Search result for

แยกแยะ

(49 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกแยะ-, *แยกแยะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท, Ant. รวม, รวบรวม
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, tell the difference, determine, Example: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกแยะก. กระจายออกให้เห็นชัดเจน เช่น แยกแยะปัญหาให้เห็นเป็นประเด็น ๆ ไป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyseแยกแยะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน Adverse Events (2008)
But I can distinguish if it was written by red ink or black ink.แต่ข้าก็แยกแยะออกนะว่ามันเขียนด้วยหมึกแดงหรือหมึกดำ Iljimae (2008)
I may not see in color babe, but I sure can feel blue.ถึงแม้ว่าฉันจะแยกแยะสีไม่ออก แต่ฉันมั่นใจว่าสัมผัสของสีฟ้ามันเป็นยังไง Bolt (2008)
A guy who can't even distinguish between a tea ware and a vase.ผู้ชายที่ไม่เคยแยกแยะความแตกต่างระหว่างถ้วยชากับแจกันได้ Episode #1.1 (2009)
[laughter] We also identified a recycling systemพวกเราแยกแยะระบบหมุนเวียนเช่นกัน Darkness (2009)
You're blowing this way out of proportion.คุณยังไม่รู้ร้อนแยกแยะออกอีก Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
I got rights too, you know.ผมแยกแยะสิ่งถูกต้องด้วย\ คุณก็รู้ The Pickle Jar (2009)
Anyway, so about a year ago. Cam and I sort have feeling this longing for something more like, maybe a baby.ช่างเถอะ เกี่ยว1ปีที่ผ่านมา แคมกับผมรู้สึกแยกแยะความรู้สึกนี้มานานแล้ว Pilot (2009)
I'm asking you if you know the difference between right and wrong.ผมกำลังถามว่าคุณแยกแยะผิด-ถูกได้รึเปล่า Pilot (2009)
But we need to eliminate them absolutely as suspects.เราจำเป็นต้องแยกแยะเขา ออกจากผู้ต้องสงสัยที่แท้จริงของเรา Hopeless (2009)
And did I not on multiple occasions demonstrate... an exceptional oral sensitivity, and I quote...ฉันได้แสดงให้คุณเห็นหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอคะ ว่าฉันหูไวแค่ไหนและคุณว่าฉันแยกแยะ Star Trek (2009)
Hydrating protein matrix.เริ่มการแยกแยะโปรตีน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกแยะ[v.] (yaēkyae) EN: distinguish   FR: distinguer ; élucider

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorize[VT] แยกแยะ, See also: จำแนก
differentiate between[PHRV] แยกแยะระหว่าง, Syn. distinguish between
differentiate from[PHRV] แยกแยะจาก, Syn. discern from, discriminate from
discern between[PHRV] แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)
discern from[PHRV] แยกแยะจาก, See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง, Syn. differentiate from, discriminate from, distinguish from
discriminate between[PHRV] บอกความแตกต่างระหว่าง, See also: แยกแยะระหว่าง
discriminate from[PHRV] แยกแยะความแตกต่างจาก, See also: แบ่งแยกจาก, Syn. differentiate from, discern from, distinguish from
distinguish between[PHRV] แยกแยะระหว่าง, See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง, Syn. differentiate between, discern between, discriminate between, tell between
distinguish from[PHRV] แยกแยะ...จาก
discern[VT] มองเห็นชัด, แยกแยะออก [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: แยกแยะไม่ออก, Syn. perceive, recognize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence

English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
undistinguished(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่ได้แยกแยะ,ไม่เด่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
音痴[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見極める[みきわめる, mikiwameru] Thai: แยกแยะให้ออก English: to see through

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top