Search result for

แยกออกจากกัน

(29 entries)
(0.2181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกออกจากกัน-, *แยกออกจากกัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉลีกแยกออกจากกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chromosomes, Nonhomologousแยกออกจากกันแล้วรวมกันใหม่กับส่วนโครโมโซม [การแพทย์]
Dilateแยกออกจากกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But after a while the peaks get lower and further apart.แต่ หลังจากนั้น ... ... ยอดเขาก็ลดต่ำลง และเิริ่มแยกออกจากกัน The Story of Us (1999)
Protected by granite walls and the ice beneath our feet will not break until summer.ปกป้องโดย กำแพงยักษ์ และพื้นน้ำแข็ง ใต้ฝ่าเท้าเรา จะไม่แตกแยกออกจากกันจนกว่าฤดูร้อนจะมาถึง March of the Penguins (2005)
Mr Martinez, you have to seperate your hands.คุณมาติเนส คุณต้องเอามือแยกออกจากกัน 2012 Doomsday (2008)
You were inseparable.พวกนายแยกออกจากกันไม่ได้ The Revelator (2008)
It's no more than an anode and a cathode separated by an electrolyte, right?แยกออกจากกันด้วยอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหม - ใช่ - เอ่อ อย่างไรก็ตาม 4 Days Out (2009)
Say something that might keep them apart.พูดอะไรที่ทำให้เขาทั้งสองแยกออกจากกัน The Grandfather (2009)
I have tried to separate us to no avail.ข้าพยายามทำให้มันแยกออกจากกัน แต่ก็ไร้ประโยชน์ The Gungan General (2009)
Then Virginia divided in 1863 with the northwest region joining the union.รัฐเวอร์จิเนียจึงถูกแบ่งแยกออกจากกันในปี 1863 โดยภาคตะวันตกเฉียงเหนือเข้าร่วมกับสหภาพ Pilot (2009)
They can't be separated.แยกออกจากกันไม่ได้ Earthling (2009)
When his neck was getting squeezed, the vertebraem actually separated.เมื่อคอของเขาถูก บีบเค้น ข้อต่อกระดูกสันหลัง จนถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง In Plane Sight (2009)
The force it takes to dislodge those vertebrae is massive.กำลังที่ใช้บีบเค้นจนกระดูกข้อต่อสันหลัง แยกออกจากกันนั้นต้องมีอย่างมหาศาล In Plane Sight (2009)
The FTL drive is made up of 16 separate modules.เครื่องความเร็วแสงประกอบด้วย เครื่องยนต์สิบหกตัวที่แยกออกจากกัน Sabotage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกออกจากกัน[v. exp.] (yaēk øk jāk kan) EN: separate   

English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconnect[VT] ตัดขาดจากกัน, See also: แยกออกจากกัน, แบ่งออก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join
separable[ADJ] แยกออกจากกันได้, Syn. breakable, detachable, severable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
disjunct(ดิสจังคฺ') adj. ซึ่งแยกออกจากกัน,หลุดจากกัน,ไม่ต่อเนื่อง, Syn. disjoined,separated
dissociable(ดิไซ'ชีอะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกจากกันได้,ไม่ชอบการสังคม,ซึ่งประนีประนอมกันไม่ได้., See also: dissociability n. ดูdissociable, Syn. separable ###A. join,compromise
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
separability(เซพ'พะระบิล'ลิที) n. ความสามารถที่จะแยกออกจากกันได้,ลักษณะทีแยกออกจากกันได้
separable(เซพ'พะระเบิล) adj. แยกออกจากกันได้., See also: separability n. separably adv.
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
telophaseเป็นระยที่ห้าซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย เมื่อโครโมโซม 2 กลุมที่แยกออกจากกันนั้นหยุดเคลื่อนที่ไซโตปลาสซึมจะคอดเข้าแล้วแบ่งเป็นสองส่วนเรียกว่า cytokinesis ทำให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้น 2 เซลล์เกิด nuclei อันใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top