Search result for

แยกส่วน

(22 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกส่วน-, *แยกส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกส่วน[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
แยกส่วน[V] separate, See also: divide, detach, isolate, sever, split, Example: ผู้เขียนได้ลองสร้างโมเดลทดลองและทำขึ้น โดยแยกส่วนออกเป็นสามส่วน, Thai definition: แยกส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนประกอบย่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need an ergonomic keyboard to keep my repetitive stress injury in check.ผมอยากได้คีย์บอร์ดชนิดแยกส่วน ไว้ผ่อนแรงกดดัน เพราะใช้ข้อมือนานๆ Wanted (2008)
You took apart the television set.แต่เธอแยกส่วนทีวี S.O.B. (2009)
A creature like the one in the garden tore hip apart.เพราะสัตว์ประหลาดในสวนนั่น.. แยกส่วนสะโพกเป็นชิ้นๆ Dogtooth (2009)
I'm going to try and dismantle him remotely.ผมจะพยายามแยกส่วนมันจากระยะไกล Summer Wars (2009)
Haven't you pulled that thing apart yet?นี่ยังไม่แยกส่วนมันอีกเรอะ? Summer Wars (2009)
That isolates the drive.แยกส่วนเครื่องยนต์ Sabotage (2010)
Zeus was threatened by their power and spt them all in half, condemning us all to spend our lives trying to complete ourselves.เทพซุสได้แสดงพลังแยกส่วนพวกเขาครึ่งนึง ลงโทษพวกเราให้ใช้ทั้งชีวิตทำให้สมบูรณ์อีกครั้ง The Bones on the Blue Line (2010)
Mm, he's either isolating the terms of his formula and examining them individually or looking for the alligator that swallowed his hand after Peter Pan cut it off.อืม เขากำลังแยกส่วนของ สมการ และตรวจสอบมันทีละส่วน หรือไม่ก็ The Einstein Approximation (2010)
Judging from the way our offices are being torn apart,พิจารณาจากวิธีการ ที่สำนักงานเรากำลังถูก จับแยกส่วน Queen Sacrifice (2010)
We have to make a room where Cole will be dispatched.ซึ่งโคลจะต้องถูกแยกส่วน Take It! (2010)
I isolated the right marker in your DNA sample.ฉันแยกส่วนประกอบออกจากตัวอย่างดีเอ็นเอเธอ X-Men: First Class (2011)
Start the patient on plasmapheresis.เริ่มทำการแยกส่วนของน้ำเลือดกับคนไข้ Bombshells (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split   

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
separate the grain from the chaff[IDM] แยกส่วนที่มีค่าออกจากสิ่งที่ไม่มีค่า
separate the men from the boys[IDM] แยกส่วนที่ใช้ได้ออกจากสิ่งที่ใช้ไม่ได้
section[VT] แบ่งออก, See also: แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
portion(vt) แบ่งส่วน,แยกส่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top