Search result for

แรกเริ่ม

(39 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรกเริ่ม-, *แรกเริ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรกเริ่ม[ADJ] first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
แรกเริ่ม[ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
แรกเริ่มเดิมที[ADV] originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แรกเริ่มว. แรกเกิดขึ้น, ตั้งแต่ต้น, เช่น งานแรกเริ่มของเขาคือรับราชการ แรกเริ่มที่สร้างหมู่บ้านยังไม่มีวัด, เริ่มแรก ก็ว่า.
ต้น ๒แรกเริ่ม เช่น แต่ต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You came to ruin me, didn't you?นี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มของเธอใช่ไหม Scandal Makers (2008)
I started out believing in this trial. I thought it was great.แรกเริ่มผมเชื่อมั่นในการพิจารณานี้ ผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมมาก The Reader (2008)
Where did life first spark into being?อณูแรกเริ่มของชีวิตเริ่มขึ้นที่ใด Home (2009)
Always acting like I'm his indentured servant.ฉันหมายถึงตอนแรกเริ่ม ฉันเป็นคนสอนเขา Phoenix (2009)
No matter how noble their intentions when they started,ไม่ว่าเขาจะมีเจตนาอันสูงส่งแค่ไหนในตอนแรกเริ่ม Bulletproof (2009)
E coils primarily spread through fecal material.การแพร่กระจายแรกเริ่มของอีควอไลน์ อาจมาจากอุจจาระก็ได้ Bad Seed (2009)
You know, I hear that talking to yourself is the first sign of losing it.รู้มั๊ย.. ผมได้ยินที่แม่พูดกับตัวเองแบบนั้น นั่นคือสัญญาณแรกเริ่มของการเสียสติ The Haunting in Connecticut (2009)
I thought I'd lost you for a minute at the beginning there.ผมคิดว่าผมสุญเสียคุณไปซักนาทีนึง ตอนแรกเริ่มนั่น Burlesque (2010)
- When did the defect start? - I've always been this way.ความทรงจำแรกเริ่มของท่านคืออะไร The King's Speech (2010)
From the beginning, he knew this was how it was going to end.ตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว ท่านรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง The Song Remains the Same (2010)
And the gilberts were one of t original founding families of mystic falls. So...และตระกูลกิลเบิร์ตยังเป็นหนึ่งในตระกูลแรกเริ่ม ที่สถาปนาเมืองมิสติกฟอลล์ ซึ่ง... Bloodlines (2010)
Originally, he required isolation, but once he recovered, we placed him in here to see how he would interact with the others.แรกเริ่มมันต้องถูกแยกออก แต่มีครั้งหนึ่งมันต้องรักษาตัว เราเลยเอามันมาได้นี้ เพื่อดูว่ามันมีปฏิกิริยากับตัวอื่นยังไง The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally   FR: à l'origine ; au début

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primarily[ADV] แรกเริ่ม, Syn. originally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
archi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "หัวหน้า", "สำคัญ", "แรกเริ่ม" (arch-)
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน,เป็นรากฐาน,แรกเริ่ม
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"

English-Thai: Nontri Dictionary
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน,เป็นมูลฐาน,แรกเริ่ม
first(adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม,รุ่นแรก,อันดับแรก
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
incipient(adj) เริ่มแรก,แรกเริ่ม,เริ่มเกิดขึ้น
initial(adj) ชั้นต้น,แรกเริ่ม,ชั้นแรก,ดั้งเดิม
original(adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
primacy(n) ความแรกเริ่ม,ความเป็นอันดับหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top