นไฟฟ้า, พลังกระทบ, คลื่นประสาท [การแพทย์]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]
Motivation Driveแรงผลักดัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Choosing to live as they have, simply because it's what we know, or driven to create our own identity?เลือกที่จะอยู่แบบพวกเค้า อย่างง่ายดาย เพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจ หรืออย่างมีแรงผลักดันเพื่อสร้างตัวตนใบแบบเรา? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
It was inspirational.มันเป็นแรงผลักดัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
The key, to me is not that you had the urge but that you resisted it.ฉันว่า ปัญหาก็คือ ไม่ใช่ว่าคุณมีแรงผลักดัน แต่คุณต่างหากที่ต่อต้าน Orphan (2009)
and once something is set in motion, it can't help pt build momentum.มันช่วยไม่ได้ นอกจากสร้างแรงผลักดัน Carrnal Knowledge (2009)
Your father was a driven man.พ่อเธอเป็นคน มีแรงผลักดัน Living the Dream (2009)
It's a push, remember?มันคือแรงผลักดัน จำได้ไหม Slack Tide (2009)
Yeah.ใช่ มันเคยเ็ป็นแรงผลักดัน Harbingers in a Fountain (2009)
But it's got its own momentum.แต่มันเป็นแรงผลักดันพวกเขา Hopeless (2009)
decisions like this have their own momentum... unless i step down.การตัดสินใจแบบนั้น ยิ่งสร้างแรงผลักดันให้พวกเขา ยกเว้นผมจะลงจากตำแหน่ง Cradle to Grave (2009)
The overwhelming majority of them suffer from diagnosed mental disorders.แรงผลักดันส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดจาก ความทุนข์ทรมานของเขา จากโรคที่ผิดปกติทางจิตใจ The Eyes Have It (2009)
- survival of the fittest wires an impulse to eliminate peopleหลักผู้เหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงอยู่รอด จุดชนวนแรงผลักดันที่จะห้ำหั่นกันเองของมนุษย์ Debate 109 (2009)
It's a course that investigates what drives men to be free, no matter the cost.การศึกษาเรื่องแรงผลักดัน ที่ทำให้คนอยากเป็นอิสระ ไม่เกี่ยงราคา The Next Three Days (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงผลักดัน[n.] (raēngphlakdan) EN: impulsion   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift[N] แรงผลักดัน
prime mover[IDM] แรงผลักดันสำคัญ
impulse[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, Syn. drive, caprice, urge, whim
momentum[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
stress[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน, Syn. free, constraint
urge[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ, Syn. impulse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
impulse(อิม' พัลซฺ) n. แรงดล, แรงดลใจ, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแส ประสาท (force)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.

English-Thai: Nontri Dictionary
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top