Search result for

แยแส

(27 entries)
(0.1883 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยแส-, *แยแส*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยแสก. เอาเป็นธุระ, เกี่ยวข้อง, สนใจ, เอาใจใส่, (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ) เช่น เขาไม่แยแสว่าใครจะคิดอย่างไร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส Wild Reeds (1994)
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา Episode #1.6 (1995)
Indifference is the most awful thing in the world.ไม่แยแสเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก The Birdcage (1996)
The king cares for nothing and for no one.กษัตริย์ไม่แยแสใครทั้งสิ้น The Man in the Iron Mask (1998)
The eyes of this king say that he cares for nothing but himself.ตาเขาเย็นชาไม่แยแสใครนอกจากตนเอง The Man in the Iron Mask (1998)
You shouldn't care about me.จงอย่าแยแสกับ... The Man in the Iron Mask (1998)
He left the three of them like animals. He didn't care.มันทิ้งพวกเขาเหมือนสัตว์ มันไม่แยแส 21 Grams (2003)
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน The Corporation (2003)
Kenny smiled icily.เคนนี่ยิ้มอย่างไม่แยแสะอะไร Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Well, now, you might find this hard to believe, but there's folks here in the prison league don't care for me very much.นายอาจไม่เชื่อก็ได้ แต่ลีกฟุตบอลเรือนจำ ก็ไม่ได้แยแสฉันเท่าไหร่ The Longest Yard (2005)
"I have no religion and do not care for any service.ฉันไม่มีศาสนา ไม่แยแสพิธี Flyboys (2006)
Oh, because it looks to me like you don't give a crap.มันดูเหมือนคุณไม่ได้แยแสกับมันเลย In the Valley of Elah (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยแส[v.] (yaēsaē) EN: care ; mind ; pay attention to ; pay heed to ; show interest in   FR: faire attention à ; s'occuper de

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern ###A. concern
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect

English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
cool(vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย

French-Thai: Longdo Dictionary
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top