Search result for

แรง ๑

(7 entries)
(0.2078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรง ๑-, *แรง ๑*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แรง ๑น. กำลัง เช่น แรงคน ไม่มีแรง มีแรงมาก ออกแรง, อำนาจ เช่น แรงเจ้าที่ แรงกรรม.
แรง ๑ว. ฉุน, จัด, กล้า, เช่น กลิ่นแรง
แรง ๑ใช้กำลังกระทำถึงขีด เช่น อย่าทำแรง ตีแรง ๆ, แข็ง, มีกำลัง
แรง ๑ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ที่นี่เจ้าที่แรง
แรง ๑อัตราการทำงาน กำหนดเป็นกำลังคนต่อช่วงเวลาหนึ่ง เช่น งานนี้ต้องใช้ ๑๐ แรง.
แรง ๑ก. ออกแรง
แรง ๑หมกมุ่น เช่น แรงเสพ แรงเล่น.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top