Search result for

แยกตัว

(44 entries)
(0.1703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกตัว-, *แยกตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกตัว[V] seclude, See also: break up, Ant. รวมตัว, Example: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง, Thai definition: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตัวก. ผละออก เช่น เขาแยกตัวออกจากพรรคพวก
แยกตัวไม่ผสมกลมกลืนกัน เช่น น้ำกับน้ำมันแยกตัวกัน
แยกตัวแบ่งตัวเพื่อขยายจำนวน เช่น เซลล์แยกตัวออกจากกันเป็นทวีคูณ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorableแยกตัวประกอบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)
You're making a serious mistake splitting a great team.นายกำลังพลาดครั้งใหญ่... ...ที่แยกตัวออกไป The Road Warrior (1981)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
It's not the reject table, but it's definitely self-exile territory.มันไม่ใช่โต๊ะที่ถูกคนอื่นปฏิเสธหรอกนะ แต่มันคือโต๊ะที่แยกตัวออกจากคนอื่นต่างหากล่ะ A Walk to Remember (2002)
Oh, yeah. A cherub lad has separated himself from his friends.ใช่เลย เด็กหนุ่มน่าเอ็นดู ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากเพื่อน ๆ The Woodsman (2004)
An iceberg, all right, broke off from an ice shelf.ภูเขาน้ำแข็ง แยกตัว มาจากหิ้งน้ำแข็ง Eight Below (2006)
He's taken them out of school and he has isolated his entire family from any other outside influence.เขาเอาตัวพวกเขาออกจากโรงเรียน... ...แล้วเขาก็แยกตัวครอบครัวของเขา ออกจากโลกภายนอกอื่น ๆ The Astronaut Farmer (2006)
Lee's room was the same as other student's room which he stayed for 4 years, That secluded life left him long hair upto his waist,ห้องของลีก็เหมือนกับห้องของนักเรียนคนอื่นๆ เค้าอาศัยที่นี่มา 4 ปีแล้ว โดยแยกตัวจากคนอื่นๆ ผมยาวจนถึงเอว Apt. (2006)
He spits out stuff like, I didn't do it,เค้าแยกตัวออกไป ฉันไม่รู้ว่าทำไม Apt. (2006)
The cells just started digesting.- เซลล์เริ่มแยกตัวแล้ว Resistance Is Futile (2007)
You're gonna have to split. You know that?นายต้องแยกตัวออก นายรู้ใช่มัย? Out of the Past (2007)
Don't let that beurre blanc separate. Keep whisking.อย่าให้ซอส เบอร์ บล๊องค์ แยกตัว คนไปเรื่อยๆ Ratatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกตัว[v. exp.] (yaēk tūa) EN: seclude ; break up   

English-Thai: Longdo Dictionary
CIS(n) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) คือ กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocoon[VT] แยกตัวเองออกมา, Syn. insulate
cut off[PHRV] แยกตัวจาก
hold aloof[PHRV] แยกตัว, See also: ไม่อยู่ใกล้คนอื่น, ไม่เข้าร่วมกับคนอื่น, อยู่ห่างๆ, Syn. hang back
isolate[VT] แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, See also: ปลีกตัวออก, Syn. separate, detach, cut off, Ant. mix, unite, join
keep apart[PHRV] แยกตัว, See also: แยกจากกัน
secede[VI] แยกตัวออก, See also: แยกตัวออกอย่างเป็นทางการ, ถอนตัว, Syn. break away, retract, schismatize, withdraw
seclude[VT] แยกตัว, See also: เก็บตัว, ตัดขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเดี่ยว, ซ่อนตัว, อยู่อย่างสันโดษ, Syn. isolate, segregate, hide, conceal
seclusive[ADJ] แยกตัวโดดเดี่ยว (ทางวรรณคดี), See also: เก็บตัว, อยู่อย่างสันโดษ
sequester[VI] โดดเดี่ยว, See also: แยกตัวออกมา, สันโดษ, Syn. separate, isolate
seclude from[PHRV] แยกตัวจาก, See also: เก็บตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
dissocial(ดิไซ'เชิล) adj. ไม่ชอบการสังคม,แยกตัวออกจากสังคม., See also: dissociality n.
dissociate(ดิโซ'ชีเอท) vt. ทำให้แยกออก,ทำให้สลายตัว. vi. แยกตัวออกจากการสังคม,แตกแยก, See also: dissociative adj. ดูdissociate, Syn. separate
fissure(ฟิส'เชอะ) n. ร่อง,ช่อง,รอยแยก,ร่องแยก,รอยประสาน vt.,vi. แยกออก,แบ่งแยก,แยกตัว,แตกแยกออก, Syn. cleft
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน,ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว,แยกตัวโดดเดี่ยว
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก,แยกตัวออก,ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate,detach,quarantine
isolation(ไอซะเล'เชิน) n. การแยกออก,การแยกตัวอยู่ต่างหาก
maverick(แมฟ'เวอริค,แมฟ'ริค) n. วัวที่ยังไม่ตีตรา,ผู้เป็นอิสระและ แยกตัวจากเพื่อนฝูง

English-Thai: Nontri Dictionary
dissociate(vt) แยกตัวออก,ไม่ชอบสังคม,แยกจากกัน,ไม่ชอบสังสรรค์
secede(vi) แบ่งแยกดินแดน,ปลีกตัวออก,แยกตัวออก
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
seclude(vt) เก็บตัว,แยกตัว,ตัดขาด,อยู่อย่างสันโดษ
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top