Search result for

แยกกัน

(33 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยกกัน-, *แยกกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกกัน[V] separate, See also: part, split, Ant. รวมกัน, Example: อาชีพบางอาชีพทำให้คนในครอบครัวต้องแยกกัน, Thai definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
free; distinctแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
separableแยกกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because the reality of being separated next yearเพราะความเป็นจริง ที่เราต้องแยกกันปีหน้า New Haven Can Wait (2008)
No. We'll cover more ground if we split up.ไม่เราจะหาได้ทั่วกว่าถ้าเราแยกกันไป Odyssey (2008)
We split up and cut off contact with each other.เราแยกกันและตัดการติดต่อซึ่งกันและกัน Odyssey (2008)
We need a diversion.เราต้องแยกกันแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Spread out.แยกกันออกไป The Mark of Nimueh (2008)
I suppose I give you what you want and we go our separate ways.ฉันนึกว่าฉันให้ของที่คุณต้องการ เราจะได้แยกกันไปตามทางของเรา The Bank Job (2008)
Yo, guys. They're separating.พวกมันแยกกันแล้ว Babylon A.D. (2008)
I think we might have a greater chance of finding her, if we divide and spread the arc a little wider.ฉันคิดว่าเรามีโอกาสสูงที่จะพบเธอ ถ้าเราแยกกันNและขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นอีก The Secret of Moonacre (2008)
Let's separate here.แยกกันตรงนี้เถอะ My Sassy Girl (2008)
I couldn't endure the loneliness after we broke up.ผมทนความเหงาหลังจากที่เราแยกกันไม่ได้ My Sassy Girl (2008)
While the two of us are apart,ระหว่างที่เราแยกกัน My Sassy Girl (2008)
We should split up try to find the main trail.เราควร แยกกันค้นหา เกะรอยที่มันทิ้งไว้ Outlander (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกกัน[v. exp.] (yaēk kan) EN: separate ; part ; split   
แยกกันไม่ได้[adj.] (yaēk kan mai dāi) FR: inséparable ; indissociable

English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apart[ADJ] แยกจาก, See also: แยกกัน
break away[PHRV] แยกจากกัน, See also: แยกกัน, Syn. break off
draw apart[PHRV] แยกกัน (ความคิดหรือการดำรงชีวิต)
drift apart[PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป
distinct[ADJ] แตกต่างชัดเจน, See also: แยกกันชัดเจน, Syn. detached, separated, Ant. unified, connected
live apart[PHRV] แยกกันอยู่ (แม้ว่าแต่งงานแล้ว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
apocarpous(แอพพะคาร์'พัส) adj. มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน. -apocarpy n.
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
discrete(ดิสครีท') adj. ซึ่งแยกกัน,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: discreteness n. ดูdiscrete
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top