Search result for

แรงกระตุ้น

(36 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรงกระตุ้น-, *แรงกระตุ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกระตุ้น[N] motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
แรงกระตุ้น[N] stimulant, See also: catalyst, impulse, motivation, push, Example: การสอบเป็นแรงกระตุ้นให้พร้อมที่จะดูหนังสือมากกว่าปกติ
แรงกระตุ้น[N] stimulant, See also: catalyst, impulse, motivation, push, Example: การสอบเป็นแรงกระตุ้นให้พร้อมที่จะดูหนังสือมากกว่าปกติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He lacks motivation- like his mother-ลูกขาดแรงกระตุ้นเหมือนเธอเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It's a normal impulse, especially for people like us.มันเป็นแรงกระตุ้น โดยเฉพาะสำหรับคนอย่างพวกเรา 24: Redemption (2008)
Resist the urge to be seen as important or special.ขัดขืนแรงกระตุ้นที่จะทำให้ เป็นที่พบเห็นว่าสำคัญหรือพิเศษ Pilot (2008)
Fear is a great motivator.ความกลัว.. แรงกระตุ้นอันเลิศล้ำ. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Like, I don't understand Strahm's motivation.ชั้นไม่เข้าใจแรงกระตุ้นของสตรัม Saw VI (2009)
YOUR ENTIRE LIFE, TRYIN' TO DISAPPEAR. DID I SAY SOMETHING THAT UPSET YOU?อะไรนะ ถ้านายต้องไปจากแอตแลนต้า แรงกระตุ้นพวกนี้จะหายไปหมดงั้นเหรอ? Soul Mates (2009)
A BEHAVIORAL IMPULSE HE FEELS COMPELLED TO DO.แรงกระตุ้นทางพฤติกรรมบังคับเขา Zoe's Reprise (2009)
that must be the stressor that triggered Vincent's behavior change.นี่คงเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม The Big Wheel (2009)
Looks like you got some impulse-control issues there, Floyd.ดูเหมือนว่าคุณมีแรงกระตุ้นอยู่ในเรื่องนี้นะ ฟรอยด์ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
There will be times when she cannot control even a single impulse.ต้องมีสักวันที่หล่อนไม่สามารถควบคุมตัวเอง แม้เพียงแรงกระตุ้นแค่เล็กน้อย Keep This Party Going (2009)
Believe me, she has many.เชื่อฉันเหอะ หล่อนมีแรงกระตุ้นเพียบเลย Keep This Party Going (2009)
I'm impatient and curt, while you somehow keep the squints motivated and productive.ฉันหมดความอดทนและหยาบขึ้น ในขณะที่คุณช่วยชำเลืองมอง อย่างมีแรงกระตุ้นและมีอะไรเพิ่มบ้าง (มือถือดัง) Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงกระตุ้น[n.] (raēng kratun) EN: motivation ; stimulant ; incentive ; driving force   FR: motivation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impetus[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลัก, กำลังกระตุ้น, Syn. drive, force, impulsion, spur
impulse[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, Syn. drive, caprice, urge, whim
momentum[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
motivation[N] แรงจูงใจ, See also: แรงกระตุ้น, แรงบันดาลใจ, Syn. motive, drive
pressure[N] แรงกระตุ้น, Syn. force, Ant. relief
prodding[N] แรงกระตุ้น, See also: กำลังใจ, Syn. extravagant
stress[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น, แรงกดดัน, Syn. free, constraint
urge[N] แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ, Syn. impulse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
impulse(อิม' พัลซฺ) n. แรงดล, แรงดลใจ, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแส ประสาท (force)
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
urge(เออจฺ) vt.,vi.,n. (การ) เร่ง,กระตุ้น,ผลักดัน,หนุน,เร้า,แหย่,เร้าใจ,ปลุกเร้า,แรงกระตุ้น,แรงชักนำ., See also: urger n. urgingly adv., Syn. force,drive,beg,entreat
zap(แซพ) vt. ฆ่า,ยิง,โจมตี,ทำให้บาดเจ็บ,ทำลาย,ทำให้เสียหาย n. แรง,กำลัง,พลังงาน,แรงกระตุ้น,การกระแทก., Syn. drive,push

English-Thai: Nontri Dictionary
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
impetus(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
impulse(n) แรงดัน,แรงกระตุ้น,แรงดลใจ
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top