Search result for

แยกส่วน

(22 entries)
(0.2701 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกส่วน-, *แยกส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกส่วน[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
แยกส่วน[V] separate, See also: divide, detach, isolate, sever, split, Example: ผู้เขียนได้ลองสร้างโมเดลทดลองและทำขึ้น โดยแยกส่วนออกเป็นสามส่วน, Thai definition: แยกส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนประกอบย่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But not too far so they get separated from us.แต่อย่าไกลจนแยกส่วนจากเรานะ Casualties of War (1989)
This was imported. It came in two pieces. Do you believe what they can do?นี่ของนำเข้านะ มาแยกส่วนกัน เธอรู้ไหมว่าเจ๋งแค่ไหน Goodfellas (1990)
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย Schindler's List (1993)
Yeah, I wanted you to isolate an organic compound.ผมอยากให้คุณแยกส่วนผสมแต่ละอย่างให้ด้วย The Red Violin (1998)
If Phillip finds out about that he's going to have to take it apart.ถ้าฟิลลิปรู้เรื่องนี้ล่ะก็ หมอนั่นต้องแยกส่วนกล่องดูแน่ Primer (2004)
And then the bit about the modular design of the coffins... and how it meant he could fold one up and take it back inside another.จึงมาถึงเรื่องดีไซน์กล่องที่เหมือนโลงศพแยกส่วนได้ นั่นแปลว่าเขาสามารถพับมันขึ้น เพื่อใส่กล่องหนึ่งเข้าไปข้างในอีกกล่องหนึ่งได้ Primer (2004)
The synthetics act as a second skin, adapting to your body's individual needs.ยางสังเคราะห์จะเสมือนผิวอีกชั้น, แยกส่วนที่ร่างกายคุณต้องการ. Fantastic Four (2005)
Sorry, pal, it's either upgrade or the chop shop for you.เสียใจด้วยนะ ถ้าไม่อัพเกรด ก็เข้าโรงงานแยกส่วน Robots (2005)
The chop shop?โรงงานแยกส่วน Robots (2005)
- No one's going to the chop shop.- จะต้องไม่มีใครถูกส่งไปแยกส่วนทั้งนั้น Robots (2005)
They sweep you up and take you to the chop shop.มันจะกวาดเธอไปทิ้งที่โรงงายแยกส่วนไงล่ะ Robots (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split   

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
separate the grain from the chaff[IDM] แยกส่วนที่มีค่าออกจากสิ่งที่ไม่มีค่า
separate the men from the boys[IDM] แยกส่วนที่ใช้ได้ออกจากสิ่งที่ใช้ไม่ได้
section[VT] แบ่งออก, See also: แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
portion(vt) แบ่งส่วน,แยกส่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top