Search result for

แยกออก

(59 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกออก-, *แยกออก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉลีกแยกออกจากกัน.
พราก ๑แยกออกไป เช่น สองคนนี้ไม่เคยพรากจากกัน.
วิเคราะห์แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ เช่น วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ วิเคราะห์ข่าว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
severแยกออก, ตัดออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Chromosomes, Nonhomologousแยกออกจากกันแล้วรวมกันใหม่กับส่วนโครโมโซม [การแพทย์]
Dilateแยกออกจากกัน [การแพทย์]
Distractแยกออกห่างกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm splitting like Guy and Bambas.ฉันจะแยกออกไปเหมือนกายกับแบมบาส The Bank Job (2008)
The men you put away? Those aren't people I'm worried about.คนที่นายแยกออกไป\ไม่ใช่พวกที่ฉันห่วง The Dark Knight (2008)
But you could tear it down and build something modern and beautiful.แต่คุณสามารถแยกออกเป็นชิ้นๆได้และต่อเติม สิ่งที่ทันสมัยเเละสวยงามได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The President and Vice President have been taken to separate, secure locations.ที่มนุษย์ต่างดาว ใช้ในการโจมตีโลก ประธานาธิบดี และ รองประธานาธิบดี ถูกแยกออก และ นำตัวไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย The Day the Earth Stood Still (2008)
Segregation?จับแยกออกมา? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
And you've got separate filtration systems for the lab, office, storage and loading.แล้วก็มีระบบกรองอากาศแยกออกมา สำหรับห้องแล็บ สำนักงาน คลังเก็บสินค้า Duplicity (2009)
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่ District 9 (2009)
It's no more than an anode and a cathode separated by an electrolyte, right?แยกออกจากกันด้วยอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหม - ใช่ - เอ่อ อย่างไรก็ตาม 4 Days Out (2009)
Maybe that's how I tell them apart.มันช่วยให้ผมแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรไง Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Say something that might keep them apart.พูดอะไรที่ทำให้เขาทั้งสองแยกออกจากกัน The Grandfather (2009)
But, you see, the roads up there are narrow and isolated.แต่คุณเห็นอะไรมั้ย ถนนแถวนั้นหนะแคบและก็แยกออกมาต่างหาก Ourselves Alone (2009)
I have tried to separate us to no avail.ข้าพยายามทำให้มันแยกออกจากกัน แต่ก็ไร้ประโยชน์ The Gungan General (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกออก[v. exp.] (yaēk øk) EN: pull   FR: scinder ; dissocier
แยกออกจากกัน[v. exp.] (yaēk øk jāk kan) EN: separate   
แยกออกไป[v. exp.] (yaēk øk pai)

English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asunder[ADV] แยกออกเป็นชิ้นๆ, Syn. apart, into pieces
break off[PHRV] แยกออกจาก, See also: บิ, ทำให้แยก, Syn. break away
cleave[VI] แยกออก, Syn. split, separate
clove[VI] แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
clove[VT] แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
dissociate from[PHRV] แยกออกจาก, See also: แยกจาก
divide from[PHRV] แยกออกจาก, Syn. separate from
divide off[PHRV] กั้นด้วย, See also: แยกออกด้วย, Syn. fence off, rail off, separate off, wall off
fence off[PHRV] แยกออกมาด้วยรั้ว, See also: กั้นแยกด้ยรั้ว, Syn. divide off, rail off, separate off, wall off
detach[VI] ถอดออก, See also: แยกออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unpin, Ant. unite, attach, connect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
cleavable(คลีฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกได้,ซึ่งเป็นร่องได้., See also: cleavability n. ดูcleavable
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
cleave(vt) ผ่าออก,แยกออก,ตัด,กะเทาะ
cloven(adj) แตก,แยกออก
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
fork(vt) ใช้ส้อมตัก,โกย,ทำให้แยกออก,ทำให้เป็นง่าม
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
改竄[かいざん, kaizan] (vt) แยกออกไป, แยกย้ายออกไป, แยกกัน, กระจายออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
離す[はなす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part

German-Thai: Longdo Dictionary
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกสิ่งใดออกจากสิ่งใด เช่น In diesem Versuch wird Silber von Kupfer geschieden. ในการทดลองนี้เงินถูกแยกออกจากทองแดง, See also: S. trennen,
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top