Search result for

แยกแยะ

(49 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกแยะ-, *แยกแยะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท, Ant. รวม, รวบรวม
แยกแยะ[V] distinguish, See also: differentiate, tell the difference, determine, Example: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกแยะก. กระจายออกให้เห็นชัดเจน เช่น แยกแยะปัญหาให้เห็นเป็นประเด็น ๆ ไป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyseแยกแยะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'd better learn to distinguish rank.แกควรหัดแยกแยะตำแหน่งก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I can tell a mean guy a mile off.ฉันแยกแยะคนชั่วได้ แม้ห่างเป็นไมล์ Of Mice and Men (1992)
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย Gattaca (1997)
I think I can tell the wrong sort for myself, thanks.ฉันแยกแยะคนผิดประเภทเองได้ ขอบใจ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Piero, I know how to spot a plainclothesปิเอโร่ ฉันรู้แล้วจะแยกแยะยังไงว่าใครเป็นตำรวจ Infernal Affairs (2002)
Did you forget who you are talking to here? I will bust everyone's tables if I lose this, but let me just say...เธอก็ควรจะแยกแยะสิ ไม่ใช่จะให้ใครก็ให้ Latter Days (2003)
I also think its important to distinguish between psychologists who work on products for children to help you know toy corporations make toys that are developmentally appropriate.ฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแยกแยะ ระหว่างนักจิตวิทยาที่พัฒนาสินค้าเพื่อเด็ก เช่น ช่วยบริษัทของเล่นผลิตของเล่น The Corporation (2003)
And he knows to show a certain respect.รู้แยกแยะได้ว่า ใครควรกด ใครควรกราบ The Chronicles of Riddick (2004)
Adrian is having a dissociative episode.เอเดรียนกำลังแยกแยะไม่ออก Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Separating the truth from the fiction and the accurate connections from the misunderstandings is part of what you learn here.การแยกแยะความจริงออกจากนิยาย และการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ออกจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน คือสิ่งที่ได้เรียนรู้กัน An Inconvenient Truth (2006)
And whenever I feel like I've identified an obstacle, I try to take it apart, roll it away.และเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่าได้เจออุปสรรคนั้น ผมพยายามแยกแยะมัน เข็นมัน ย้ายที่มัน An Inconvenient Truth (2006)
Or something you use when you run out of normal milk.พอที่จะแยกแยะดี-ชั่ว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกแยะ[v.] (yaēkyae) EN: distinguish   FR: distinguer ; élucider

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorize[VT] แยกแยะ, See also: จำแนก
differentiate between[PHRV] แยกแยะระหว่าง, Syn. distinguish between
differentiate from[PHRV] แยกแยะจาก, Syn. discern from, discriminate from
discern between[PHRV] แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)
discern from[PHRV] แยกแยะจาก, See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง, Syn. differentiate from, discriminate from, distinguish from
discriminate between[PHRV] บอกความแตกต่างระหว่าง, See also: แยกแยะระหว่าง
discriminate from[PHRV] แยกแยะความแตกต่างจาก, See also: แบ่งแยกจาก, Syn. differentiate from, discern from, distinguish from
distinguish between[PHRV] แยกแยะระหว่าง, See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง, Syn. differentiate between, discern between, discriminate between, tell between
distinguish from[PHRV] แยกแยะ...จาก
discern[VT] มองเห็นชัด, แยกแยะออก [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: แยกแยะไม่ออก, Syn. perceive, recognize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence

English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
undistinguished(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่ได้แยกแยะ,ไม่เด่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
音痴[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見極める[みきわめる, mikiwameru] Thai: แยกแยะให้ออก English: to see through

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top