Search result for

แยะ

(39 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยะ-, *แยะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยะ[ADV] abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยะก. แยก, แบะออก, แตกออก.
แยะว. มากมาย เช่น ข้าวของมีแยะไป, มักใช้เข้าคู่กับคำ เยอะ เป็น เยอะแยะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, there's so much to do on campus.เอ่อะ.. ผมคิดว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะในมหาลัยแหละนะ New Haven Can Wait (2008)
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน Adverse Events (2008)
Yeah, well, there's a lot of shit up in the air right now.ใช่ ก็ดี มีแต่เรื่องฉิบหายเยอะแยะ และตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นอน Pilot (2008)
I landed some commercials and the show's going great.คือว่า ช่วงนี้ฉันมีโฆษณาเยอะแยะเลย แต่ฉันก็ไม่ค่อยมีแผ่นเสียงเหลือเยอะนัก Scandal Makers (2008)
There are many pretty teachers here. You look so cool on the drums. Make sure you keep to the beat.เพราะว่ามีสาวๆน่ารักๆเยอะแยะเลยน่ะสิ แล้วคุณก็ดูเท่ห์มากด้วยเวลาตีกลองน่ะ Scandal Makers (2008)
But I can distinguish if it was written by red ink or black ink.แต่ข้าก็แยกแยะออกนะว่ามันเขียนด้วยหมึกแดงหรือหมึกดำ Iljimae (2008)
There must've been plenty of women for you over the years.หลายปีมานี้คงเจอผู้หญิงเยอะแยะเลยสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The stomach got a direct line to these babies, and I'm picking up a lot of chatter!ท้องของฉัน มีสายตรงไปถึง เจ้าพวกนี้ และฉันได้ยินเสียงที่พวกมันคุยกันเยอะแยะเลย Bolt (2008)
You seem to know a lot about this places.นายดูเหมือนที่จะ \ รู้เรื่องสถานที่พวกนี้เยอะแยะไปหมด Bolt (2008)
I may not see in color babe, but I sure can feel blue.ถึงแม้ว่าฉันจะแยกแยะสีไม่ออก แต่ฉันมั่นใจว่าสัมผัสของสีฟ้ามันเป็นยังไง Bolt (2008)
Seven, but I look a lot older.เจ็ดขวบ แต่ผมดูแก่กว่านั้นแยะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's been such a long time! There's so much I wanna know!มันช่างนานมากเหลือเกิน มีเรื่องเยอะแยะที่ฉันอยากจะรู้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยะ[adj.] (yae) EN: plentiful ; abundant ; many   FR: abondant ; nombreux
แยะ[adv.] (yae) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of)   FR: plein (de) ; des tas (de)
แยะ[adv.] (yae) EN: abundantly ; plentifully ; numerously ; amply   

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence

English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top